Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 黃素華
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院醫學檢驗暨生物技術學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: shhuang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立交通大學 生物科技 博士

經歷/Experience

 • 食品工業發展研究所 免疫生化單元
 • 翔得有限公司生物技術部 研發主任

專長/Discipline expertise

 • 生物科技/
 • 奈米科技/
 • 醫學生物科技/
 • 生物晶片/Bio-chip
 • 微生物學/microbiology
 • 檢驗醫學/Laboratory Medicine

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2021

Ngoc-Niem Bu(Ngoc-Niem Bui)、Yu-Tzu Lin(Yu-Tzu Lin)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2021

4. Lidia A(4. Lidia A Baltina)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2021

Lidia A. Bal(Lidia A. Baltina)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2020

Hsiu-I. Chen(Hsiu-I. Chen)、黃素華(Su-Hua Huang)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)*


SCI 2020

Young-Sheng(Young-Sheng Chang)、Bo-Han Ko(Bo-Han Ko)、Jyh-Cherng J(Jyh-Cherng Ju)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2020

Po-Yen Ko(Po-Yen Ko)、Chih-Ping Ch(Chih-Ping Chang)、Ling-Ling Wa(Ling-Ling Wang)、Yi-Jiun Chou(Yi-Jiun Chou)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、黃素華(Su-Hua Huang)、Yi-Tzone Shi(Yi-Tzone Shiao)、Jen-Jyh Lin(Jen-Jyh Lin)


SCI 2020

Tsai YC,(Tsai YC,)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2019

Chien-Yi Lu(Chien-Yi Lu)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2019

Jing-Ru Weng(Jing-Ru Weng)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2019

Lien JC(Lien JC)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2019

Baltina LA(Baltina LA)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2019

Po-Yen Ko(Po-Yen Ko)、黃素華(Su-Hua Huang)、Jen-Jyn Lin(Jen-Jyn Lin)*


Other 2019

Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018

Jin-Cherng L(Jin-Cherng Lien)、Ching-Ying W(Ching-Ying Wang)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2018

Jing-Ru Weng(Jing-Ru Weng)、Chun-Hung Hu(Chun-Hung Hua)、Chao-Hsien C(Chao-Hsien Chen)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2018

6. Ching-Y(6. Ching-Ying Wang)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

黃素華(Su-Hua Huang)、Mei-Chi Su(Mei-Chi Su)、Ni Tien(Ni Tien)、林振文


SCI 2017

Jing-Ru Weng(Jing-Ru Weng)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

C- Y Wang(Ching-Ying Wang)、C_Y Lu(Chien-Yi Lu)、S-W Li(Shih-Wen Li)、C-C Lai(Chien-Chen Lai)、C-H Hua(Chun-Hung Hua)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

C-Y Lu(Chien-Yi Lu)、Y-C Chang(Yi-Chih Chang)、C-H Hua(Chun-Hung Hua)、Chieh Chuang(Chieh Chuang)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

Chien-Yi Lu(Chien-Yi Lu)、Mann-Jen Hou(Mann-Jen Hou)、Ching-Ying W(Ching-Ying Wang)、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2017

H-C Wei(Hsien-Chin Wei)、黃素華(Su-Hua Huang)、Joe-Air Jian(Joe-Air Jiang)、Yeun-Chung L(Yeun-Chung Lee.)*


SCI 2016

Yu-An Hsu(Yu-An Hsu)、黃素華(Su-Hua Huang)、萬磊*


SCI 2016

黃素華(Su-Hua Huang)、林振文*


SCI 2016

Yu-Jen Jou(Yu-Jen Jou)、Chun-Hung Hu(Chun-Hung Hua)、Chen-Sheng(Chen-Sheng Lin)、Ching-Ying(Ching-Ying Wang)、Lei Wan(Lei Wan)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)、黃素華(Su-Hua Huang)*、林振文*


SCI 2016

Shih-Wen Li(Shih-Wen Li)*、Ching-Ying(Ching-Ying Wang)、Yu-Jen Jou(Yu-Jen Jou)、黃素華(Su-Hua Huang)、Li-Hsin Hsia(Li-Hsin Hsiao)、Lei Wan(Lei Wan)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)、Szu-Hao Kung(Szu-Hao Kung)、林振文


SCI 2016

Shih-Wein Li(Shih-Wein Li)*、Ching-Ying W(Ching-Ying Wang)、Yu-Jen Jou(Yu-Jen Jou)、Tsuey-Ching(Tsuey-Ching Yang)、黃素華(Su-Hua Huang)、萬磊(Lei Wan)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)、林振文


SCI 2015

程德勝、黃素華(Su-Hua Huang)


SCI 2015

黃素華(Su-Hua Huang)、林振文


SCI 2015

Ching-Ying W(Ching-Ying Wang)、An-Cheng Hua(An-Cheng Huang)、Mann-Jen Hou(Mann-Jen Hour)、黃素華(Su-Hua Huang)、Szu-Hao Kung(Szu-Hao Kung)、Chao-Hsien C(Chao-Hsien Chen)、I-Chieh Chen(I-Chieh Chen)、Yuan-Shiun(Yuan-Shiun Chang)、Jin-Cherng L(Jin-Cherng Lien)、林振文


SCI 2014

Shu-Jen Chan(Shu-Jen Chang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)、Yi-Yun Tsou(Yi-Yun Tsou)、林振文


SCI 2014

Jou YJ(Jou YJ)、Hua CH(Hua CH)、Lin CD(Lin CD)、Lai CH(Lai CH)、黃素華(Su-Hua Huang)、Tsai MH(Tsai MH)、Kao JY(Kao JY)、林振文


SCI 2014

Li SW(Li SW)、Yang TC(Yang TC)、Lai CC(Lai CC)、黃素華(Su-Hua Huang)、Liao JM(Liao JM)、Wan L,(Wan L,)、Lin YJ(Lin YJ)、林振文


SCI 2014

黃素華(Su-Hua Huang)、鍾景光(Jing-Gung Chung)


SCI 2013

Yu-Ching Lan(Yu-Ching Lan)、Mei-Chi Su(Mei-Chi Su)、Chao-Hsien C(Chao-Hsien Chen)、黃素華(Su-Hua Huang)、Wan-Li Chen(Wan-Li Chen)、Ni Tien(Ni Tien)、林振文(CHENG-WEN LIN)


SCI 2013

Tien-Huang L(Tien-Huang Lin)、黃素華(Su-Hua Huang)、Chien-Chen W(Chien-Chen Wu)、Hsin-Ho Liu(Hsin-Ho Liu)、Tzyy-Rong Ji(Tzyy-Rong Jinn)、Yeh Chen(Yeh Chen)、Ching-Ting L(Ching-Ting Lin)


SCI 2013

Mann-Jen Hou(Mann-Jen Hour)、黃素華(Su-Hua Huang)、張清堯(Ching-Yao Chang)、Yen-Kuan Lin(Yen-Kuan Lin)、Ching-Ying W(Ching-Ying Wang)、Yuan Shiun C(Yuan Shiun Chang)、林振文(CHENG-WEN LIN)


SCI 2012

黃素華(Su-Hua Huang)、王建國(Chien-Kuo Wang)、Hwei-Ling Pe(Hwei-Ling Peng)、Chien-Chen W(Chien-Chen Wu)、Ying-Tsong C(Ying-Tsong Chen)、Yi-Ming Hong(Yi-Ming Hong)、Ching-Ting


SCI 2012

黃素華(Su-Hua Huang)、Liu-Wei Wu(Liu-Wei Wu)、鍾景光(Jing-Gung Chung)*


SCI 2011

程德勝(Congo Tak-Shing Ching)、Mei-Yun Chou(Mei-Yun Chou)、Siou-Jhen Ji(Siou-Jhen Jiang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Tai-Ping Sun(Tai-Ping Sun)、Wei-Hao Liu、Chia-Ming Li(Chia-Ming Liu)


SCI 2011

Yu-Jen Jou(Yu-Jen Jou)、Chia-Der Lin(Chia-Der Lin)、Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Ming-Hsui Ts(Ming-Hsui Tsai)、Shih-Yin Che(Shih-Yin Chen)、Jung-Yie Kao(Jung-Yie Kao)、林振文(CHENG-WEN LIN)*


SCI 2010

Congo, Tak-S(Congo, Tak-Shing Ching)、Tai-Ping Su(Tai-Ping Sun)、黃素華(Su-Hua Huang)、Hsiu-Li Shi(Hsiu-Li Shieh)、Chung-Yuan(Chung-Yuan Chen)


SCI 2010

Chin-Mu Hsu(Chin-Mu Hsu)、Yu-An Hsu(Yu-An Hsu)、Yuhsin Tsai(Yuhsin Tsai)、Fa-Kuen Shie(Fa-Kuen Shieh)、黃素華(Su-Hua Huang)、萬磊(Lei Wan)*、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)


SCI 2010

程德勝(Congo Tak-Shing Ching)*、Tak-Shing Ch(Tak-Shing Ching)、Chi-Sheng Ch(Chi-Sheng Cheng)、黃素華(Su-Hua Huang)、Yi-Juai Chen(Yi-Juai Chen)、Chin-Sung Hs(Chin-Sung Hsiao)、Ching-Haur C(Ching-Haur Chang)、Shiow-Yuan H(Shiow-Yuan Huang)、Hsiu-Li Shie(Hsiu-Li Shieh)、Wei-Hao Liu(Wei-Hao Liu)


SCI 2010

Tai-Ping Sun(Tai-Ping Sun)、Hsiu-Li Shie(Hsiu-Li Shieh)、程德勝(Congo Tak-Shing Ching)*、Yan-Dong Yao(Yan-Dong Yao)、黃素華(Su-Hua Huang)、Chia-Ming Li(Chia-Ming Liu)、Wei-Hao Liu(Wei-Hao Liu)、Chung-Yuan C(Chung-Yuan Chen)


SCI 2010

程德勝(Congo Tak-Shing Ching)*、Tai-Ping Sun(Tai-Ping Sun)、黃素華(Su-Hua Huang)、Chin-Sung Hs(Chin-Sung Hsiao)、Ching-Haur C(Ching-Haur Chang)、Shiow-Yuan H(Shiow-Yuan Huang)、Yi-Juai Chen(Yi-Juai Chen)、Chi-Sheng Ch(Chi-Sheng Cheng)、Hsiu-Li Shie(Hsiu-Li Shieh)、Chung-Yuan C(Chung-Yuan Chen)


SCI 2010

黃素華(Su-Hua Huang)、林振文(CHENG-WEN LIN)*


SCI 2008

黃素華(Su-Hua Huang)、Tsuey-Ching(Tsuey-Ching Yang)、Ming-Hong Ts(Ming-Hong Tsai)、I-Shou Tsai(I-Shou Tsai)、Huang-Chih L(Huang-Chih Lu)、Pei-Hsin Chu(Pei-Hsin Chuang)、Lei Wan(Lei Wan)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)、Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)、Cheng-Wen Li(Cheng-Wen Lin)*


SCI 2008

黃素華(Su-Hua Huang)*


SCI 2007

黃素華(Su-Hua Huang)*、Hsien-Chin W(Hsien-Chin Wei)、Yeun-Chung L(Yeun-Chung Lee)


SCI 2007

林振文(CHENG-WEN LIN)*、Hong-Da Huan(Hong-Da Huang)、Shi-Yi Shiu(Shi-Yi Shiu)、Wei-June Che(Wei-June Chen)、Ming-Hong Ts(Ming-Hong Tsai)、黃素華(Su-Hua Huang)、萬磊(Lei Wan)、Ying-Ju Lin(Ying-Ju Lin)


EI 2007


SCI 2006

黃素華(Su-Hua Huang)*


Other

Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*BOOKS

專書

華格那企業 2020.09

林冠語、張竣維(Hebron C. Chang)、黃素華(Su-Hua Huang)、彭瓊輝、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、邱晴薰


華格那企業 2019.09

林冠語、張竣維(Hebron C. Chang)、黃素華(Su-Hua Huang)、彭瓊輝、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、林明樞、邱晴薰BOOK CHAPTERS

專書論文

華格那企業 2020

林冠語、張竣維(Hebron C. Chang)、黃素華(Su-Hua Huang)、彭瓊輝、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、邱晴薰


華格那企業 2019

林冠語、張竣維(Hebron C. Chang)、黃素華(Su-Hua Huang)、彭瓊輝、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、林明樞、邱晴薰PATENTS

專利

2016-12-21 ~ 2026-07-19

中華民國新型專利:M533854CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣/台中/亞洲大學 2021.06

Siou-Fang Lin、Jheng-Fang Liou、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/亞洲大學 2021.06

Shu-Xian Lin、Yen-Jou Hsu、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/亞洲大學 2021.06

Yu-Hsuan Chen、Yu-Wen Chan、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/中國醫藥大學 2020.05

You-Ren Lin、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/中國醫藥大學 2020.05

Jie-Ling Li,、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/台灣大學醫學院 2019.11

Yu-Wen Chan、Jie-Ling Li、 Min-Han Zhao、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/台灣大學醫學院 2019.11

You-Ren Lin、Yu-Shiuan Lin、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台北/台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、周楨蕙、黃素華(Su-Hua Huang)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建華


中華民國/台北/台灣大學 2019.06

韓建國(Chien-Kuo Han)、周雯琪、周楨蕙、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台中/亞洲大學 2019.05

周雯琪、周楨蕙、江宜蓁、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、黃素華(Su-Hua Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


中華民國/台中/亞洲大學 2019.05

周楨蕙、溫知諺、黃素華(Su-Hua Huang)、黃元勵(HUANG, YUAN-LI)、韓建華、韓建國(Chien-Kuo Han)


中華民國/台中/亞洲大學 2019.05

蔡易展、吳奕珊、王琪、邱仕堂、王晨宇、黃素華(Su-Hua Huang)、韓建國(Chien-Kuo Han)


台灣/台中/亞洲大學 2019.05

En -You Liao、 You-Ren Lin、Yu-Shiuan Lin、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/亞洲大學 2019.05

Yan-Ting Tasi、林振文、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/亞洲大學 2019.05


台灣/台中/亞洲大學 2019.05

Yung-Chen Yuan、程德勝、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台中/亞洲大學 2019.05


台灣/台北/國防醫學院 2019.03


台灣/台北/國防醫學院 2019.03

En-You Liao、Jui-Chun Kuo、 You-Ren Lin、 Yu-Shiuan Lin、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/台灣大學醫學院 2018.11

Min-Han Zhao、Rou-Fei Wu、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/台灣大學醫學院 2018.11


亞洲大學 2018.06

張婷惠、黃素華(Su-Hua Huang)、賴學洲、林振文


台灣台中 2018.05

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


台灣台中 2018.05

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


台灣台中 2018.05

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


台灣, 台北 2018.03

Ruei-Chun Kuo、Yu -Jie Liu、Yi-Ling Yang、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣, 台北 2018.03

Jou-Fei Wu、Tzu-Yu Huang、Ling-Zhen Chi、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/國際/台北 2017.11

Ruei-Chun Kuo、Yu -Jie Liu、Yi-Ling Yang、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/國際/台北 2017.11

Tzu-Yu Huang、Jou-Fei Wu、Ling-Zhen Chi、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台中 2017.05

Ling-Zhen Ch(Ling-Zhen Chi)、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台中 2017.05

Yu-Jie Liu(Yu-Jie Liu)、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國 2017.05

Yi-Ling Yang(Yi-Ling Yang)、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台中 2017.05

Tsung-Han Ch(Tsung-Han Chou)、Jui-Chun Kuo(Jui-Chun Kuo)、Jou-Fei Wu(Jou-Fei Wu)、Tzu-Yu Huang(Tzu-Yu Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)


亞洲大學 2017.04

Chien-Yi Lu(Chien-Yi Lu)、黃素華(Su-Hua Huang)、C-H Hua(C-H Hua)、林振文


國防醫學院 2017.03

Yu -Jie Liu、Ling-Zhen Ch、Yi-Ling Yang、黃素華(Su-Hua Huang)


台北,台灣 2016.12

Yi-Ling Yang(Yi-Ling Yang)、Yu -Jie Liu(Yu -Jie Liu)、Ling-Zhen Ch(Ling-Zhen Ch)、黃素華(Su-Hua Huang)


台北,台灣。 2016.11

Ling-Zhen Ch(Ling-Zhen Chi)、Yu -Jie Liu(Yu -Jie Liu)、Yi-Ling Yang(Yi-Ling Yang)、黃素華(Su-Hua Huang)


日本/京都 2016.03

周宗翰、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/國防醫學院 2016.03

周宗翰、黃素華(Su-Hua Huang)


台灣/台北/國防醫學院 2016.03


台灣 /台中/亞洲大學 2016.03


台灣/台中/中國醫藥大學 2016.03

周宗翰、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台北/台北國際會議中心 2015.10

Tsung-Han Chou、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台北/台北國際會議中心 2015.10

Zing-Long Wu、Meng-Che Hsieh、Jheng-Fang Liou、黃素華(Su-Hua Huang)


中華民國/台北/台北國際會議中心 2015.10

Yi-Hsuan Huang、Zong-Han Jhan、Ya-Chih Huang、黃素華(Su-Hua Huang)


日本 2015.05


國防醫學院 2015.03

Chih-Ya Huang、Jheng-Fang Liou、Meng-Che Hsieh、黃素華(Su-Hua Huang)


國防醫學院 2015.03

Jheng-Fang Liou、Ya-Chih Huang、Yen-Jou Hsu、黃素華(Su-Hua Huang)


成功大學 2014.12


成功大學 2014.12


國防醫學院 2014.03


國防醫學院 2014.03


臺灣大學醫學院101講堂 2013.12


臺灣大學醫學院101講堂 2013.12


國防醫學院 2013.03

Jheng-Hao Huang、Hung-Che Lin、Yao-Shen Huang、Sian-Ci Li、Chieh-Hsiang Chang、黃素華(Su-Hua Huang)


成功大學 2012.12


成功大學 2012.12

Yu-Han Chiang、Tzu-Ting Wei、Chih-Ying Kuan、黃素華(Su-Hua Huang)


成功大學 2012.12

Chih-Ying Kuan,、Tzu-Ting Wei,、Yun-Shin Chih,、黃素華(Su-Hua Huang)


國防醫學院 2012.03

Yu-Han Sung、黃素華(Su-Hua Huang)


國防醫學院 2012.03

Jih-Sheng Hsieh、Bo-Yu Lin、黃素華(Su-Hua Huang)


成功大學 2011.12


台南, 台灣 2011.12

Chun-Ting Chen、Ting-Hsiang Hsiao、Yu-Han Sung、黃素華(Su-Hua Huang)


台南, 台灣 2011.12

Li-Ting Wong、Yu-Han Song、黃素華(Su-Hua Huang)


台南, 台灣 2011.12

Yu-Han Sung、黃素華(Su-Hua Huang)


台南, 台灣 2011.12

Jih-Sheng Hsieh、Po-Yu Lin、Yu-Han Sung、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣 2011.03

Yu-Han Sung、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣。 2011.03

Li-Ting Wong、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣。 2011.03

Ting-Hsiang Hsiao、Chun-Ting Chen、林振文(CHENG-WEN LIN)、黃素華(Su-Hua Huang)


China Medical University 2011.03

Pei-Tzu Hsu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hsiu-Chung Ou、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣 2010.12

Chun-Ting Chen、Ting-Hsiang Hsiao、林振文(CHENG-WEN LIN)、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣 2010.03

陳信輝、廖文伶、黃素華(Su-Hua Huang)、萬磊(Lei Wan)


台北, 台灣 2010.03

Min-Hsuan Hsu、黃素華(Su-Hua Huang)、鍾景光(Jing-Gung Chung)


台北, 台灣 2010.03

Lu-Wei Wu、黃素華(Su-Hua Huang)、鍾景光(Jing-Gung Chung)


台北, 台灣 2009.12

Yi-Chi Huang、黃素華(Su-Hua Huang)


China Medical University 2009.03

Ruei-Shian Fang、Chien-Chen Huang、Min-Hua Hsieh、Tsung-Han Hsieh、黃素華(Su-Hua Huang)


China Medical University 2009.03


台北, 台灣 2008.11

Hung-Lun Chen,、林振文(CHENG-WEN LIN)、萬磊(Lei Wan)、黃素華(Su-Hua Huang)


台北, 台灣 2008.11

Yu-Jen Jou、林振文(CHENG-WEN LIN)、黃素華(Su-Hua Huang)


USA 2008.06

Hsien-chin Wei、黃素華(Su-Hua Huang)、Yeun-chung Lee


台北,台灣 2007.12

Hsien-chin Wei、黃素華(Su-Hua Huang)、Yeun-chung Lee


台北,台灣 2007.12

黃素華(Su-Hua Huang)、謝宗翰、方睿賢、饒孟源、黨穎凱


台北 2007.11

林振文(CHENG-WEN LIN)、Ming-Hong Tsai、黃素華(Su-Hua Huang)


基隆,台灣 2006.11

Ming-hong Tsai、黃素華(Su-Hua Huang)、林振文(CHENG-WEN LIN)


基隆,台灣 2006.11

張岑翊、黃素華(Su-Hua Huang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.08.01 ~ 2019.07.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2018.07.01 ~ 2019.02.28


2018.04.01 ~ 2019.03.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2017.07.01 ~ 2018.02.28

黃素華(Su-Hua Huang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2016.10.01 ~ 2017.09.30


2015.08.01 ~ 2016.07.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2014.07.01 ~ 2015.06.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2013.06.18 ~ 2013.11.01


2013.06.01 ~ 2014.05.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2011.01.01 ~ 2011.12.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2011.06.01 ~ 2011.09.30

陳榮燊(Rung-Sheng Chen)、黃素華(Su-Hua Huang)


2010.01.01 ~ 2010.12.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2010.01.01 ~ 2010.12.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2010.08.01 ~ 2012.07.31

陳宗祺(Tsung-Chi Chen)、葉錫東、黃素華(Su-Hua Huang)


2008.01.01 ~ 2008.12.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2007.01.01 ~ 2007.12.31

黃素華(Su-Hua Huang)


2006.01.01 ~ 2006.01.01

黃素華(Su-Hua Huang)AWARDS

獲獎

2021.06.01

授獎單位:


2021.06.01

授獎單位:


2021.03.24

授獎單位: 本校


2020.05.12

授獎單位: 請選擇


2020.05.12

授獎單位: 請選擇


2019.05.10

授獎單位: 本校


2019.05.24

授獎單位: 中亞聯大


2019.05.24

授獎單位: 中亞聯大


2018.08.31

授獎單位: 教育部


2018.04.20

授獎單位: 本校


2018.03.31

授獎單位: 本校


2017.05.08

授獎單位:


2017.04.28

授獎單位: 本校


2015.03.27

授獎單位: 本校


2014.03.29

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位:


2013.12.20

授獎單位:


2013.10.21

授獎單位:


2013.06.26

授獎單位:


2013.04.13

授獎單位:


2013.04.27

授獎單位:


2012.04.27

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XXU00060A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


XDU00205B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
資料探勘是從不同的角度分析數據,獲取有用資訊,最終獲得知識的過程。在各種領域中普遍存在資料探勘的各種應用,例如股票預測,客戶行為分析和社交網路。本課程將介紹資料探勘充分討論資料探勘的重要概念和技術,包括關聯規則、分類、分群、大數據和機器學習。


TM300161A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
使學生經由學習人工智慧與大數據在醫學檢驗之發展應用後,進而了解未來智慧醫檢之發展方向。


TM300158A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
使學生理解生物科技之理論與概念


TM300147B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】


TM300115B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
認識現代生物技術產業方面發展及生物科技管理基本概念。


TM300112B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
使學生了解生物醫學技術之基本技術及知識,因此課程內容將設計基因轉殖技術,動物複製技術,疫苗研發,蛋白質純化技術與原理,單源抗體技術...等,進而探討其未來的應用市場.


TM300112A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
使學生了解生物醫學技術之基本技術及知識,因此課程內容將設計基因轉殖技術,動物複製技術,疫苗研發,蛋白質純化技術與原理,單源抗體技術...等,進而探討其未來的應用市場.


TM300009A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
教導學生對於實驗室安全、生物安全性評估、臨床試驗的倫理、及學術研究之倫理價值觀有基本的認知


TM200019A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
使學生理解生物技術之原理及概念 訓練學生閱讀期刊與整理期刊表達期刊內容等知能


TM200003A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
訓練學生組織與總結研究成果的能力


GRG00051I

(大學日間部 )【第110學年第1學期:I班】
增進學生對於健康之意義與健康促進理論的了解。Thesis Advisor

指導論文

蔡嬿婷 107

生物科技學系


周宗翰 106

生物科技學系


許雁柔 104

生物科技學系


蔡宜哲 102

生物科技學系


朱偉萱 101

生物科技學系


宋羽涵 100

生物科技學系


徐珮慈 099

生物科技學系


吳律緯 098

生物科技系


徐敏軒 098

生物科技系


廖文? 097

生物資訊學系


周于楨 097

生物科技學系


張岑翊 096

生物科技系


蔡明宏 096

生物科技與生物資訊學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

生物科技學系 106

指導教授: 黃素華
學生姓名: 黃姿毓


生物科技學系 105

指導教授: 黃素華
學生姓名: 劉妤婕


癌症研究所 102

指導教授: 鄒瑞煌(黃素華)
學生姓名: 黃耀燊(亞洲大學生物科技學系)