Profile

基本資料

 • 姓名: 樓靜文
 • 單位: 資訊電機學院生物資訊與醫學工程學系
 • 職稱: 特聘教授
 • E-mail: cwlou@asia.edu.tw

學歷

 • 逢甲大學紡織工程學博士

經歷

 • 中華民國紡織工程學會第50屆學會理事長(2020.02—2022.02)
 • 臺灣幾丁質幾丁聚醣學會第9~10屆學會理事(2016.06—2020.06)
 • 中華民國紡織工程學會第46~49屆學會秘書長(2012.01—2020.01)
 • 中華民國紡織工程學會第41~45屆學會理事(2002.01—2012.01)
 • 中華智慧與節能材料學會第1~2屆學會秘書長(2011.09—2015.08)
 • 中臺科技大學通識教育中心/醫學工程暨材料研究所/生物科技暨醫學工程研究所助理教授、副教授、教授(2003.02—2018.07)
 • 中臺科技大學研發處研發長(2015.08-2016.11)

專長

 • 纖維與紡織/Fiber and textile
 • 生化及生醫工程/Biochemical and biomedical engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

Zhike Wang(Zhike Wang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2021

Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2021

Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2021

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Zhike Wang(Zhike Wang)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Xiao Zhang(Xiao Zhang)、Qian Jiang(Qian Jiang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2021

Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Zhike Wang(Zhike Wang)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2021

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Yanqin Zhong(Yanqin Zhong)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hongli Chen(Hongli Chen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2021

Yue Zhang、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Fei Sun(Fei Sun)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2021

Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Haokai Peng(Haokai Peng)、Qian Jiang(Qian Jiang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Yanting Wang(Yanting Wang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Yanting Wang(Yanting Wang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li*


SCI 2020

Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Ting An Lin(Ting An Lin)、Yan-Yu Lin(Yan-Yu Lin)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Qian Jiang(Qian Jiang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Yanting Wang(Yanting Wang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Xilin Liao(Xilin Liao)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Zhiyong Mao(Zhiyong Mao)、Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Jiaxin Li(Jiaxin Li)、Yue Zhang(Yue Zhang)、Jun-Li Huo(Jun-Li Huo)、Shu Liu(Shu Liu)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Yue Zhang(Yue Zhang)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Yue Zhang(Yue Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Fei Sun(Fei Sun)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Xue-Fei Zhan(Xue-Fei Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Ting An Lin(Ting An Lin)、Yu-Chun Chua(Yu-Chun Chuang)、Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、Keng Siang S(Keng Siang Sim)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Yujia Fan(Yujia Fan)、Xixi Cen(Xixi Cen)、Yi Wang(Yi Wang)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Qian Jiang(Qian Jiang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Yue Zhang(Yue Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Fei Sun(Fei Sun)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Xue-Fei Zhan(Xue-Fei Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Jun-Li Huo(Jun-Li Huo)、Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Yan-Yu Lin(Yan-Yu Lin)、Ting An Lin(Ting An Lin)、Jia-Ci Jhang(Jia-Ci Jhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Lin, T.R.(Lin, T.R.)、Lin, T.A.(Lin, T.A.)、Lin, M.-C.(Lin, M.-C.)、Lin, Y.-Y.(Lin, Y.-Y.)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、Lin, J.-H.(Lin, J.-H.)


SCI 2020

Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Jing Han(Jing Han)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Yu Liang(Yu Liang)、Meng-Zhen Ji(Meng-Zhen Jing)、Si-Meng Jian(Si-Meng Jiang)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Ting An Lin(Ting An Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Yan-Yu Lin(Yan-Yu Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Yue Zhang(Yue Zhang)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Yanting Wang(Yanting Wang)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Fei Sun(Fei Sun)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Shih-Yu Huan(Shih-Yu Huang)、Yue Zhang(Yue Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Jia?Ci Jhang(Jia?Ci Jhang)、Ting?An Lin(Ting?An Lin)、Ting?Ru Lin(Ting?Ru Lin)、Yueh?Sheng C(Yueh?Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Fei Sun(Fei Sun)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Shih-Yu Huan(Shih-Yu Huang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Qi Lin(Qi Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Zhike Wang(Zhike Wang)、Junli Huo(Junli Huo)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Jia-Ci Jhang(Jia-Ci Jhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hao-kai Peng(Hao-kai Peng)、Li-wei Wu(Li-wei Wu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Jia-Hsun Li(Jia-Hsun Li)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jing-Chzi Hs(Jing-Chzi Hsieh)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Liu, X.(Liu, X.)、Huo, J.(Huo, J.)、Li, T.-T.(Li, T.-T.)、Wang, H.(Wang, H.)、Wu, L.(Wu, L.)、Lin, J.-H(Lin, J.-H)*、樓靜文(Lou, Ching-Wen)


SCI 2020

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Ming-Chun Hs(Ming-Chun Hsieh)、Chao-Tsang L(Chao-Tsang Lu)、Mei-Feng Lai(Mei-Feng Lai)、Mong-Chuan L(Mong-Chuan Lee)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Ying-Huei Sh(Ying-Huei Shih)、Chen-Hung Hu(Chen-Hung Huang)、Shu-An Lee(Shu-An Lee)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Fei Sun(Fei Sun)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Bing?Chiuan(Bing?Chiuan Shiu)、Yue Zhang(Yue Zhang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li*


SCI 2020

Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、YanTing Wang(YanTing Wang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、XiaoXiao Wan(XiaoXiao Wang)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Jia-Hsun Li(Jia-Hsun Li)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jing-Chzi Hs(Jing-Chzi Hsieh)、Wen-Hao Hsin(Wen-Hao Hsing)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Zhike Wang(Zhike Wang)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Jia-Ci Jhang(Jia-Ci Jhang)、Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Yu-Chun Chua(Yu-Chun Chuang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Zhike Wang(Zhike Wang)、 Hao-Kai Pen( Hao-Kai Peng)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Yi Zhang(Yi Zhang)、Lei Ling(Lei Ling)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Yunlong Wang(Yunlong Wang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*、樓靜文(Lou, Ching-Wen)


SCI 2020

Yue Zhang(Yue Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Fei Sun(Fei Sun)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Zhike Wang(Zhike Wang)、Junli Huo(Junli Huo)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting An Lin(Ting An Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Keng Siang S(Keng Siang Sim)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2020

Ting An Lin(Ting An Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、Yu-Chun Chua(Yu-Chun Chuang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


EI 2020

Xu, Wenting(Xu, Wenting)、Li, Tingting(Li, Tingting)*、Wang, Jing(Wang, Jing)、Yan, Mengxue(Yan, Mengxue)、Lin, Jiahorn(Lin, Jiahorng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)


SCI 2020

Lei Ling(Lei Ling)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Qian Jiang(Qian Jiang)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Xixi Cen(Xixi Cen)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Liwei Wu(Liwei Wu)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Wei Wang(Wei Wang)、Bo Gao(Bo Gao)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Jia-Ci Jhang(Jia-Ci Jhang)、Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2020

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Yanting Wang(Yanting Wang)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Xuefei Zhang(Xuefei Zhang)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*、樓靜文(Lou, Ching-Wen)


SCI 2020

Yue Zhang(Yue Zhang)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Hai-Tao Ren(Hai-Tao Ren)、Fei Sun(Fei Sun)、Qi Lin(Qi Lin)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Chuang, Yu-C(Chuang, Yu-Chun)、Bao, Limin(Bao, Limin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Lei Ling(Lei Ling)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、Qian Jiang(Qian Jiang)、Qi Line(Qi Line)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Dai, Wenna(Dai, Wenna)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Lin, Qi(Lin, Qi)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Xiao-Xiao Wa(Xiao-Xiao Wang)、Hao-Kai Peng(Hao-Kai Peng)、Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Yan-Ting Wan(Yan-Ting Wang)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, TT(Li, TT)、Zhang, X(Zhang, X)、Wang, HY(Wang, HY)、Dai, WN(Dai, WN)、Huang, SY(Huang, SY)、Shiu, BC(Shiu, BC)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Yan, Mengxue(Yan, Mengxue)、Zhong, Yanqi(Zhong, Yanqin)、Ren, Hai-Tao(Ren, Hai-Tao)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Sun, Fei(Sun, Fei)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Ren, Hai-Tao(Ren, Hai-Tao)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Zhang, Yue(Zhang, Yue)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

陳怡文(Yi-Wen Chen)、Chen, Chien-(Chen, Chien-Chang)、Ng, Hooi Yee(Ng, Hooi Yee)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、謝明佑(Ming-You Shie)*


SCI 2019

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、He, Chih-Hun(He, Chih-Hung)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Wu, Liwei(Wu, Liwei)、Wang, Wei(Wang, Wei)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Xiang, Chunj(Xiang, Chunjie)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Lin, Ting Ru(Lin, Ting Ru)、Jhang, Jia-C(Jhang, Jia-Ci)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Limin, Bao(Limin, Bao)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Cen, Xixi(Cen, Xixi)、Ren, Hai-Tao(Ren, Hai-Tao)、Sun, Fei(Sun, Fei)、Lin, Qi(Lin, Qi)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Ren, Hai-Tao(Ren, Hai-Tao)、Han, Jing(Han, Jing)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Lin, Qi(Lin, Qi)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Pei, Xin(Pei, Xin)、Wu, Liwei(Wu, Liwei)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Wang, XiaoXi(Wang, XiaoXiao)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Wang, YanTin(Wang, YanTing)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Xing, Mengfa(Xing, Mengfan)、Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Fu, Chengeng(Fu, Chengeng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

林佳弘(Jia-Horng Lin)、He, Chih Hun(He, Chih Hung)、Lee, Mong-Ch(Lee, Mong-Chuan)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Chih Hung He(Chih Hung He)、Mong-Chuan L(Mong-Chuan Lee)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Chuang, Yu-C(Chuang, Yu-Chun)、Bao, Limin(Bao, Limin)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、Lin, TingAn(Lin, TingAn)


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Huo, Junli(Huo, Junli)、Liu, Xing(Liu, Xing)、Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Li, Jia-Hsun(Li, Jia-Hsun)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Hsieh, Jing-(Hsieh, Jing-Chzi)、Hsing, Wen-H(Hsing, Wen-Hao)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Wu, Liwei(Wu, Liwei)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Ren, Haitao(Ren, Haitao)、Peng, Haokai(Peng, Haokai)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Lin, Qi(Lin, Qi)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Wu, Liwei(Wu, Liwei)、Ban, Jingyan(Ban, Jingyan)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Ting An Lin(Ting An Lin)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Ling, Lei(Ling, Lei)、Wang, Xiaoxi(Wang, Xiaoxiao)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Liu, Bobo(Liu, Bobo)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Wang, Yantin(Wang, Yanting)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、He, Qi(He, Qi)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Ren, Hai-Tao(Ren, Hai-Tao)、Han, Jing(Han, Jing)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Sun, Fei(Sun, Fei)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Sun, Fei(Sun, Fei)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Ren, Haitao(Ren, Haitao)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Lin, Qi(Lin, Qi)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Ling, Lei(Ling, Lei)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、Lin, Qi(Lin, Qi)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Zhong, Yanqi(Zhong, Yanqin)、Yan, Mengxue(Yan, Mengxue)、Zhou, Wei(Zhou, Wei)、Xu, Wenting(Xu, Wenting)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Sun, Fei(Sun, Fei)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Chuang, Yu-C(Chuang, Yu-Chun)、Bao, Limin(Bao, Limin)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Wang, Zhike(Wang, Zhike)、Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Wu, Liwei(Wu, Liwei)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2019

Jia-Ci Jhang(Jia-Ci Jhang)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Chuang, Yu-C(Chuang, Yu-Chun)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Liu, Xing(Liu, Xing)、Huo, Jun-Li(Huo, Jun-Li)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Chen, Chih-K(Chen, Chih-Kuang)、Lee, Mong-Ch(Lee, Mong-Chuan)、Lin, Zheng-I(Lin, Zheng-Ian)、Lee, Chun-An(Lee, Chun-An)、Tung, Yu-Chi(Tung, Yu-Chieh)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Law, Wing-Ch(Law, Wing-Cheung)、Chen, Nai-Tz(Chen, Nai-Tzu)、Lin, Kun-Yi(Lin, Kun-Yi Andrew)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Lin, Ting Ru(Lin, Ting Ru)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Chuang, Yu-C(Chuang, Yu-Chun)、Bao, Limin(Bao, Limin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2019

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Dai, Wenna(Dai, Wenna)、Wu, Liwei(Wu, Liwei)、Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Zhang, Xiayu(Zhang, Xiayun)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2019

Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Wen, Shih-Pe(Wen, Shih-Peng)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Yan, Mengxue(Yan, Mengxue)、Xu, Wenting(Xu, Wenting)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2018

Wang, Hongya(Wang, Hongyang)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Wu, Liwei(Wu, Liwei)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Wu, LW(Wu, LW)、Ban, JY(Ban, JY)、Jiang, Q(Jiang, Q)、Li, TT(Li, TT)、Shiu, BC(Shiu, BC)、Peng, HK(Peng, HK)、Huang, SY(Huang, SY)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2018

Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Yu-Chun Chua(Yu-Chun Chuang)、Limin Bao(Limin Bao)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Ting-Ting Li(Ting-Ting Li)、Xiayun Zhang(Xiayun Zhang)、Liwei Wu(Liwei Wu)、Haokai Peng(Haokai Peng)、Bing-Chiuan(Bing-Chiuan Shiu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Ting An Lin(Ting An Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2018

Ting An Lin(Ting An Lin)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、Ting Ru Lin(Ting Ru Lin)、Jan-Yi Lin(Jan-Yi Lin)、Mei-Chen Lin(Mei-Chen Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2018

Lin, Mei-Che(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Peng, Hao-Ka(Peng, Hao-Kai)、Wang, Xiao X(Wang, Xiao Xiao)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、Lin, Qi(Lin, Qi)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

Li, Ting-Tin(Li, Ting-Ting)、Sun, Fei(Sun, Fei)、Liu, Xing(Liu, Xing)、Wu, Hua-Ling(Wu, Hua-Ling)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

李婷婷(Li, Ting-Ting)、Yan, Mengxue(Yan, Mengxue)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、彭浩凱(Peng, Hao-Kai)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2018

賴美鳳(Lai, Mei-Feng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

李婷婷(Li, Ting-Ting)、Zhang, Xiayu(Zhang, Xiayun)、彭浩凱(Peng, Haokai)、Jiang, Qian(Jiang, Qian)、戴雯娜(Dai, Wenna)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

林美辰(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、林庭安(Lin, Ting An)、Chou, Shih-Y(Chou, Shih-Ya)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

林政彥(Lin, Zheng-Ian)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、陳致光(Chen, Chih-Kuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、林政彥(Lin, Zheng-Ian)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、李孟娟(Lee, Mong-Chuan)、廖若妹(Liao, Jo-Mei)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2018

李婷婷(Li, Ting-Ting)、陳安邦(Chen, An-Pang)、黃柏文(Hwang, Po-Wen)、潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、邢文灝(Hsing, Wen-Hao)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、何智閎(He, Chih-Hung)、黃于恬(Yu-Tien Huang)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2017

林庭安(Lin, Ting An)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

黃詩育(Huang, Shih-Yu)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、閻若思(Yan, Ruosi)、林棋(Lin, Qi)、李婷婷(Li, Ting-Ting)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Wu, Zong-Han(Wu, Zong-Han)、Lee, Mong-Ch(Lee, Mong-Chuan)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、謝靜琪(Hsieh, Jing-Chzi)、黃振鴻(Huang, Chen-Hung)、邢文灝(Hsing, Wen-Hao)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、譚學仁(Tan, Hsueh-Jen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2017

林美辰(Lin, Mei-Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Lin, Jan-Yi(Lin, Jan-Yi)、林庭安(Lin, Ting An)、莊瑀珺(Chuang, Yu-Chun)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、黃柏文(Hwang, Po-Wen)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、莊瑀珺(Chuang, Yu-Chun)、陳林照(Chen, Lin-Chao)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Lee, Mong-Ch(Lee, Mong-Chuan)、陳致光(Chen, Chih-Kuang)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、溫仕鵬(Wen, Shih-Peng)、郭舒婷(Kuo, Shu-Ting)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2017

賴美鳳(Lai, Mei-Fen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Wang, Chi-Ch(Wang, Chi-Chung)、林政彥(Lin, Zheng-Ian)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

謝靜琪(Hsieh, Jing-Chzi)、李家薰(Li, Jia-Hsun)、黃振鴻(Huang, Chen-Hung)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

賴美鳳(Lai, Mei-Feng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

陳文正(Chen, Wen-Cheng)*、Chen, Jian-C(Chen, Jian-Chih)、Ko, Chia-Lin(Ko, Chia-Ling)、Yang, Jia-Ka(Yang, Jia-Kai)、Huang, Chien(Huang, Chien-Lin)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


SCI 2017

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、邢文灝(Hsing, Wen-Hao)、蔡名騏(Tsai, Ming-Chi)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

閻若思(Yan, Ruosi)、黃詩育(Huang, Shih-Yu)、黃振鴻(Huang, Chen-Hung)、Hsieh, Chien(Hsieh, Chien-Teng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林政彥(Lin, Zheng-Ian)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、黃振鴻(Huang, Chen-Hung)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Jhang, Jia-C(Jhang, Jia-C)、Lin, Ting An(Lin, Ting An)、Huang, Shih-(Huang, Shih-Yu)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、胡晉嘉(Hu, Jin-Jia)、杜承穎(Tu, Cheng-Ying)、李孟娟(Lee, Mong-Chuan)、呂兆倉(Lu, Chao-Tsa)、呂柏青(Lu, Po-Ching)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)


SCI 2017

林政彥(Lin, Zheng-Ian)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、潘毅鈞(Pan, Yi-Jun)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、黃建霖(Huang, Chien-Lin)、黃振鴻(Huang, Chen-Hung)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Li, Ting-Tin(Li, Ting-Tin)、Hwang, Po-We(Hwang, Po-Wen)、Chen, An-Pan(Chen, An-Pang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Shiu, Bing-C(Shiu, Bing-Chiuan)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Chang, Yuan-(Chang, Yuan-Jen)*


SCI 2017

謝靜琪(Hsieh, Jing-Chzi)、林敬文、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、邢文灝(Hsing, Wen-Hao)、謝建騰(Hsieh, Chien-Teng)、Kuo, Chih-Yu(Kuo, Chih-Yuan)、林佳弘(Jia-Horng Lin)*


SCI 2017

林佳弘(Jia-Horng Lin)、Hsing, Yan-L(Hsing, Yan-Lan)、Hsing, Wen-H(Hsing, Wen-Hao)、Pan, Yi-Jun(Pan, Yi-Jun)、Hsieh, Chien(Hsieh, Chien-Teng)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)*


SCI

Mei-Feng Lai(Mei-Feng Lai)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、Ting An Lin(Ting An Lin)、Ching-Hua Wa(Ching-Hua Wang)、Jia-Horng Li(Jia-Horng Lin)*PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/新北市/亞東技術學院 2019.05

陳政廷、張家綺、李孟娟、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

黃士展、王清華、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

陳政廷、張家綺、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

鄭又壬、許博揚、黃振鴻、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

鄭喬薺、張家綺、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

田銘捷、丁美至、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

王以琳、丁美至、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

歐睿仁、黃振鴻、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

林庭如、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

施英輝、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

林明煌、陳奕棋、何智閎、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

張家綺、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

張簡鶴琴、陳奕棋、何智閎、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

廖婉伶、何智閎、賴美鳳、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

官知儀、歐睿仁、黃振鴻、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

劉銘麒、林庭如、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)


台灣/台中/逢甲大學 2018.12

劉美欣、謝明純、樓靜文(Lou, Ching-Wen)、林佳弘(Jia-Horng Lin)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.06.01 ~ 2020.05.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2018.08.01 ~ 2019.10.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2018.06.01 ~ 2019.08.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2017.11.01 ~ 2019.04.30

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2016.11.1 ~ 2017.10.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2016.08.1 ~ 2017.07.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2015.11.1 ~ 2016.10.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2015.08.1 ~ 2016.07.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2014.06.1 ~ 2015.05.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)


2014.08.1 ~ 2015.07.31

樓靜文(Lou, Ching-Wen)AWARDS

獲獎

2019.05.31

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2019.05.31

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2019.05.31

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2019.05.31

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2019.05.31

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2018.12.15

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2018.12.15

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2018.12.15

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2018.12.15

授獎單位: 中華民國紡織工程學會


2018.12.15

授獎單位: 中華民國紡織工程學會Technology Transfers

技術轉移

2018.08.01 ~ 2019-07-31

生物資訊與醫學工程學系 及 信織實業股份有限公司


2018.08.01 ~ 2019-07-31

生物資訊與醫學工程學系 及 華暐應用材料股份有限公司


2019.06.01 ~ 2020-05-31

生物資訊與醫學工程學系 及 雅而大科技股份有限公司


2020.06.01 ~ 2021-05-31

生物資訊與醫學工程學系 及 雅而大科技股份有限公司Course Information

授課課程

GRG00256E

(大學日間部 )【第109學年第2學期:E班】
Google Android 作業系統可應用於行動裝置上。本課程介紹Android程式設計概念,讓學生瞭解Android的程式設計流程,並且針對視窗介面、娛樂多媒體、資料庫、Google Maps、藍牙通訊登單元進行範例教學。