Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 邱文宏
 • 單位/Department: 管理學院EMBA高階經理碩士在職學位學程碩專班
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: andychiu@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 1.國立雲林科技大學 管理研究所 博士
 • 2.國立成功大學 電機工程研究所 碩士

經歷/Experience

 • 1.亞洲大學經營管理學系 副教授 (2013.08~迄今)
 • 2.亞洲大學經營管理學系 助理教授 (2008.02~2013.07)
 • 3.亞洲大學管理學院EMBA 執行長 (2015.08~迄今)
 • 4.中國醫藥大學附設醫院醫學研究部 顧問 (2014.08~迄今)
 • 5.日揚開發建設、揚得數位科技、佶川科技等數家公司顧問
 • 6.浙江省溫州生態園管理委員會 講座師資 (2017)
 • 7.浙江省溫州市數字城管信息中心 講座師資 (2016)
 • 8.浙江省溫州市鹿城區人民檢察院 講座師資 (2015)
 • 9.甘肅省慶陽市第4期隴東大講堂 講座師資 (2015)
 • 10.西安理工大學服務創新與策略學術研討會 講座師資 (2015)
 • 11.中興大學EMBA 授課師資 (2015-2018)
 • 12.交通部公路總局公路人員訓練所中部訓練中心 講座師資 (2013-2015)
 • 13.高雄市政府公務人力發展中心 講座師資 (2013)
 • 14.經濟部國營事業委員會「資安資訊分享與分析中心服務能量建置與功能擴充計畫案:威脅燈號評估與精進」技術移轉教育訓練講師 (2010)

專長/Discipline expertise

 • 服務創新/Service innovation
 • 創新策略與管理/Innovation strategy and management
 • 製造服務化/Servitization
 • 科技管理/Technology management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2021

Yuan-Chieh C(Yuan-Chieh Chang)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Jian-Hang Wa(Jian-Hang Wang)*


TSSCI 2021

紀慧如、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、蔡幸芳、蔡林彤飛、劉家琦


Other 2021

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、黃信堯(Hsin-Yao Huang)、Hui-Ru Chi(Hui-Ru Chi)


TSSCI 2020

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如、梁志權


TSSCI 2018

邱文宏(Wen-Hong Chiu)*、蔡詠安(Yong-An Tsai)


SSCI 2018

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、梁志權(Chi-Quyen Luong)、紀慧如(Hui Ru,Chi)*


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林妍岑(Yan-Tsern Lin)、紀慧如(Hui Ru,Chi)*


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui Ru,Chi)、賴燿村(Yueh-Tsun Lai)


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)*、嚴宏偉(Hong-Wei Yan)、紀慧如(Hui Ru,Chi)、劉建和(Chien-Ho Liu)


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)*、李勝隆(Sheng-Lung Lee)、紀慧如(Hui Ru,Chi)、賴燿村(Yueh-Tsun Lai)


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)*、Sheng-Lung L(Sheng-Lung Lee)、陳世良(CHEN SHIEH LIANG)、Xing Li(Xing Li)


Other 2017

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Rong-Ann Den(Rong-Ann Deng)、紀慧如(Hui Ru,Chi)*、Xing Li(Xing Li)


Other 2017

王智弘(C. H. Wang)*、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林庭薇、陳霈誼


Other 2016

郭淑珍*、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、胡月娟、賴慧貞


Other 2016

李星(Xing Lee)*、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、张佩瑶、紀慧如(Hui-Ru)


SSCI 2016

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Yuan-Chieh C(Yuan-Chieh Chang)*、Ming-Hui Che(Ming-Hui Chen)


Other 2016

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林綿、紀慧如(Chi, Hui Ru)


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張震冬(Chen-Tong Chang)、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、黃士維(Shin-Wei, Huang)


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林宏嘉、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、林建餘


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、劉生財、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、張震冬


TSSCI 2015

陳明惠、邱文宏(Wen-Hong Chiu)*、張家維


TSSCI 2014

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張震冬、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、陳世良(CHEN SHIEH LIANG)


EI 2013

張震冬(Cheng-Tung Chang)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、黃啟聰(Chi-Tsung Huang)、紀慧如(Chi, Hui Ru)、林宏嘉(Hung-Chia Lin)


TSSCI 2013

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林宏嘉*、朱立聖(Chu Li-Sheng)、陳世良(Chen Shieh-Liang)


TSSCI 2012

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、朱立聖(Chu Li-Sheng)、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、張元杰(Yuan-Chieh Chang)、張益彰(I-Chang Chang)、張碧如(Bi-Ru Chang)


TSSCI 2012

張元杰、蔡林彤飛、邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Other 2010

張元杰、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、蔡林彤飛


TSSCI 2010

張元杰、張火燦、紀慧如、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭祥壬


SSCI 2009

鄭博文(Bor-Wen Cheng)*、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、徐茂練(Maw-Liann Shyu)、羅志明(Chih-Ming Luo)


SSCI 2009

鄭博文(Bor-Wen Cheng)、羅志明(Chih-Ming Luo)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳冠樺(Kuan-Hua Chen)


SSCI 2007

鄭博文(Bor-Wen Cheng)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Other 2006

鄭博文(Bor-Wen Cheng)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、廖孟姝(Meng-Su Liao)


Other 2004

鄭博文(Bor-Wen Cheng)、賴俊裕、邱文宏(Wen-Hong Chiu)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

哈佛商業評論全球繁體中文版 2018

邱文宏(Wen-Hong Chiu)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Osaka, Japan 2019.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Shanghai, China 2018.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


中國西安 2015.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


中國西安 2015.07


中國西安 2015.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


中國西安 2015.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


中國西安 2015.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


GuangZhou, China 2015.06

Chang, Chen-Tong、Chang, Chi-Yu


GuangZhou, China 2015.06

紀慧如(Hui-Ru)


Tianjin, China 2011.06


朝陽科技大學 2011.05


廈門大學 2011.01


廈門大學 2011.01


清華大學 2010.12


輔仁大學 2010.11


廣州中山大學 2010.08


廣州中山大學 2010.08


Tokyo, Japan 2010.06


Tokyo, Japan 2010.06


朝陽科技大學 2010.05


大葉大學 2010.05


中華大學 2010.04


中華大學 2010.04


大同大學 2009.12


Taipei, Taiwan 2009.08

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Xiamen, China 2009.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張元杰(Y.C. Chang)、紀慧如(H.R. Chi)


廣州暨南大學 2009.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


廣州暨南大學 2009.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


廣州暨南大學 2009.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Haarlem, The Netherlands 2009.04

張元杰(Chang, Y.C)、張火燦(Chang, H.T.)、紀慧如(Chi, H.R.)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)


聯合大學 2008.12

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


政治大學 2008.12

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


政治大學 2008.12

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


Bangkok, Thailand 2008.09

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Chi, H.J.)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2019.08.01 ~ 2021.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2019.04.01 ~ 2019.12.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2018.11.01 ~ 2019.10.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui Ru,Chi)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2017.11.01 ~ 2018.10.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、柯賢儒(Hsien-Ju Ko)、紀慧如(Hui-Ru)


2017.10.01 ~ 2018.04.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


2016.06.01 ~ 2017.05.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、柯賢儒(Hsien-Ju Ko)、紀慧如(Hui-Ru)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2016.08.01 ~ 2016.11.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2015.02.01 ~ 2015.03.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2014.08.01 ~ 2016.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2014.01.01 ~ 2014.11.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2014.02.01 ~ 2014.04.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2013.12.01 ~ 2014.03.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2013.03.01 ~ 2014.02.28

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2013.02.01 ~ 2014.01.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2010.08.01 ~ 2011.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2009.09.01 ~ 2010.08.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2009.08.01 ~ 2010.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭博文(Bor-Wen Cheng)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭博文(Bor-Wen Cheng)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

邱文宏(Wen-Hong Chiu)AWARDS

獲獎

2021.06.28

授獎單位: 科技部


2019.08.01

授獎單位: 科技部


2019.08.14

授獎單位: 教育部


2019.07.25

授獎單位: 科技部


2019.07.30

授獎單位: 科技部


2019.06.20

授獎單位: 本校


2018.08.01

授獎單位: 科技部


2018.07.31

授獎單位:


2018.06.22

授獎單位:


2018.06.20

授獎單位: 本校


2018.05.11

授獎單位:


2018.03.

授獎單位:


2017.08.14

授獎單位: 教育部


2017.07.20

授獎單位:


2017.06.23

授獎單位:


2017.06.20

授獎單位: 本校


2017.03.15

授獎單位: 本校


2016.11.04

授獎單位: 中華民國科技管理學會


2016.06.03

授獎單位: 板橋北區扶輪社


2016.06.24

授獎單位: 彰化縣青年創業協會、


2016.05.13

授獎單位: 致理科技大學


2016.05.20

授獎單位: 中臺科技大學


2016.05.05

授獎單位: 本校


2016.03.25

授獎單位: 本校


2015.07.28

授獎單位:


2015.06.26

授獎單位:


2015.06.27

授獎單位:


2015.03.17

授獎單位: 社團法人中華民國管理科學學會


2014.09.26

授獎單位: 騏璣資訊科技股份有限公司


2014.06.15

授獎單位: Technical Program Committee of 2014 MSMI


2014.06.15

授獎單位: Vico Information and Industry Research Center (VIIRC)


2014.06.15

授獎單位: Vico Information and Industry Research Center (VIIRC)


2013.11.30

授獎單位: 社團法人中華民國管理科學學會


2013.11.29

授獎單位: 中華民國科技管理學會


2013.09.25

授獎單位:


2013.06.01

授獎單位:


2013.05.09

授獎單位:


2012.07.01

授獎單位: 飛雁有限公司


2011.10.15

授獎單位: 中華民國科技管理學會


2011.10.15

授獎單位: 中華民國科技管理學會


2011.03.19

授獎單位:


2010.03.20

授獎單位:


2009.06.20

授獎單位: 研華文教基金會


2009.06.10

授獎單位: 國際創新創業發展協會


2008.12.12

授獎單位: 中華民國科技管理學會Technology Transfers

技術轉移

2016.06.01 ~ 2018-06-01

經營管理學系 及 禾邁股份有限公司


2017.11.01 ~ 2019-10-31

經營管理學系 及 水雲端股份有限公司


2019.01.01 ~ 2021-12-31

經營管理學系 及 揚得數位科技股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

2015.03.17

邱文宏(Wen-Hong Chiu)


2013.11.30

邱文宏(Wen-Hong Chiu)Course Information

授課課程

98D00061A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程要求學生至產業界進行田野研究,由企業高階主管協助課程教學,強調理論與實務之結合。


98D00046A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程教導學生組織與管理相關之重要理論與觀點,並培養學生閱讀國際優良期刊文獻(SSCI),學生須於期末撰寫與報告期末專題研究報告,並投稿國際學術研討會。


98D00015A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程教導學生如何閱讀與文獻賞析, 學術論文撰寫技巧,與國際期刊論文投稿技巧;此外邀請資深教授分享學術論文發表經驗。


84E00017A

(碩士在職專班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程介紹策略管理之觀念及理論,教導學生策略管理的重要理論意涵及實務應用方法。


83M00004A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程主要採用理論講授讓學生對行銷管理有概念性的認知,參佐個案與討論,引導學生瞭解行銷之內涵。Thesis Advisor

指導論文

林家華 098鍾純青 098張碧如 098張正龍 098蕭任為 098王傳中 098王蓓鳳 098蔡家維 097
College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

經營管理學系 109

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 日高直


經營管理學系 109

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 鄭佩怡


經營管理學系 108

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 陳巧蓉


經營管理學系 107

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 張意珣


經營管理學系 106

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 蔡詠安


經營管理學系 105

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 黃仲寧


經營管理學系 105

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 陳榆璇


經營管理學系 104

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 孫筠安


經營管理學系 104

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 張筱雅


經營管理學系 103

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 陳霈誼


經營管理學系 101

指導教授: 邱文宏
學生姓名: 林芳誼