Profile

基本資料

 • 姓名: 范宗宸
 • 單位: 醫學暨健康學院生物科技學系
 • 職稱: 教授
 • E-mail: mjfan@asia.edu.tw

學歷

 • 國立台灣大學農藝學博士

經歷

 • 亞洲大學生物科技學系教授 (2007/08 ~ now)
 • 亞洲大學生物科技學系系主任 (2007/08~2016/01)
 • 亞洲大學主任秘書 (2011/08~2012/07)
 • 亞洲大學生物科技與生物資訊學系副教授兼系主任 (2006/08~2007/07)
 • 亞洲大學生活應用科學學系副教授 (2005/08~2006/07)
 • 農業試驗所作物種原組研究員兼組長 (1991/09~2005/07)
 • 台灣省農業試驗所副研究員兼秘書 (1989/01~1991/09)

專長

 • 生物技術/Biotechnology
 • 生物學之分子生物/Molecular biology
 • 植物生物技術/Plant biotechnology
 • 植物生理學/Plant physiology
 • 功能性基因體學/Functional Genomics
 • 種原鑑定/Genomic Science
 • 農藝及園藝/Agronomy & Horticulture

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2017

Yin-Tso Liu(Yin-Tso Liu)、Pei-Chen Hua(Pei-Chen Huang)、Guei-Jane Wa(Guei-Jane Wang)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yi-Lin Lin(Yi-Lin Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、廖宏恩(Hung-En Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


Other 2017

羅永昌、范宗宸(Chung-Chen Fan)*


SCI 2017

Hshin-Ping W(Hshin-Ping Wu)、Fu-Jin Wei(Fu-Jin Wei)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Wu)、Shuen-Fang L(Shuen-Fang Lo)、Liang-Jwu Ch(Liang-Jwu Chen)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Shu Chen(Shu Chen)、Ien-Chie Wen(Ien-Chie Wen)、,(Su-May Yu,)、,(Tuan-Hua David Ho,)、Ming-Hsin La(Ming-Hsin Lai)、Yue-ie C Hsi(Yue-ie C Hsing)*、、


SCI 2017

Li CC(Li C C)、Yu FS(Yu FS)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、鍾景光*、、、


SCI 2017

范宗宸(Chung-Chen Fan)、葉秉軒(Ping-Hsuan Yeh)、Jing-Pin Lin(Jing-Pin Lin)、An-Cheng Hua(An-Cheng Huang)、Jin-Cherng L(Jin-Cherng Lien)、Hui-Yi Lin(Hui-Yi Lin)、鍾景光*


SCI 2016

LI-CHENG ZHE(LI-CHENG ZHENG)、MEI-DUE YANG(MEI-DUE YANG)、CHAO-LIN KUO(CHAO-LIN KUO)、CHIA-HSIN LI(CHIA-HSIN LIN)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、JING-GUNG CH(JING-GUNG CHUNG)*


SCI 2016

Chen YF(Chen YF)、Shibu MA(Shibu MA)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、、、


SCI 2016

羅舜芳(Shuen-Fang Lo)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Yue-Ie Hsing(Yue-Ie Hsing)、Liang-Jwu Ch(Liang-Jwu Chen)、Shu Chen(Shu Chen)、Ien-Chie Wen(Ien-Chie Wen)、Yi-Lun Liu(Yi-Lun Liu)、Ku-Ting Chen(Ku-Ting Chen)、,(Mirng-Jier Jiang,)、,(Ming-Kuang Lin,)、Meng-Yen Rao(Meng-Yen Rao)、Lin-Chih Yu(Lin-Chih Yu)、Tuan-Hua Dav(Tuan-Hua David Ho)*、Su-May Yu(Su-May Yu)*


2016

Zih-Yun Wu(Zih-Yun Wu)、Jin-Cherng L(Jin-Cherng Lien)、Yi-Ping Huan(Yi-Ping Huang)、Ching-Lung L(Ching-Lung Liao)、Jen-Jyh Lin(Jen-Jyh Lin)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Yang-Ching K(Yang-Ching Ko)、Yu-Ping Hsia(Yu-Ping Hsiao)、Hsu-Feng Lu(Hsu-Feng Lu)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)*


SCI 2015

范宗宸(Chung-Chen Fan)、黃志揚(Chih-yang Huang)


SCI 2015

Kuo, Wei-Wen(Kuo, Wei-Wen)、Liao, Hung-E(Liao, Hung-En)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Marthandam A(Marthandam Asokan, Shibu)、Padma, V. V.(Padma, V. V.)、Lin, Yi-Lin(Lin, Yi-Lin)、Lai, Chao-Hu(Lai, Chao-Hung)、Chen, Yu-Fen(Chen, Yu-Feng)、Lin, Kuan-Ho(Lin, Kuan-Ho)、黃志揚(Chih-yang Huang)


SCI 2015

范宗宸(Chung-Chen Fan)、鍾景光*、、


SCI 2015

范宗宸(Chung-Chen Fan)、王怡勤(I-CHEN WANG)、Hsiao YT(Hsiao YT)、林慧怡(Lin HY)、Tang NY(Tang NY)、Hung TC(Hung TC)、Quan C(Quan C)、Lien JC(Lien JC)、鍾景光*


SCI 2014

范宗宸(Chung-Chen Fan)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2014

洪子傑(Tzu-Chieh Hung)、Tung-Ti Chan(Tung-Ti Chang)、范宗宸(Chung-Chen Fan)*、Cheng-Chun L(Cheng-Chun Lee)、陳語謙*


SCI 2014

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、黃志揚(Chih-yang Huang)、


SCI 2014

范宗宸(Chung-Chen Fan)、Rose Huang-L(Rose Huang-Liu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Peiying Pai(Peiying Pai)、Pi-Yu Huang(Pi-Yu Huang)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


Other 2014

洪子傑、范宗宸(Chung-Chen Fan)、陳語謙(Calvin Yu-chian Chen)


SCI 2013

Chun-Hsu Pan(Chun-Hsu Pan)、Chia-Hua Tsa(Chia-Hua Tsai)、Fon-Chang Li(Fon-Chang Liu)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Ming-Jyh She(Ming-Jyh Sheu)、Wen-Tsong Hs(Wen-Tsong Hsiehd)、Chieh-HsiWu(Chieh-HsiWu)*


SCI 2013

Mei-Fen Tsou(Mei-Fen Tsou,)、Ni Tien,(Ni Tien,)、Chi-Cheng Lu(Chi-Cheng Lu,)、Jo-Hua Chian(Jo-Hua Chiang,)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang,)、Jing-Pin Lin(Jing-Pin Lin,)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*


SCI 2012

范宗宸(Ming-Jen Fan)、Lin, Shuw-Yu(Lin, Shuw-Yuan)、Yu, Chien-Ch(Yu, Chien-Ch)、Tanf, Nou-Yi(Tanf, Nou-Yi)、Ho, Heng-Chi(Ho, Heng-Chien)、Chung, Hsiun(Chung, Hsiung-Kwang)、Yang, Jai-Si(Yang, Jai-Sing)、Huang, Yi-Pi(Huang, Yi-Ping)、Ip, Siu-Wan(Ip, Siu-Wan)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*


SCI 2012

Wen-Wen Huan(Wen-Wen Huang)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Shu-Jen Pai(Shu-Jen Pai)、Ping-Ping Wu(Ping-Ping Wu)、Shu-Jen Chan(Shu-Jen Chang)、Fu-Shin Chue(Fu-Shin Chueh)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Shang-Ming C(Shang-Ming Chiou)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*


SCI 2012

Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin,)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Nou-Ying Tan(Nou-Ying Tang)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*、,(,)、、


EI 2011

鍾景光(Jing-Gung Chung)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、林俊義(Chien-Yih Lin)、施養佳(Yang-Chia Shih)、陳金詩(Jin-Shih Chen)、范宗宸(Ming-Jen Fan)*


EI 2011

范宗宸(Ming-Jen Fan)、Su-May Yu(Su-May Yu)、Tzu-Chieh Hu(Tzu-Chieh Hung)、Wei-Quan Che(Wei-Quan Chen)、Yue-Ie Hsing(Yue-Ie Hsing)、林新力(Hsin-Li Lin)、劉嘉政(Chia Cheng Liu)、鍾景光(Jing-Gung Chung)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)*


EI 2011

Po-Yuan Chen(Po-Yuan Chen)、Yu-Chi Wu(Yu-Chi Wu)、Tzu-Hurng Ch(Tzu-Hurng Cheng)、Tzu-Ching Sh(Tzu-Ching Shih)、Cing-Tsan Ts(Cing-Tsan Tsai)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Tzu-Yu Hua(Tzu-Yu Hua)、Yen-Yu Huang(Yen-Yu Huang)、Chia-Hsing C(Chia-Hsing Cheng)、范宗宸(Ming-Jen Fan)*


EI 2011

Ching-I Lin(Ching-I Lin)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、林銘昌(Ming-Chang Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)


SCI 2011

范宗宸(Chung-Chen Fan)、林妤青、石信德、楊家欣、KUO-CHING LI(KUO-CHING LIU)、SU-TSO YANG(SU-TSO YANG)、林俊義(Chien-Yih Lin)、RICK SAI-CHU(RICK SAI-CHUEN WU)、CHUN-SHU YU(CHUN-SHU YU)、YANG-CHING K(YANG-CHING KO)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*、


SCI 2010

Wen-Wen Huan(Wen-Wen Huang)、Yu-Jen Chiu(Yu-Jen Chiu)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Hsu-Feng Lu(Hsu-Feng Lu)、Hsiu-Feng Ye(Hsiu-Feng Yeh)、Kun-Hong Li(Kun-Hong Li)、Po-Yuan Chen(Po-Yuan Chen)、鍾景光(Jing-Gung Chung)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)*


SCI 2010

Chin-Cheng S(Chin-Cheng Su)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、鍾景光(Jing-gung Chung)*、


SCI 2009

范宗宸(Ming-Jen Fan)、Shu Chen(Shu Chen)、Yi-Jung Kung(Yi-Jung Kung)、Ying-Huey Ch(Ying-Huey Cheng)、Huey-Jiuann(Huey-Jiuann Bau)、Tien-Tsai Su(Tien-Tsai Su)、葉錫東(Shyi-Dong Yeh)*


SCI 2009

范宗宸(Ming-Jen Fan)、Shu Chen(Shu Chen)、Yi-Jung Kung(Yi-Jung Kung)、Ying-Huey Ch(Ying-Huey Cheng)、Huey-Jiuann(Huey-Jiuann Bau)、Tien-Tsai Su(Tien-Tsai Su)、葉錫東(Shyi-Dong Yeh)*


SCI 2009

Hsu-Feng Lu(Hsu-Feng Lu)、Kuang-Chi La(Kuang-Chi Lai)、Shu-Chun Hsu(Shu-Chun Hsu)、Hui-Ju Lin(Hui-Ju Lin)、Mei-Due Yang(Mei-Due Yang)、Yuan-Liang C(Yuan-Liang Chen)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Pi-Yun Cheng(Pi-Yun Cheng)、Chao-Lin Kuo(Chao-Lin Kuo)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)*、


SCI 2009

TZU-WEI TAN(TZU-WEI TAN)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Jing-gung Ch(Jing-gung Chung)、


SCI 2009

Mei-Fen Tsou(Mei-Fen Tsou)、Ching-Tien P(Ching-Tien Peng)、Mu-Chin Shil(Mu-Chin Shil)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Chi-Cheng Lu(Chi-Cheng Lu)、Jo-Hua Chian(Jo-Hua Chiang)、Chang-Lin Wu(Chang-Lin Wu)、Jing-Pin Lin(Jing-Pin Lin)、Chyi Lo(Chyi Lo)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)*、


SCI 2009

Shuw-Yuan Li(Shuw-Yuan Lin)、Wan-Wen Lai(Wan-Wen Lai)、Chin-Chin ho(Chin-Chin ho)、Fu-Shun Yu(Fu-Shun Yu)、Guang-Wei Ch(Guang-Wei Chen)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Kuo-Ching Li(Kuo-Ching Liu)、Meng-Liang L(Meng-Liang Lin)、Ping-Ping Wu(Ping-Ping Wu)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)*、


SCI 2009

范宗宸(Ming-Jen Fan)、Shu Chen(Shu Chen)、Yi-Jung Kung(Yi-Jung Kung)、Ying-Huey Ch(Ying-Huey Cheng)、Huey-Jiuann(Huey-Jiuann Bau)、Tien-Tsai Su(Tien-Tsai Su)、葉錫東(Shyi-Dong Yeh)*


SCI 2009

Chuan-Sung C(Chuan-Sung Chiu)、Jeng-Shyan D(Jeng-Shyan Deng)、Ming-Tsuen H(Ming-Tsuen Hsieh)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)、闕甫伈(Fu-Shin Chueh)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Ying-Chih Li(Ying-Chih Lin)、Wen-Huang Pe(Wen-Huang Peng)*


SCI 2009

Mei-Fen Tsou(Mei-Fen Tsou)、Ching-Tien P(Ching-Tien Peng)、Mu-Chin Shil(Mu-Chin Shil)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Chi-Cheng Lu(Chi-Cheng Lu)、Jo-Hua Chian(Jo-Hua Chiang)、Chang-Lin Wu(Chang-Lin Wu)、Jing-Pin Lin(Jing-Pin Lin)、Chyi Lo(Chyi Lo)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)*、


SCI 2007

Chyr-Guan Ch(Chyr-Guan Chern)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Su-May Yu(Su-May Yu)、、、、


SCI 2007

Yue-Ie Hsing(Yue-Ie Hsing)、Chyr-Guan Ch(Chyr-Guan Chern)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、、、、


SCI 2007

Jen-Hsien We(Jen-Hsien Weng)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Chun-Yuan Li(Chun-Yuan Lin)、Ya-Hsin Liu(Ya-Hsin Liu)、Shin-Yin Hua(Shin-Yin Huang)*


SCI 2005

Gan-Hong Che(Gan-Hong Chen)、Ming-Pin Hsu(Ming-Pin Hsu)、Chi-Hsing Ta(Chi-Hsing Tan)、Hsien-Yi Sun(Hsien-Yi Sung)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Huei-Mei Che(Huei-Mei Chen)、Ching-San Ch(Ching-San Chen)


SCI 2005

Yuan-Long Wa(Yuan-Long Wand)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Song-Iuan Li(Song-Iuan Liaw)*


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)


Other

范明仁(Chung-Chen Fan)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2011

范宗宸(Ming-Jen Fan)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan, Taichung, The Splendor Hotel 2016.10

呂紹瑋(Lu Shao-Wei)、李佳賢(Li Chia-Hsien)、Kumar Aanand、Imam Syed Sarwar、楊紹明(Shao-Ming Yang)、許健(Gene Sheu)


台灣/台中/中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2016.07


逢甲大學 人言大樓B1 2016.03


亞洲大學 國際會議廳A101 2016.03


中國醫藥大學 立夫教學大樓B1 2016.03


中國 武漢市 華中農業大學 2015.09


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2014.05


亞洲大學會議中心 2014.03


Tokyo 2014.03

范宗宸(Chung-Chen Fan)


國防醫學院 2012.03


國立中興大學食科大樓1F演講廳 2012.02


The Splendor Hotel, Taichung, Taiwan 2011.10

范宗宸(Ming-Jen Fan)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)


The Splendor Hotel, Taichung, Taiwan 2011.10

范宗宸(Ming-Jen Fan)


The Splendor Hotel, Taichung, Taiwan 2011.10

鍾景光(Jing-Gung Chung)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、范宗宸(Ming-Jen Fan)


The Splendor Hotel, Taichung, Taiwan 2011.10

Ching-I Lin、范宗宸(Ming-Jen Fan)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ying-Lan Tsai


Hangzhou, China 2011.05


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2011.03


中興大學 2011.01


亞洲大學哈佛講堂 2010.11


中興大學作物大樓 2010.09


中國醫藥大學國際會議廳 2010.06


亞洲大學國際會議中心 2010.03


國立中興大學食生大樓演講廳 2010.01


中國醫藥大學國際會議廳 2009.12


中興大學作物大樓 2009.07


亞洲大學國際會議中心 2009.07


國立中興大學 2009.04


中國醫藥大學國際會議廳 2009.03


中興大學惠蓀林場 2008.12


中國醫藥大學國際會議廳 2008.06


台南市興國大學 2008.05


國立暨南國際大學 管理學院 2008.05


台大醫院國際會議中心 2008.04


國立台灣大學 2008.04


台北醫學院 國際會議廳 2008.01RESEARCH GRANT

研究計畫

2017.01.1 ~ 2017.12.31

賀端華、范宗宸(Chung-Chen Fan)


2016.02.1 ~ 2016.03.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)、施養佳(Yang-Chia Shih)、林銘昌(Ming-Chang Lin)


2016.05.5 ~ 2017.06.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)、姚雅莉(Ya-Li Yao)


2016.06.15 ~ 2017.06.14


2016.07.1 ~ 2016.12.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2016.03.1 ~ 2016.09.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2016.01.1 ~ 2016.12.31

賀端華


2016.08.1 ~ 2017.07.31


2015.09.1 ~ 2016.08.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.03.1 ~ 2016.02.28

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.05.1 ~ 2016.06.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.03.1 ~ 2016.02.28

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.09.1 ~ 2016.07.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.01.1 ~ 2015.12.31

賀端華、范宗宸(Chung-Chen Fan)


2015.01.1 ~ 2015.12.31

盛中德、范宗宸(Chung-Chen Fan)


2014.04.15 ~ 2014.12.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2014.09.15 ~ 2015.07.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2014.02.1 ~ 2015.01.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2014.03.1 ~ 2015.02.28

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2014.07.1 ~ 2015.06.30


2014.01.1 ~ 2014.12.31

賀端華、范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.11.25 ~ 2014.06.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.12.6 ~ 2014.06.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.12.18 ~ 2014.07.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.01.1 ~ 2013.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2013.04.15 ~ 2013.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2013.04.25 ~ 2013.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2013.08.1 ~ 2014.07.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)、林慧怡


2013.09.1 ~ 2014.08.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.09.1 ~ 2014.08.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.12.10 ~ 2014.12.31

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.11.18 ~ 2014.06.30

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2013.01.1 ~ 2013.12.31

賀端華、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.12.1 ~ 2013.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.05.15 ~ 2013.05.14

范宗宸(Chung-Chen Fan)


2012.03.15 ~ 2012.05.15

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.06.1 ~ 2012.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.06.1 ~ 2013.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.06.1 ~ 2013.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.08.1 ~ 2013.06.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.01.1 ~ 2012.12.31

盛中德、范宗宸(Ming-Jen Fan)、廖武正


2012.01.1 ~ 2012.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、余淑美


2012.08.1 ~ 2013.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、林慧怡


2012.02.1 ~ 2012.03.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.06.1 ~ 2012.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2012.11.1 ~ 2012.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.07.1 ~ 2011.08.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.12.15 ~ 2012.02.28

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.05.1 ~ 2011.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.01.1 ~ 2011.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.01.1 ~ 2011.12.31

盛中德、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.01.1 ~ 2011.12.31

鄧正賢(Jeng-Shyan Deng)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、韓建國(Chien-Kuo Han)、林宗輝


2011.05.1 ~ 2012.01.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2011.12.1 ~ 2012.11.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2010.01.1 ~ 2010.12.31

余淑美、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2010.08.1 ~ 2011.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、施養佳(Yang-Chia Shih)、彭慶添


2009.01.1 ~ 2009.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、林俊義(Chien-Yih Lin)、鍾景光、林宥欣


2009.08.1 ~ 2010.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、施養佳(Yang-Chia Shih)、彭慶添


2009.09.1 ~ 2010.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.09.1 ~ 2009.08.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.01.1 ~ 2008.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.01.1 ~ 2008.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.01.1 ~ 2008.12.31

石信德、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.08.1 ~ 2009.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2008.08.1 ~ 2009.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)


2008.08.22 ~ 2009.08.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.01.1 ~ 2007.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.01.1 ~ 2007.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.01.1 ~ 2007.12.31

石信德、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.08.1 ~ 2008.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.08.1 ~ 2008.07.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)、李明明(Min-Min Lee)


2007.10.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.12.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.11.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.11.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.12.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2007.10.1 ~ 2008.06.30

范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、范宗宸(Ming-Jen Fan)


2006.01.1 ~ 2006.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2006.01.1 ~ 2006.12.31

范宗宸(Ming-Jen Fan)


2006.08.1 ~ 2007.07.31

黃勝忠、范宗宸(Ming-Jen Fan)AWARDS

獲獎

2017.05.6

授獎單位: 興大生命科學院


2016.03.14

授獎單位: 中國醫藥大學生物科技學系


2016.03.14

授獎單位: 中國醫藥大學生物科技學系


2014.12.20

授獎單位:


2013.12.20

授獎單位:


2013.10.21

授獎單位:


2013.03.16

授獎單位:


2013.03.13

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2010.03.21

授獎單位:


2009.03.21

授獎單位:


2009.03.21

授獎單位:


2008.03.21

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

2014.04.16 ~ 2016-04-15

生物科技學系 及 精元生技


2014.01.01 ~ 2014-12-31

生物科技學系 及 中研院vs亞洲大學


2015.06.12 ~ 2017-06-11

生物科技學系 及 緯瑩企業有限公司


2015.11.01 ~ 2017-10-31

生物科技學系 及 源天然農業有限公司


2015.12.25 ~ 2017-12-24

生物科技學系 及 鉌亞大興業股份有限公司


2015.12.25 ~ 2017-12-24

生物科技學系 及 鉌亞大興業股份有限公司


2016.01.01 ~ 2016-12-31

生物科技學系 及 中研院VS亞洲大學


2017.01.01 ~ 2017-12-31

生物科技學系 及 中研院VS亞洲大學Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TB300280D

(大學日間部 )【第106學年第2學期:D班】


TB300079A

(大學日間部 )【第106學年第2學期:A班】
使生物科技系同學對植物生理具備一般知識.


TB300078A

(大學日間部 )【第106學年第2學期:A班】
使學生瞭解發展基因轉殖作物所需之技術及知識,並以目前已商業化之抗殺草劑及對病虫害之抵抗之基因轉殖作物之操作為例詳加說明


TB200098A

(研究所碩士班 )【第106學年第2學期:A班】
訓練學生組織與總結研究成果的能力Thesis Advisor

指導論文

吳禹賢 105

生物科技學系


卓冠佑 105

生物科技學系


Erni Herawati 104

生物科技學系


李佳賢 104

生物科技學系


張閔翔 103

生物科技學系研究所


蔡瑀綺 102

生物科技學系研究所


葉秉軒 101

生物科技學系研究所


王怡勤 100

生物科技學系研究所


林妤青 098

生物科技學系


Marita Anggarani 098

生物科技學系


林錦源 098

生物科技學系


梁華文 098

生物科系學系


陳佳? 097

保健營養生技學系


王昭能 097

生物資訊學系


許瀚升 097

生物資訊學系


曾婉玲 097

營養保健生技學系


李凌雁 097

生物資訊學系


鄭堯中 096

生活應用科學研究所


黃建瞱 096

生活應用科學所


施仁國 096

生物科技與生物資訊學系


張弘坤 096

生物科技與生物資訊學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

生物科技學系 104

指導教授: 范宗宸
學生姓名: 卓冠佑


生物科技學系 096

指導教授: 范宗宸
學生姓名: 歐陽叡


生物科技學系 097

指導教授: 范宗宸
學生姓名: 饒孟源


生物科技學系 097

指導教授: 范宗宸
學生姓名: 李亭誼


生物科技學系 097

指導教授: 范宗宸
學生姓名: 柯志龍