Welcome

基本資料

 • 姓名: 楊蕎瑜
 • 任職單位: 護理學系 專案講師
 • E-mail:

學歷

 • 中山醫學大學 護理 學士
 • 高雄醫學大學 護理 碩士

經歷

 • 廣聖醫院 護士
 • 國立成功大學附設醫院 護士
 • 健仁醫院 護士
 • 高美醫護管理專科學校 護理科教師兼高職部護理科主任
 • 美和科技大學 講師
 • 美和科技大學 約聘臨床實習指導教師

專長

 • 健康服務研究