Welcome

基本資料

學歷

  • 國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系暨研究所碩士
  • 國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系學士

經歷

  • 禪治療所 醫療性按摩治療師
  • 澳洲學者學院 學校行政助理

專長

  • 老人照護
  • 體育學