Welcome

基本資料

  • 姓名: 吳聰能
  • 任職單位: 健康產業管理學系 講座教授
  • E-mail: tnwu@asia.edu.tw

學歷

  • 高雄醫學大學 醫學 博士

經歷

  • 亞洲大學 講座教授
  • 弘光科技大學 講座教授
  • 中國醫藥大學 教授

專長