Welcome

基本資料

  • 姓名: 徐國強
  • 任職單位: 食品營養與保健生技學系 合聘教授
  • E-mail: kchsu@asia.edu.tw

學歷

  • 中興大學 食品科學 博士

經歷

  • 中國醫藥大學 教授
  • 中國醫藥大學 副教授
  • 中山醫學大學 副教授
  • 中山醫學大學 助理教授

專長

  • 食品化學
  • 食品檢驗與分析