Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 陳彥年
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院物理治療學系
 • 職稱/Job title: 助理教授
 • E-mail: 108100040@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立成功大學生物醫學工程學系 博士
 • 國立成功大學生物醫學工程學系 碩士
 • 國立成功大學物理治療學系 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學物理治療學系,助理教授
 • 彰化秀傳紀念醫院研究輔佐中心,研究員
 • 成功大學研究總中心,博士後研究
 • 成功大學骨科學科,博士後研究
 • 成功大學醫工系,專案研究人員
 • 吉振科技有限公司,研發經理
 • 財團法人金屬工業研究發展中心,研發工程師

專長/Discipline expertise

 • 物理治療/Physical Therapy
 • 生物力學/Biomechanics
 • 醫療器材研發/Research and Development of Medical Device
 • 復健工程/Rehabilitation Engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2020

張志偉(Chih-Wei Chang)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、Chun-Ting Li(李俊廷)、陳彥年(Chen Yen Nien)、楊岱樺(Tai-Hua Yang)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2020

陳彥年(Chen Yen Nien)、莊昌翰( Chang-Han Chuang)、楊岱樺( Tai-Hua Yang)、張志偉( Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2020

張志偉(Chih-Wei Chang)、鍾玉軒(Yu-Hsuan Chung)、張嘉容(Chia-Jung Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)*、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2019

常閎智(Hung Chih Chang)、李泓原(Hung Yuan Li)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、王兆祥(Chau Hsiang Wang)


SCI 2019

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

城致軒(Chih-Hsien Chen)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷( Chun-Ting Li)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、曾崇智(Chung?Chih Tseng)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2019

李俊廷(Chun-Tin Li)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、蔡彥廷(Yen-Ting Tseng)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2019

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、鍾啟榮(Chi-Rung Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2018

李佩淵(Pei-Yuan Lee)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、胡晉嘉(Jin-Jia Hu)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2018

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting Li)、鍾玉軒(Yu-Hsuan Chung)、張志涵(Chih-Han Chang)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2017

李俊廷(Chun-Ting Li)、Kuo-Yuan Hua(Kuo-Yuan Huang)、Chien-Feng K(Chien-Feng Kung)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、Yen-Ting Tse(Yen-Ting Tseng)、Kuen-Horng T(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2017

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、林家偉(Chia-Wei Lin)、王智偉(Chih-Wei Wang)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


SCI 2017

彭耀德(Yao?Te Peng)、曾崇智(Chung?Chih Tseng)、杜翌群(Yi?Chun Du)、陳彥年(Yen?Nien Chen,)、張志涵(Chih?Han Chang)


SCI 2017

陳彥年(Yen-Nien Chen)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志偉(Chih-Wei Chang)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


SCI 2016

李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)、曾彥廷(Yen-Ting Tseng)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2016

陳彥年(Yen-Nien Chen)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志涵(Chih-Han Chang)、張志偉(Chih-Wei Chang)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)


SCI 2016

Yung-Heng Le(Yung-Heng Lee)、Chi-Jen Chun(Chi-Jen Chung)、Chih-Wei Wan(Chih-Wei Wang)、Yao-Te Peng(Yao-Te Peng)、Chih-Han Cha(Chih-Han Chang)、Chih-Hsien C(Chih-Hsien Chen)、Yen-Nien Che(Yen-Nien Chen)、Chun-Ting Li(Chun-Ting Li)


SCI 2015

張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、李俊廷(Chun-Ting L)、彭耀德(Yao-Te Peng)、張志涵(Chih-Han Chang)


SCI 2015

李俊廷(Chun-Ting Li)、城致軒(Chih-Hsien Chen)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)


SCI 2015

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、張志涵(Chih-Han Chang)、林呈鳳(Cheng-Feng Lin)


SCI 2014

李俊廷(Chun-Ting Li,)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、蔡昆宏(Kuen-Horng Tsai)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Tokyo, Japan 2019.04

城致軒(Chih-Hsien Chen)、何奕宏(Yi-Hung Ho)、王智偉(Chih-Wei Wang)、張志偉(Chih-Wei Chang)、陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)


Cape Town, South Africa 2017.11

陳彥年(Yen-Nien Chen)、張志偉(Chih-Wei Chang)、張志涵(Chih-Han Chang)、李俊廷(Chun-Ting Li)、彭耀德(Yao-Te Peng)RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.03.01 ~ 2022.07.31

陳彥年(Chen Yen Nien)、李佩淵(Pei-Yuan Lee)、張志涵(Chih-Han Chang)AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Course Information

授課課程

GRG00051L

(大學日間部 )【第110學年第2學期:L班】


GRG00051G

(大學日間部 )【第110學年第2學期:G班】College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料