Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 林君維
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: lincwr@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國奧克拉荷馬州立大學工業工程與管理 碩士
 • 美國賓州大學 工業工程與管理 碩士
 • 美國賓州大學 工業工程與管理 博士

經歷/Experience

 • 亞洲大學教務長(2019/2/1~迄今)
 • 亞洲大學招生中心主任(2019/2/1~迄今)
 • 亞洲大學經營管理系特聘教授(2016/9/1~迄今)
 • 亞洲大學創意領導中心主任(2016/9/1~迄今)
 • 國立雲林科技大學國際長(2015~2016)
 • 亞州大學教務長(2013~2015)
 • 亞州大學品質保證卓越中心副執行長、執行長(2013~2015)
 • 亞州大學管理學院院長(2013)
 • 亞州大學產學營運處產學長(2013)
 • 亞洲大學經營管理系、健康產業管理系特聘教授(2013~2015)
 • 國立雲林科技大學學務長(2010~2013)
 • 國立雲林科技大學工業工程與管理系、全球運籌管理研究所、健康產業管理研究所教授(2004~2016)
 • 國立雲林科技大學中小企業創新育成中心主任(創中心主任)(1998~2002, 2007~2008)
 • 國立雲林科技大學醫務管理研究中心主任(2006~2007)
 • 國立雲林科技大學工業管理系(所)暨全球運籌管理研究所主任(2002 ~2005)
 • 國立雲林科技大學商業自動化研究發展中心研究中心主任(創中心主任)(1996~2002)
 • 國立雲林科技大學工業管理系(所)副教授(1993~2004)
 • 美國伊利諾大學芝加哥分校機械工程系助理教授(1990~1993)
 • 美國伊利諾大學芝加哥分校機械工程系智慧型即時控制系統專案實驗室主持人(1990~1993)
 • 美國伊利諾大學芝加哥分校機械工程系機器人與自動製造實驗室主持人(1990~1993)

專長/Discipline expertise

 • 綠色生產管理/Green Production Management
 • 全球運籌與供應鏈管理/Global Logistics and Supply Chain Management
 • 生產製造與物流系統之設計、規劃與控制/Design, Planning, and Control of Production, Manufacturing , and Logistics Systems
 • 健康產業管理/Health System Management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Ming K. Lim(Ming K. Lim)


EI 2021

鄭琇云(Jeng Shiou-Yun)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Korbkul Jant(Korbkul Jantarakolica)、Raymond Tan(Raymond Tan)


EI 2021

?玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Taufik Kurra(Taufik Kurrahman)、Chih-Cheng C(Chih-Cheng Chen)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Minh Ha(Minh Ha)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


SSCI 2021

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Raditia Suja(Raditia Sujanto)、Ming K. Lim(Ming K. Lim)、BUI TAT DAT(BUI TAT DAT)


SSCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)、Phan Anh Tan、Kuo-Jui Wu(Kuo-Jui Wu)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Nitcha Todum(Nitcha Todumrongkul)、Patrapapar J(Patrapapar Juladacha)、Gabriella Ch(Gabriella Christianti)


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Min Tsung Ch(Min Tsung Chen)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tatre Jantar(Tatre Jantarakolica)、Helen Xu(Helen Xu)


SCI 2020

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Min-Tsung Ch(Min-Tsung Chen)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、周純峰(Shun Fung Chiu)、Mohd Helmi(Mohd Helmi)


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Cha(Chia-Hao Chang)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、K.J. Wu(K.J. Wu)、Q. Chen(Q. Chen)、L. Xia(L. Xia)、B. Xue(B. Xue)


SCI 2020

Jining Zhou(Jining Zhou)、Bo Zhang(Bo Zhang)、Runhua Tan(Runhua Tan)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Ming K. Lim(Ming K. Lim)


SCI 2020

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Cha(Chia-Hao Chang)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Tran Thai Ha(Tran Thai Ha Nguyen)、Ming K. Lim(Ming K. Lim)


SCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chunyi Lin(Chunyi Lin)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Kuo-Jui Wu(Kuo-Jui Wu)、Thitima Srip(Thitima Sriphon)


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Chia-Hao Cha(Chia-Hao Chang)、Kuo-Jui Wu(Kuo-Jui Wu)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Bhuripan Kal(Bhuripan Kalnaovkul)、Raymond R. T(Raymond R. Tan)


EI 2019

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Wai Peng Won(Wai Peng Wong)


SSCI 2019

曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Phan Anh Tan(Phan Anh Tan)、Shiou-Yun Je(Shiou-Yun Jeng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、耶利納(Yeneneh Tamirat Negash)、Susilo Nur A(Susilo Nur Aji Cokro Darsono)


EI 2019

鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Tartre Janta(Tartre Jantarakolica)


EI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)*、?玉涓(PARNG YUH JIUAN)


SCI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)*、陳昱霖(Yu-Lin Chen)


EI 2018

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、曾明朗(Ming-Lang Tseng)*、Raymond Tan(Raymond Tan)


EI 2017

鄭琇云(Shiou-Yun Jeng)、林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 2016

劉正雄(Cheng Hsiung Liu)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Other 2016

劉正雄(Cheng Hsiung Liu)*、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Other 2015

林君維(Chun-Wei Lin)*、Oliver L. Hu(Oliver L. Hung)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Chia-Heng Ch(Chia-Heng Chang)


Other 2015

林君維(Chun-Wei Lin)*、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、Shiou-Ching(Shiou-Ching Gao)


EI 2014

林君維(Chun-Wei Lin)*、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、江榮傑(Jung-Jye Jiang)


SCI 2013

林君維(Chun-Wei Lin)*、許聖傑(Sheng-Jie J. Hsu)


Other 2011

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2011

林其春(Chi-Chung Lin)*、林君維(Chun-Wei Lin)


Other 2011

吳沂綎(E-Ting Wu)*、林君維(Chun-Wei Lin)


TSSCI 2010

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian(Hsiau, Hsian-Jong)*、Yang, N.S(Yang, N.S)


SCI 2010

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2009

蕭獻忠(Hsiau, Hsian-Jong)*、林君維(Chun-Wei Lin)


EI 2009

林君維(Chun-Wei Lin)、Hsiau, Hsian(Hsiau, Hsian-Jong)*


Other 2009

林君維(Lin, Chun-Wei)*、Lin, Kuo-Hui(Lin, Kuo-Hui)、Hsu, Sheng-J(Hsu, Sheng-Jie J)


TSSCI 2008

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Chien-(Chen, Chien-Kuang)、Chen, Fei-Lo(Chen, Fei-Long)


Other 2008

林君維(Chun-Wei Lin)*、Hsu, Sheng-J(Hsu, Sheng-Jie J.)、Yang, Nang-S(Yang, Nang-Shu B)


SCI 2007

陳宏益(Chen, Hong-Yi)、林君維(Chun-Wei Lin)*、Yih, Yuehwer(Yih, Yuehwern)


SCI 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Taso, Yue-Ze(Taso, Yue-Zen)


Other 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Wong, Yen-Ch(Wong, Yen-Ching)、Hung, Oliver(Hung, Oliver L.)


SCI 2006

林君維(Chun-Wei Lin)*、Hung, Oliver(Hung, Oliver L)、Chen, Chelun(Chen, Chelun)


Other 2005

張嘉恆(Chang, Chia-Heng)、Su, Chwen-Tz(Su, Chwen-Tzeng)、林君維(Chun-Wei Lin)*


SCI 2004

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Y(Chen, Hong-Yi S.)


SCI 2003

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Y(Chen, Hong-Yi S.)


TSSCI 2003

林君維(Chun-Wei Lin)*、Chen, Hong-Y(Chen, Hong-Yi)、Xiao, Qing-S(Xiao, Qing-Shun)


SCI 2000

林君維(Chun-Wei Lin)*


TSSCI 2000

林君維(Chun-Wei Lin)*


EI 1999

林君維(Chun-Wei Lin)*


EI 1999

林君維(Chun-Wei Lin)*


TSSCI 1998

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1998

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1996

林君維(Chun-Wei Lin)*


Other 1996

林君維(Chun-Wei Lin)*BOOKS

專書

McGraw-hill Education Taiwan 2007.01

林君維(Chun-Wei Lin)


Huw-Tai Publishing Co., Taipei, Taiwan 2006.01

林君維(Chun-Wei Lin)BOOK CHAPTERS

專書論文

Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2009


Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2003

林君維(Chun-Wei Lin)


Department of Commerce, Ministry of Economic Affairs 2002

林君維(Chun-Wei Lin)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

中華民國/台北市 2019.03

潘靜萱、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Taichung, Taiwan, ROC 2018.11

Chang, Chia-Hao、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Lin, Sheng-Kun、?玉涓(PARNG YUH JIUAN)


Taichung, Taiwan, ROC 2018.11

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Azhar, Andi、 Chen, Hui-Chuan、Lin, Wen-Hsin


Ho Chi Minh City, Vietnam 2018.06

Tuan, Hai Nguyen、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Cebu, Philippines 2018.05

Chang, Chia-Hao、林君維(Chun-Wei Remen Lin)、Hsu, Wan-Yu


Taipei, Taiwan 2017.12

Ha, Le Thi Thanh、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Taichung, Taiwan 2017.05

Andi Azhar、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Pattaya, Thailand 2017.05

Ramiaji Kusumawardhana、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Chengdu, China 2017.04

Andi Azhar、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Chengdu, China 2017.04

Chien-Van Pham、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Dubai, UAE 2017.03

沈孟君(Susan Shen)、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


San Diego, CA, USA 2017.01

林君維(Chun-Wei Remen Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


Hong Kong 2016.12


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

張雯婷、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

劉韋辰、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區,高雄,台灣 2016.06

李昀叡、林君維(Chun-Wei Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

張元榛、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

徐婉瑜、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


國立高雄師範大學和平校區, 高雄, 台灣 2016.06

林禹安、林君維(Chun-Wei Remen Lin)


Hangzhou, China 2014.07

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)、江榮傑(Jung-Jye Jiang)


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


靜宜大學, 台中, 台灣 .


國立臺中科技大學, 台中,台灣 .

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


義守大學, 高雄,台灣 .


新科技大學, 新竹,台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


台灣科技大學, 台北, 台灣 .


國立台北大學, 台北,台灣 .


環球科技科技大學, 雲林,台灣 .


南台科技大學, 台南,台灣 .


南台科技大學, 台南,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


東海大學,台中,台灣 .


Melaka - Malaysia .


國立勤益科技大學,台中,台灣 .


國立聯合大學, 苗栗,台灣 .


國立聯合大學, 苗栗,台灣 .


Cebu, Philippines .


逢甲大學,中壢市,台灣 .


大同大學,台北市,台灣 .


國立中央大學,中壢市,台灣 .


國立中央大學,中壢市,台灣 .


Kuala Lumpur, Malaysia .


Taipei County, Taiwan .


Taipei County, Taiwan .


南華大學,嘉義, 台灣 .


Chongli, Taiwan .


Chongli, Taiwan .


Seoul, Korea .


Seoul, Korea .


Taichung, Taiwan .


Kaohsiung, Taiwan .


Kaohsiung, Taiwan .


Tokyo, Japan .


Taipei County, Taiwan .


Taipei County, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taipei, Taiwan, R.O.C. .


Hsinchu, Taiwan .


Mandarin Oriental Hotel, Manila, Philippines .


Hong Kong Baptist University, Hong Kong .


Tainan, Taiwan .


Tainan, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Penghu, Taiwan .


Taipe .


Taipei, Taiwan .


Brunei Darussalam .


Touliu, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Chia-Yi, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Hsin-Chu .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Yunlin, Taiwan .


Hsin-Chu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Hsinchu, Taiwan .


Chayi, Taiwan .


Chayi, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Changhua, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Kaoshong, Taiwan .


Taichung, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Singapore .


Hsinchu, Taiwan, R.O.C .


Shinchuan, Taiwan .


Chong-Li, Taiwan .


Chong-Li, Taiwan .


Tainan, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Taipei, Taiwan .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Singapore .


Taipei, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Touliu, Taiwan .


Tainan, Taiwan, R.O.C. .


Newark, NJ .


Los Angeles .


Cookville .


Washington, D.C. .


San Francisco, CA .


Atlanta, GA .


Detroit .RESEARCH GRANT

研究計畫

2016.08.01 ~ 2017.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2016.09.01 ~ 2017.02.28

林君維(Chun-Wei Lin)


2016.10.01 ~ 2017.05.31

林君維(Chun-Wei Lin)、陳宏益(Hongyi Chen)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)、龎玉涓(PARNG YUH JIUAN)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.04.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.04.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2012.03.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.09.01 ~ 2012.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.07.01 ~ 2011.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2011.11.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.03.01 ~ 2011.08.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2011.06.01 ~ 2012.03.31

游元良(Yuanlian You)、林君維(Chun-Wei Lin)


2010.10.01 ~ 2011.01.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2009.01.01 ~ 2009.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.03.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.03.01 ~ 2008.09.30

林君維(Chun-Wei Lin)、呂明山(Mingshan Lu)


2008.01.01 ~ 2008.03.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.06.01 ~ 2008.08.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.04.01 ~ 2008.07.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.07.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2008.01.01 ~ 2008.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.01.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.04.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.08.01 ~ 2007.11.30

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.11.30 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2007.04.01 ~ 2007.12.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

林君維(Chun-Wei Lin)


2006.01.01 ~ 2006.12.31


2005.04.01 ~ 2005.12.31


2005.02.01 ~ 2005.12.31AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XBU00039A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
本課程將使用TED Talk演講模式訓練學生們,讓學生們熟悉並瞭解TED的理念,並開創Asia talk為目標,增進英語演講之技巧,課堂中並融入國際禮儀(國際交際舞以及餐桌禮儀)之內容,增進學生之自信與儀態。


XBU00037A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
此門課程為創意領導學程總結性課程,望能培養學生具備「國際觀」、「社會關懷」,及具備「問題解決能力」、「自主學習能力」。


MID00011B

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:B班】
本課程主要是培養學生能整合管理與跨學科知識,展現其處理重要且新穎之產業發展策略,並能應用於現代企業問題的能力。


MID00006B

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:B班】
本課程將以簡單而易於瞭解的方法介紹研究方法,並強調在實務上的應用以確保學生在完成本課程後對研究方法基本原理有透徹的瞭解,並能實際應用於工商企業等實務應用方面。


MH400021A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
國際產業在全球化與自由化的發展下,為求取得更具成本競爭力的生產資源與更貼近消費市場,使得企業的競爭,無可避免地走向全球分工與就地行銷的趨勢。然而為發揮團隊整合的優勢,各國紛紛成立區域聯盟(Regional Coalition),以應付區域外國家的壓力。此區域聯盟以「美國-墨西哥-加拿大協議」(United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA)、歐盟(European Union, EU)為先驅。而如果日本與中國成功加入後,則目前之東南亞國協(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)將成為全球最大的自由貿易區其中將包括:馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、泰國、日本與中國。本課程之目的,乃是針對東南亞國協國家之國情介紹、產業特性、市場現況、經營與管理之重點,運籌管理之佈局,人才培育、投資分析,以及如何在東南亞地區保持產業經營競爭力等,做深入之探討。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料