Welcome

基本資料

  • 姓名: 董和銳
  • 任職單位: 健康產業管理學系 副教授
  • E-mail: htung@asia.edu.tw

學歷

  • University of North Carolina at Chapel Hill University of North Carolina at Chapel Hill PhD

經歷

  • 國防醫學院通識教育 教師
  • 國防醫學院人文及社會科學科 助教

專長

  • 老人社會學
  • 公共衛生學