Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 王俊毅
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院健康產業管理學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: jjwang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 台灣大學流行病學研究所生物醫學統計組博士

經歷/Experience

 • 亞洲大學健康產業管理學系系主任
 • 大里仁愛醫院研究顧問
 • 中國醫藥大學附設醫院顧問
 • 玉山醫務暨健康管理學會理事
 • 亞洲大學健康產業管理學系副教授
 • 亞洲大學健康產業管理學系助理教授
 • 中國醫藥大學公共衛生學系合聘助理教授
 • 中國醫藥大學生物統計所兼任助理教授

專長/Discipline expertise

 • 生物統計學/Biostatistics
 • 流行病學/Epidemiology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2021

Chang CF(Chang CF)、葉又綠(Yu-lyu Yeh)、Chang HY(Chang HY)、Tsai SH(Tsai SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2021

Widyasari V(Widyasari V)、Rahman FF(Rahman FF)、KH Lin(KH Lin)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


TSSCI 2021

Yang, YH(Yang, YH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2021

Chang PY(Chang PY)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang JK(Wang JK)、Huang TL(Huang TL)、Hsu YR(Hsu YR)


SCI 2021

Sia HK(Sia HK)、Kor CT(Kor CT)、Tu ST(Tu ST)、Liao PY(Liao PY)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2021

Gandaputra S、Waluyo I(Waluyo I)、Efendi F(Efendi F)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2020

Liu P(Liu P)、Yeh LL(Yeh LL)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee ST(Lee ST)


SSCI 2020

Chen SC(Chen SC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin YL(Lin YL)、楊尚育(Yang Shang Yu)*


2020

Chang PY(Chang PY)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Wang JK(Wang JK)、Yeh SC(Yeh SC)、Chang SW(Chang SW)


SCI 2020

Chen, LC(Chen, LC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2019

Chang SL(Chang SL)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2019

Hsu WC(Hsu WC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tsai AC(Tsai AC)*


SCI 2019

Lin XI(Lin XI)、Hsu HC(Hsu HC)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Ou WC(Ou WC)


SCI 2019

Chang YT(Chang YT)、Wang CCN(Wang CCN)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee TE(Lee TE)、Cheng YY(Cheng YY)、Morris-Natsc(Morris-Natschke SL)、Lee KH(Lee KH)、Hung CC(Hung CC)*


SCI 2018

Chang YC(Chang YC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang SW(Chang SW)、Chang PY(Chang PY)*


SCI 2018

Wang RY(Wang RY)、Chen HJ(Chen HJ)、Huang CL(Huang CL)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lee HY(Lee HY)、Lee TE(Lee TE)、Hung CC(Hung CC)*


SCI 2018

Chen JH(Chen JH)、Yang JL(Yang JL)、Chou CY(Chou CY)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hung CC(Hung CC)*


SSCI 2017

Hsu, WC(Hsu, WC)、Tsai, AC(Tsai, AC)、Chen, YC(Chen, YC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2017

Chou CY(Chou CY)、Chang YT(Chang YT)、Yang JL(Yang JL)、Lee TE(Lee TE)、Wang RY(Wang RY)、Hung CC(Hung CC)*


2017

SH Wang(SH Wang)、YP Lin(YP Lin)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Huang MF(Huang MF)、Lin HC(Lin HC)、Hsieh CE(Hsieh CE)、Hsu YL(Hsu YL)、Chen YL(Chen YL)*


2017

WC Hsu(WC Hsu)、LC Chen(LC Chen)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


Other 2017

徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、董和銳(Ho-Jui Tung)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)


2016

SH Wang(SH Wang)、Ming YZ(Ming YZ)、Lin PY(Lin PY)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin HC(Lin HC)、Hsieh CE(Hsieh CE)、Hsu YL(Hsu YL)、Chen YL(Chen YL)*


2016

SC Ho(SC Ho)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、HP Kuo(HP Kuo)、CD Huang(CD Huang)、KY Lee(KY Lee)、HC Chuang(HC Chuang)、PH Feng(PH Feng)、TT Chen(TT Chen)、Hsu MF(Hsu MF)*


SSCI 2016

陳美滿(Chen, MM)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2016

許維中(Hsu, WC)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


TSSCI 2016

陳姿蓉(Chen TJ)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2016

紀淑凰(Chi, SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*


SCI 2015

Wang, SH(Wang, SH)、Lin, YP(Lin, YP)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin, HC(Lin, HC)、Hsieh, CE(Hsieh, CE)、Chen, YL(Chen, YL)


SCI 2015

Ho SC(Ho SC)、Hsu MF(Hsu MF)、Kuo HP(Kuo HP)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chen LF(Chen LF)、Lee KY(Lee KY)、Chuang HC(Chuang HC)


SCI 2015

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tai, JJ(Tai, JJ)*


SCI 2015

王子綺(Tzu-Chi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin YT(Lin YT)、Lin KL(Lin KL)、Chen JJ(Chen JJ)、Lin BY(Lin BY)


TSSCI 2014

丘幸平(Chiu HP)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、蔡仲弘(Alan C. Tsai)


Other 2014

許維中、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chen YC、Ting LL、Chang SC、Wang PM、Chung NN


SCI 2014

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、許維中(Hsu, WC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2014

Wang SH(Wang SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Lin PY(Lin PY)、Lin KH(Lin KH)、Ko CJ(Ko CJ)、Hsieh CN(Hsieh CN)、Lin HC(Lin HC)、Chen YL(Chen YL)


SSCI 2013

李麗琴(Lee, LC)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hsu HC(Hsu HC)、Hurng BS(Hurng BS)、Tsai HJ(Tsai HJ)


TSSCI 2013

王思涵(Wang SH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)*、Chang, TL(Chang, TL)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


Other 2013

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡仲弘(Alan C. Tsai)*


SCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、李麗琴(Lee, LC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SSCI 2013

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang, SL(Chang, SL)、Li TY(Li TY)


SCI 2013

Chen, LC(Chen, LC)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2012

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Li-Ching Che(Li-Ching Chen)、Hui-Min Lin(Hui-Min Lin)


Other 2012

李金和(Li, CH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、Lin YJ(Lin YJ)


SCI 2010

Hsiu-Chen Hu(Hsiu-Chen Huang)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*、Chia-Chu Cha(Chia-Chu Cha)、Ping-Fang Ch(Ping-Fang Ch)、Ming-Che Chi(Ming-Che Chiang)、Yu Yang(Yu Yang)


SCI 2010

Chang PY(Chang PY)、Chang SW(Chang SW)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2010

許淑雲、廖宏恩(Hung-En Liao)、洪百薰、林柏煌、高昆裕、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SSCI 2010

徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、張明正(Ming-Cheng Chang)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2010

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、Yang SF(Yang SF)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2009

陳都文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)*


SCI 2009

Chang PY(Chang PY)、Yang CM(Yang CM)、Yang CH(Yang CH)、Chen MS(Chen MS)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


SCI 2009

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Tai JJ(Tai JJ)*


SCI 2008

王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hou CD(Hou CD)、Tai JJ(Tai JJ)


Other 2008

蔣定文、莊意芬、楊南屏、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


Other 2007

許淑雲、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、江大雄、楊欣田、廖宏恩、林玠民、高昆裕


Other 2007

陳志道、蕭芝殷、許秀卿、蔡美華、王俊毅(Jiun-Yi Wang)


TSSCI 2007

許淑雲、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、廖宏恩


SCI 2007

Chen JJH(Chen JJH)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Chang YM(Chang YM)、Su SY(Su SY)、Chang CT(Chang CT)、Sun SS(Sun SS)、Kao CH(Kao CH)、Lee CC(Lee CC)


SCI 2006

Chang PY(Chang PY)、Carrel H(Carrel H)、Huang JS(Huang JS)、Wang IJ(Wang IJ)、Hou YC(Hou YC)、Chen WL(Chen WL)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、Hu FR(Hu FR)


Other 2006

閩嘉娜、姜逸群、許權振、謝武勳、王俊毅(Jiun-Yi Wang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

香港 2016.06


Taipei, Taiwan 2011.12

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


College Station, Texas 2010.03

王俊毅(Jiun-Yi Wang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.08.01 ~ 2019.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

蔡仲弘(Alan C. Tsai)、何清松(Ching-Sung Ho)、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、蔡欣真


2008.08.01 ~ 2009.08.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)


2006.01.01 ~ 2006.07.31

王俊毅(Jiun-Yi Wang)AWARDS

獲獎

無資料


Course Information

授課課程

TA420001A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】


TA410088A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
教導健康管理領域之研究生有關研究計畫書與學術論文之寫作與發表,增進研究生之學術能力與研究品質。


TA410001A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】


TA300171B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
綜合歸納暑期實習前在校所學課程知識。


TA300171A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
綜合歸納暑期實習前在校所學課程知識。


TA300149I

(大學日間部 )【第110學年第1學期:I班】


TA300002A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
建立同學公共衛生的基本觀念與對學理的認知


TA220089A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA220088A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA220001A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA210151A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA210150A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA210114A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
帶領研究生學習如何閱讀論文並評論其優缺點,進而從中學習研究的方法與如何撰寫論文,並協助指導研究生的畢業論文能夠順利展開。


TA210001A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA100230B

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:B班】
介紹常用之醫學統計分析方法之原理與應用


TA100133A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
使學生瞭解國內外健康照護、長期照護等相關領域的研究之發展情況


TA100064A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
使學生瞭解國內外健康照護、長期照護等相關領域的研究之發展情況


TA100044A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA100043A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】


TA100042A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料