Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 張少樑
 • 單位/Department: 管理學院經營管理學系
 • 職稱/Job title: 教授
 • E-mail: schang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 美國密蘇里大學蘿拉分校工程管理博士
 • 美國密蘇里大學哥倫比亞分校航空繼機械工程碩士

經歷/Experience

 • 亞洲大學學生事務長(2012-迄今)
 • 亞洲大學副學生事務長(2009-2012)
 • 亞洲大學經營管理學系專任副教授(2009-2017)
 • 明道大學企業管理學系主任(2001-2008)
 • 明道大學管理研究所所長(2003-2007)
 • 明道大學產學合作處執行長(2002-2004)
 • 朝陽科技大學企業管理系專任副教授(1996-2001)

專長/Discipline expertise

 • 生產與作業管理/Production and Operations Management
 • 行銷管理/Marketing Management
 • 策略管理/Strategic Management
 • 組織理論/Organizational Theory

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2021

陳啟英(Chi-Ying Chen)、MIKE KEARNEY(MIKE KEARNEY)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


SSCI 2019

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2018

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


SSCI 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2016

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2015

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)*


Other 2014

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2013

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2013

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳益壯(YI-CHUNG CHEN)*、李郁珉(YU-MING LI)


Other 2010

張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯(Yih Chaung Chen)*、江啟正(Chi Chen Chiang)


Other 2008

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(Chang, Shao-Liang)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Malaysia, Penang 2019.02

鄭淑慧、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


Japan, Fukuoka 2018.09

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Kyoto, Japan 2017.06

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


臺中/臺灣 2013.06

吳政潁、陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


臺中/臺灣 2013.06

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


臺中/臺灣 2013.06

陳冠仲、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


臺中/臺灣 2013.06

涂雅卿、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳益壯


臺中/臺灣 2013.06

李麗子、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳益壯


臺中/臺灣 2013.06

李俊昇、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳益壯


臺中/臺灣 2013.06

李承遠、吳淑梅、陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


中興大學 2013.06

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳益壯、李郁泯


亞洲大學 2011.06

江秀圓、張少樑(Chang, Shao-Liang)、施能義(Neng-Yih Shih)


亞洲大學 2011.06

張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯、周泯珈、林棋雄、邱碧怡


亞洲大學 2011.06

張可蓁、張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯、陳妙芬、林憶鳳


亞洲大學 2011.06

曹欽瑋、張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯、林芳宇、涂家聲


修平技術學院 2011.05

趙珮如、施能義(Neng-Yih Shih)、張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯


朝陽科技大學 2011.05

陳益壯、陳悅琴、張少樑(Chang, Shao-Liang)、林文川、武玉錦


修平技術學院 2011.05

林素娟、施能義(Neng-Yih Shih)、張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯


南開科技大學 2011.04

王欣瑜、張少樑(Chang, Shao-Liang)、沈政男、薛素霞


台南縣關子嶺 2010.08

藍春琪、張少樑(Chang, Shao-Liang)、黃雅玲


台南縣關子嶺 2010.08

呂明諭、張少樑(Chang, Shao-Liang)、藍春琪


朝陽科技大學 2010.05

陳益壯、張少樑(Chang, Shao-Liang)、張真堯


修平技術學院 2010.05

李韻茹、張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳益壯


輔仁大學 2010.05

陳益壯、張少樑(Chang, Shao-Liang)


文化大學 2009.05

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(Chang, Shao-Liang)


南華大學 2009.04

張少樑(Chang, Shao-Liang)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


Cairns, Australia 2008.06

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(Chang, Shao-Liang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2012.07.01 ~ 2012.10.01

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)AWARDS

獲獎

無資料


Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

XXU00028A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


XXU00027A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


XXU00026A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


XXU00025A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】


82U00139C

(大學日間部 )【第110學年第1學期:C班】
使學生能理解建構商業模式的要素、邏輯以及經濟原則


82U00134C

(大學日間部 )【第110學年第1學期:C班】
使學生能理解建構供應鏈管理系統的理論、觀念以及模式模式Thesis Advisor

指導論文

吳政穎 101

經營管理學系


陳秋君 101

經營管理學系


陳冠仲 101

經營管理學系


涂雅卿 101

經營管理學系


李麗子 101

經營管理學系


李俊昇 101

經營管理學系


李承遠 101

經營管理學系


吳淑梅 101

經營管理學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料