Welcome

基本資料

學歷

 • 中山醫學大學 醫事技術 學士
 • 中興大學 獸醫 碩士
 • 中興大學 獸醫 博士

經歷

 • 亞洲大學視光學系 助理教授
 • 明道大學精農學系及生物科技學系 兼任助理教授
 • 中興大學獸醫學系 博士後研究員
 • 中山醫學院附設醫院 醫檢師

專長

 • 病毒學
 • 免疫學
 • 微生物學
 • 動物組織培養
 • 生物技術
 • 分子生物
 • 基因調控