Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 許昌賢
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: pci@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 淡江大學 管理科學研究所 博士

經歷/Experience

 • 社團法人中華時光學堂社會福利促進協會 理事
 • 教育部推動第二期大學社會責任實踐計畫 審查委員

專長/Discipline expertise

 • 作業研究/Operations Research
 • 品質管理/Quality Management
 • 服務品質管理/Service Quality Management
 • 供應鏈管理/Supply Chain Management
 • 作業管理/Operation Management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

Kune-Suan Ch(Kune-Suan Chen)、Shui-Chuan C(Shui-Chuan Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*、Wei-Zong Che(Wei-Zong Chen)


SCI 2020

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2019

Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、鍾侑庭(Yu-Ting Chung)、Chi-Yuan Che(Chi-Yuan Chen)


SCI 2019

Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、Kune-Suan Ch(Kune-Suan Chen)、Ting-Hsin Hs(Ting-Hsin Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2019

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、藍佑?


SCI 2019

Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、Kune-Suan Ch(Kune-Suan Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2018

Chen, C. Y.(Chen, C. Y.)、Li, T. I.(Li, T. I.)、Yang, J. J.(Yang, J. J.)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*、Yang, C. M.(Yang, C. M.)


SCI 2017

陳坤盛(Kuen-Suan Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*、歐陽良裕(Liang-Yuh Ouyang)、楊俊明(Chun-Ming Yang)


EI 2017

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*


SCI 2016

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、陳坤盛(Kuen-Suan Chen)*、楊俊明(Chun-Ming Yang)


SCI 2016

張文馨(WEN-SHIN CHANG)、CHENG-HSI LI(CHENG-HSI LIAO)、CHIA-WEN TSA(CHIA-WEN TSAI)、PEI-SHIN HU(PEI-SHIN HU)、HSI-CHIN WU(HSI-CHIN WU)、SHIH-WEI HSU(SHIH-WEI HSU)、CHIEH-LUN HS(CHIEH-LUN HSIAO)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、YI-WEN HUNG(YI-WEN HUNG)、DA-TIAN BAU(DA-TIAN BAU)*


EI 2015

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、楊俊明(Chun Ming Yang)、陳啟元(Chi Yuan Chen)*、Erin Wei Lin(Erin Wei Ling Ding)


EI 2015

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Liang-Yuh Ou(Liang-Yuh Ouyang)、Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)*


EI 2015

Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、施能義(Neng-Yih Shih)、Ming-Wei Wen(Ming-Wei Weng)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


EI 2014

Pei–Shih Che(Pei–Shih Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許世芸(Shih-Yun Hsu)、Chun–Ming Ya(Chun–Ming Yang)


SCI 2014

Kuo-Hsiung W(Kuo-Hsiung Wang)、Yen-Chen Li(Yen-Chen Li)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2014

Liang-Yuh Ou(Liang-Yuh Ouyang)、Kune-Suan Ch(Kune-Suan Chen)、Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2014

Chih-Te Yang(Chih-Te Yang)、Liang-Yuh Ou(Liang-Yuh Ouyang)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Kuo-Liang Le(Kuo-Liang Lee)


SCI 2013

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)


EI 2013

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Pei-Shih Che(Pei-Shih Chen)、Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)


SCI 2013

歐陽良裕(Ouyang, Liang-Yuh)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*、楊俊明(Yang, Chun-Ming)


EI 2013

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chun-Ming Ya(Chun-Ming Yang)、Chih-Te Yang(Chih-Te Yang)、Kuen-Suan Ch(Kuen-Suan Chen)


EI 2012

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2012

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*


EI 2012

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、楊俊明(Chun-Ming Yang)


EI 2011

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Tsang-Chiang(Tsang-Chiang Chen)、李培齊(Peirchyi Lii)、Shou-Yiing H(Shou-Yiing Hsu)


EI 2011

Chang-Hung H(Chang-Hung Hung)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SCI 2011

Pearn, W. L.(Pearn, W. L.)、Su, R. H.(Su, R. H.)、Weng, M. W.(Weng, M. W.)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


SSCI 2009

陳坤盛(K. S. Chen)、歐陽良裕(L. Y. Ouyang)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、吳錦全(C. C. Wu)


EI 2009

陳坤盛(K. S. Chen)、歐陽良裕(L. Y. Ouyang)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)*


SSCI 2007

陳坤盛(K. S. Chen)*、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、歐陽良裕(L. Y. Ouyang)


SCI 2006

陳坤盛(K. S. Chen)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、吳錦全(C. C. Wu)BOOKS

專書

社團法人中華商務促進發展協會 2021.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Singapore 2019.08

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chia-Chi Lin


Singapore 2019.08

Yu-Hsuan Lan、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


Singapore 2019.08

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chiu-Yu Hung


Zhuhai, China 2019.05

Chun-Ming Yang、Huifeng Gong、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chi-Yuan Chen


China 2019.05

Chun-Ming Yang、Huifeng Gong、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、Chi-Yuan Chen


臺灣 2018.11

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、陳勝傑、楊俊明


修平技術學院 2012.05

黃俊曉、鷗成彬、許瑞釧、楊俊明


亞洲大學 2011.06

鄒孟華


亞洲大學 2011.06

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


亞洲大學 2011.06

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


亞洲大學 2011.06

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


亞洲大學 2011.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、吳啟絹、鄭秀芬


國立屏東科技大學 2011.04

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、林政哲、賴良育、陳啟元


修平技術學院 2011.04

洪怡青、施能義(Neng-Yih Shih)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、楊俊明


修平技術學院 2011.04

李丹華、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、楊俊明


修平技術學院 2011.04

許敬旋、蔡郡庭、張瀞仁、楊俊明


明志科技大學 2010.11

張彭閔、黃僅媚


修平技術學院 2010.05

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、林應清、蔡志遠、鄒幸宜、楊俊明


Dhaka, Bangladesh 2010.01

Ming-Wei Weng、Chi-Yuan Chen、Chun-Ming Yang


Yogyakarta Indonesia 2009.11

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、張庭彰(Ting-Chang Chang)、陳啟元(Chi-Yuan Chen)、楊俊明(Chun-Ming Yang)


廣州暨南大學 2009.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、蔡宛蓉、黃婉如、賀里禹


廣州暨南大學 2009.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、楊俊明、林淑真、林淑芳


廣州暨南大學 2009.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、陳家慧、吳金忠、趙志峰


廣州暨南大學 2008.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、蔡宛蓉、陳啟元、黃怡瑛


廣州暨南大學 2008.06

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、宋孟遠、蔡宛蓉、李逸楠


修平技術學院 2008.05

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、李國賓、唐世聰RESEARCH GRANT

研究計畫

2016.05.25 ~ 2016.08.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2016.05.25 ~ 2016.10.31

李明榮(Ming-Rong Lee)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、張玉瑋(Yu-Wei Chang)


2016.10.01 ~ 2017.09.30

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、王仲興(Chung-Hsing Wang)


2016.02.01 ~ 2016.06.15

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、林宜欣(Yi-Hsin Lin)、吳欣蓓(WU HSIN-PEI)、王郁玫(Yu-Mei Wang)


2016.07.01 ~ 2017.08.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、吳欣蓓(WU HSIN-PEI)、王郁玫(Yu-Mei Wang)、鄭家年(Jia-Nian Zheng)


2015.06.01 ~ 2015.09.30

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2013.03.01 ~ 2013.12.31

黃萬傳、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、朱以恬(I-Tien CHU)


2011.11.01 ~ 2012.10.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2009.07.01 ~ 2010.06.30

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、宋孟遠


2008.10.01 ~ 2008.10.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

許昌賢(Chang-Hsien Hsu)AWARDS

獲獎

2012.06.

授獎單位:


2012.05.18

授獎單位: 修平技術學院


2012.05.04

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2011.06.01

授獎單位:


2011.04.14

授獎單位: 修平技術學院


2011.04.14

授獎單位: 修平技術學院


2011.04.29

授獎單位: 國立屏東科技大學


2011.03.19

授獎單位:


2011.03.

授獎單位:


2010.11.06

授獎單位: 中華民國品質學會


2010.05.20

授獎單位: 修平技術學院


2010.05.

授獎單位:


2010.03.20

授獎單位:


2010.01.01

授獎單位:


2009.07.

授獎單位:


2009.06.20

授獎單位:


2009.06.20

授獎單位:


2009.06.20

授獎單位:


2009.05.15

授獎單位:


2008.06.15

授獎單位:


2008.06.15

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XXU00078A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


84E00020A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
1. 使學生瞭解供應鏈管理相關之觀念與理論 2. 使學生瞭解供應鏈管理之衡量方法、技術與工具。 3. 使學生瞭解當今不同產業之供應鏈管理趨勢與其演變過程。


84E00017C

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:C班】
了解、思辯、推論策略的本質,提供學生學以致用的機會,透過案例探討、影片探討、個案討論、小組討論與反饋,以歸納心得討論之成果,讓學生能彙整所學,進而增加經驗以協助提升策略管理之決策品質。


82U00144C

(大學日間部 )【第110學年第1學期:C班】


82U00138B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
講述當今國際與兩岸經貿關係,帶領學生理解國際情勢及經貿發展,病引導學生將課程所學習概念應用於職場,以增強實務能力。


82U00018C

(大學日間部 )【第110學年第1學期:C班】
修習此課程後,學生應可瞭解統計學的基本理論,知道如何選擇正確的方法來蒐集資料,並知道各種統計分析工具之間的差異與應用的時機。Thesis Advisor

指導論文

藍佑? 109

新興產業策略與發展博士學位學程


洪秋玉 109

新興產業策略與發展博士學位學程


陳姿安 109

經營管理學系碩士在職專班


洪鴻溢 108

經營管理學系碩士在職專班


歐素芬 104

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞: 製鞋業、供應商評選、層級分析法


王亞如 104

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞: 電子教科書、教學品質、國小教師


詹宜幸 104

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞: 銀行業、中小企業、企業貸款、服務品質、層級分析


王仁宏 104

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:網路商店、服務品質、重要性-績效分析法、二維品質


陳志彬 104

經營管理學系
中文關鍵詞:航空業、內部服務品質、服務行為、空服員


張純禎 104

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:六標準差、投射電容式觸控面板、產品品質


陳裕承 104

國際企業學系碩士在職專班
中文關鍵詞:農會酒莊、服務品質、Kano二維品質模式


鄭素芳 104

休閒與遊憩管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:特色咖啡廳產業、服務品質、重要度-績效度分析


吳盈瑩 103

經營管理學系
中文關鍵詞:中小企業、創業成功、關鍵因素、層級分析法


鄒玉文 103

經營管理學系
中文關鍵詞:潤滑油、服務品質、層級分析法


徐靜鈴 103

經營管理學系
中文關鍵詞:手工精釀啤酒、熟成時間、水質、實驗設計


陳怡如 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:兒童才藝班、服務品質、重要度─績效分析


潘秋足 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:幼稚園、招生績效、教學品質、六標準差手法


邱郁文 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:校長、領導行為、公立小學、Kano二維品質模式


陳玟豪 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:大同公司、3C家電、售後服務品質、重要度-績效度


鄭雅文 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:教師專業發展評鑑、Kano二維品質模式、魅力品質


吳莉真 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:人事人員、訓練中心、服務品質、重要-滿意程度分析


林倖祺 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:公立小學附設幼兒園、教保員、服務品質、重視度-表


陳朝宗 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:團體膳食、團膳廠商、因素分析、國中學生


蔡桂芬 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:六標準差、家政推廣教育、態度、主觀規範、知覺行為


林?慧 103

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:少子化、課後輔導、六標準差、績效評估矩陣法


宋奕樊 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:結婚社群網站、個人服務業、分析網路程序法


:陳政吉 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:台灣電力公司、服務品質、SERVQUAL量表、重


謝華恩 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:生技醫療產業、資料包絡分析法(DEA)、理想解類


陳美俐 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:無線區域網路、服務品質、重要度─績效分析


黃韻如 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:保險業、保險經紀人、要保人、服務品質


楊培恩 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:公立國小、教師研習、服務品質


洪凱晃 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:六標準差手法、薄膜電晶體液晶顯示器、塗膠


陳意佳 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:餐飲業、服務品質、重要度-績效分析、華味香餐廳


林佳春 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:服務品質、選校因素、層級分析法


程少祺 102

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:數位學習、Moodle、服務品質、層級分析法


周銘愷 101

國際企業學系碩士在職專班
中文關鍵詞:軍訓教官、IPA、服務品質、重要度評估、滿意度評


林合峰 101

國際企業學系碩士在職專班
中文關鍵詞:品牌、服務品質、供應商、咖啡


陳炯仁 101

經營管理學系碩士班
中文關鍵詞:AHP層級分析法、專家訪談、中小企業、困境


陳聖燁 101

經營管理學系碩士在職專班
中文關鍵詞:Kano二維品質、蔬果量販店、服務品質


程俊議 100

經營管理學系


張貞麗 100

經營管理學系


黃俊曉 100

經營管理學系


許瑞釧 100

經營管理學系


歐成彬 100

經營管理學系


李丹華 099

資訊工程學系


洪怡青 099

資訊工程學系


周佩祺 099

經營管理學系


鄭秀芬 099

經營管理學系


賴良育 099

經營管理學系


林正哲 099

經營管理學系


張彭閔 099

經營管理學系


黃僅媚 099

經營管理學系


黃森源 099

經營管理學系


鄒孟華 099

經營管理學系


黃彥庭 099

經營管理學系


林淑芳 098

經營管理學系


楊俊明 098

經營管理學系


唐世聰 098

經營管理學系


陳家慧 098

經營管理學系


吳金忠 098

經營管理學系


趙志鋒 098

經營管理學系


林淑真 098

經營管理學系


李國賓 097

經營管理學系


李逸楠 097

經營管理學系


賴俊年 097

經營管理學系


陳啟元 097

經營管理學系


蔡宛蓉 097

經營管理學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

經營管理學系 109

指導教授:
學生姓名: 廖婕岑


經營管理學系 099

指導教授: 許昌賢
學生姓名: 施怡甄


經營管理學系 099

指導教授: 許昌賢
學生姓名: 林旺勳


經營管理學系 098

指導教授: 許昌賢
學生姓名: 陳炯仁