Profile

基本資料

  • 姓名/Name: 莊淑惠
  • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
  • 職稱/Job title: 教授
  • E-mail: joyce@asia.edu.tw

學歷/Education

  • 國立中正大學 資訊管理 博士

經歷/Experience

  • 台中精機資訊部主管 副理
  • 光南公司 系統分析師

專長/Discipline expertise

  • 網路行銷/Internet marketing
  • 顧客關係管理/Customer relationship management
  • 資訊系統在企業與政府單位的應用/Application of information system in business and Application of government unit

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

Hsiang-Chih(Hsiang-Chih Hu)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin(Shinyi Lin)


SSCI 2020

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2018

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


EI 2017

Shinyi Li(Shinyi Li)*、Shao-Chun Ch(Shao-Chun Chen)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


EI 2017

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shinyi Lin(Shinyi Lin)、張庭彰(Ting-Chang Chang)*、Rattikorn Ka(Rattikorn Kaewmeesri)


Other 2016

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、施孟林(Meng-Lin Ship)*


SSCI 2015

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、林鴻南(Hong-Nan Lin)


TSSCI 2014

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Cheng-Pei Wu(Cheng-Pei Wu)


SSCI 2014

Shinyi Lin(Shinyi Lin)、Tse-Hua Shih(Tse-Hua Shih)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Other 2014

施孟林(Meng-Lin Ship)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Jen-Teng Tsai)、吳涵倩(Han-Chien Wu)、彭泉(Chyuan Perng)


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Chechen Liao(Chechen Liao)、Shinyi Lin(Shinyi Lin)


SSCI 2013

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)


EI 2012

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、Jen-Teng Tsa(Jen-Teng Tsai)、Yi-Hung Chan(Yi-Hung Chang)、Perng, C.(Perng, C.)


Other 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Hong-Nan Lin(Hong-Nan Lin)*、Pei-Yu Wong(Pei-Yu Wong)


EI 2011

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SSCI 2011

Liao, C.(Liao, C.)、To, P.(To, P.)、Liu, C.(Liu, C.)、Kuo, P.(Kuo, P.)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2011

Liao, C.(Liao, C.)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、To, P.(To, P.)


SCI 2010

Chang, T.(Chang, T.)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


EI 2009

Shih M(Shih M)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


Other 2009

張庭彰(Ting-Chang Chang)*、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


SSCI 2007

Liao, C.(Liao, C.)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*


SCI 2004

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


TSSCI 2002

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)*、蔡禎騰(Tsai, J.)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐忠義


Indonesia 2018.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張博慶


台中 2018.06

黃筠雯、林佳霈、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Torino, Italy 2017.07

Hsiang-Chih Hu、Mei-Ying Chen


Torino, Italy 2017.07

Chung-Yi Hsu、Ya-Wen, Huang、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Fukuoka, Japan 2016.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林欣怡(Shinyi Lin)、張庭彰(Ting-Chang Chang)


Fukuoka, Japan 2016.07

張庭彰(Ting-Chang Chang)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台中 2015.06

洪銘銓、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、謝淑麗、李冠慧


台中 2015.05

梁雪琴、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Tokyo, Japan 2015.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱紹群(Shao-Chun Chiu)、Shu-Hsin Chuang


中國廣東 2014.06

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、鄭?璉、蔡禎騰


中國廣東 2014.06

黃韋傑、陳美英、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


Taichung, Taiwan 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Meng-Lin Shih、Cyun-Lien Cheng


Hong Kong, China 2013.07

Hong-Nan Lin


Las Vegas, USA 2013.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、R. Kaewmeesr、Jen-Teng Tsai


Palermo, Italy 2012.07

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin, H


台灣台中 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、徐惠滿


台灣台北 2012.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林士涵


台灣高雄 2012.05

林鴻南、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣高雄 2012.05

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


Luala Lumpur, Malaysia 2012.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張庭彰(Tin-Chang Chang)


台灣台中 2011.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳涵倩、蔡禛騰、彭泉


台灣台中 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Shih, M.、Huang, K.


Guangzhou, China. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Chang, T.


Jeju Island, South Korea. 2011.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張益泓


台灣台中 2010.10

蔡禎騰、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳興


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、吳政霈


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、翁佩瑜


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、邱俊龍、黃冠蓉


中國山東 2010.05

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、黃冠蓉、邱俊龍


Kitakyushu, Japan 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Tsai,J.


台灣高雄 2009.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.、Wu,C.


台灣台北 2008.12

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、蔡慎騰、施孟林


台灣台中 2006.12

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Ship,M.


台灣台中 2006.10

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、林佳虹、劉依蒔


Honolulu, Hawaii, U.S.A. 2006.01

Chang,T.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Lin,H.


Koloa, Hawaii, U.S.A 2006.01

Liao.C.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


台灣雲林 2005.09

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、闕盈茹、陳筱琪


Omaha, Nebraska, U.S.A. 2005.08

To,P.、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、Liao,C.


台灣台北 2005.03

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、陳筱琪、何天理RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.08.01 ~ 2021.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.11.01 ~ 2020.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.06.01 ~ 2017.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.06.01 ~ 2016.05.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2015.05.08 ~ 2015.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.06.01 ~ 2015.05.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2014.05.12 ~ 2014.10.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2011.12.01 ~ 2012.11.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2010.11.01 ~ 2011.10.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2009.08.01 ~ 2011.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2007.05.01 ~ 2008.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)


2006.05.01 ~ 2007.04.30

莊淑惠(Shu-Hui Chuang)AWARDS

獲獎

2019.03.29

授獎單位:


2018.12.27

授獎單位:


2018.06.08

授獎單位:


2018.05.11

授獎單位:


2018.05.31

授獎單位:


2017.05.26

授獎單位:


2017.05.26

授獎單位:


2017.04.07

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.11.19

授獎單位:


2016.05.05

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

2014.06.18 ~ 2016-06-17

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2015.06.01 ~ 2018-05-31

經營管理學系 及 富達環宇國際開發有限公司


2016.06.01 ~ 2019-05-31

經營管理學系 及 金弘笙實業有限公司


2019.11.01 ~ 2022-10-31

經營管理學系 及 德成皮革股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

MH400011A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
商業模式是關於“如何做生意”,商業模式創新是關於“如何以新的方式做生意”。 (1) 商業模式的核心是如何為所有利益相關者創造價值的邏輯,而不僅僅是一家公司如何獲取價值。 (2) 焦點企業開展的活動發揮著重要作用,但合作夥伴、供應商甚至客戶開展的活動也發揮著重要作用。 (3) 商業模式強調系統級、整體的方法來解釋公司如何“做生意”。 (4) 商業模式正在成為新的分析焦點。


MBU00978A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
透過科技與組織創新專業實習過程,將科技理論與實務相印證,提昇學習效果,及增進學校與企業的互動,使人才培育更能符合產業界的需求。本課程安排修課學生至各大企業進行實習,學習生活與職業生涯相結合,充實工作經驗,落實學習效果,增進就業能力與機會。


MBU00977A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
透過科技與組織創新專業實習過程,將科技理論與實務相印證,提昇學習效果,及增進學校與企業的互動,使人才培育更能符合產業界的需求。本課程安排修課學生至各大企業進行實習,學習生活與職業生涯相結合,充實工作經驗,落實學習效果,增進就業能力與機會。


MBU00976A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
透過科技與組織創新專業實習過程,將科技理論與實務相印證,提昇學習效果,及增進學校與企業的互動,使人才培育更能符合產業界的需求。本課程安排修課學生至各大企業進行實習,學習生活與職業生涯相結合,充實工作經驗,落實學習效果,增進就業能力與機會。


MB500129R

(進修學士班 )【第110學年第1學期:R班】


98D00008A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】


84E00143A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
1.使同學瞭解行銷管理相關之觀念與理論。 2.使同學瞭解不同產業之行銷運趨勢與解決方法。 3.使同學瞭解如何撰寫企劃案或行銷企劃案。


84E00018B

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:B班】


84E00018A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】


84E00017B

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:B班】
1.使同學了解策略管理的意義。 2.使同學能具備策略管理專業技能與應用。 3.使同學能瞭解策略管理管理目前與未來的發展。


83M00042A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
1.使同學瞭解企業研究相關之觀念與理論。 2.使同學瞭解如何進行研究與問題解決方法。 3.使同學瞭解如何撰寫研究計畫。


83M00016A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】


82U00110H

(大學日間部 )【第110學年第1學期:H班】Thesis Advisor

指導論文

吳政霈 099

會計與資訊學系


林佳興 099

工業工程與經營資訊


翁佩瑜 099

會計與資訊學系


張益泓 099

工業工程與經營資訊College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料