Profile

基本資料

 • 姓名: 黃志揚
 • 單位: 醫學暨健康學院生物科技學系
 • 職稱: 兼任講座教授
 • E-mail: cyhuang@mail.cmu.edu.tw

學歷

 • 陽明大學 生理 碩士
 • 美國伊利諾大學 分子生理 碩士
 • 美國伊利諾大學 分子生理 博士

經歷

 • 台灣 陽明大學 生理學兼任助教(1987-1989)
 • 台灣39期義務役預官(醫勤官兼營站主任)(1989-1991)
 • 美國 伊利諾大學香檳校區 分子生理所助理及助教(1992-1996&1996-1998)
 • 台灣中正大學 分子生物研究所 兼任教授(2000-2008)
 • 中山醫學大學 生化暨生物科技研究所 助教授(1999.8-2002.7)
 • 中山醫學大學 生化暨生物科技研究所 副教授(2002.8-2005.10)
 • 中山醫學大學 生化暨生物科技研究所 教授(2005.10-2006.7)
 • 中山醫學大學 創新育成中心 主任(2005.8-2006.7)
 • 中國醫藥大學 基礎醫學研究所所長(2006.11-2013.1)兼副研發長(2009.8-2013.1)
 • 中國生理學雜誌(CJP, SCI)暨中醫大中台灣醫學雜誌副總編輯(2009.8-2013.1)
 • 國科會生物處專題研究計畫初/複審委員及考選部高考出題/審題委員
 • 衛生福利部食品藥物管理署[健康食品審議小組] 審議委員

專長

 • 分子生物/Molecular Biology
 • 中草藥學/Chinese herbal medicine
 • 細胞生物/Cell biology
 • 老化科學/Aging science

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

Ker?Ping Koa(Ker?Ping Koay)、Bruce Chi-Ka(Bruce Chi-Kang Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hsiang-Ning(Hsiang-Ning Luk)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Michael Yu-C(Michael Yu-Chih Chen)、V Vijaya Pad(V Vijaya Padma)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Chung-Jen Ch(Chung-Jen Chiang)、Bruce Chi?Ka(Bruce Chi?Kang Tsai2)、陸自利(Tzu?Li Lu)、Yun-Peng Cha(Yun-Peng Chao)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、Pin-Ning Wan(Pin-Ning Wang)、Sheng-Chuan(Sheng-Chuan Lin)、V Vijaya Pad(V Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

許維中(Hsu, Wei-Chung)、Samiraj Rame(Samiraj Ramesh)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Tso-Fu Wang(Tso-Fu Wang)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Chi-Cheng Li(Chi-Cheng Li)、Yu-Chen Tsen(Yu-Chen Tseng)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Shou-Ying Ch(Shou-Ying Chuang)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Jayasimharay(Jayasimharayalu Daddamc)、Marthandam A(Marthandam Asokanc Shibu)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Pei Fang Lai(Pei Fang Lai)、William Shao(William Shao-Tsu Chen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

Yen-Lun Kung(Yen-Lun Kung)、Cheng-You Lu(Cheng-You Lu)、Khan Fareen(Khan Fareen Badrealam)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Shang-Yeh Lu(Shang-Yeh Lu)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2021

許維中(Hsu, Wei-Chung)、Hang?Nga Le(Hang?Nga Le)、Yu?Jung Lin(Yu?Jung Lin)、Ming?Cheng C(Ming?Cheng Chen)、Tso?Fu Wang(Tso?Fu Wang)、Chi?Cheng Li(Chi?Cheng Li)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、B.Mahalakshm(B.Mahalakshmi)、Chaouhan Hit(Chaouhan Hitesh Singh)、陳美智(Mei-chih Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Wan-Huai Teo(Wan-Huai Teo)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、Yu-Ning Fan(Yu-Ning Fan)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Tung- Fu Hua(Tung- Fu Huang)*


SCI 2020

Chih-Chu Ho(Chih-Chu Ho)、Shang-Chuan(Shang-Chuan Ng)、Ho-Lin Chuan(Ho-Lin Chuang)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)


SCI 2020

Chih-Chu Ho(Chih-Chu Ho)、Shang-Chuan(Shang-Chuan Ng)、Ho-Lin Chuan(Ho-Lin Chuang)、Jia-Yi Chen(Jia-Yi Chen)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Quoc-Vu Le(Quoc-Vu Le)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Jian-Sheng L(Jian-Sheng Liu)、Chun-An Yeh(Chun-An Yeh)、I-Chieh Huan(I-Chieh Huang)、Guan-Yu Huan(Guan-Yu Huang)、Chih-Hao Chi(Chih-Hao Chiu)、B Mahalakshm(B Mahalakshmi)、B Mahalakshm(B Mahalakshmi)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Ho-Lin Chuan(Ho-Lin Chuang)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chih-Chu Ho(Chih-Chu Ho)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Yung Ming Ch(Yung Ming Chang)、Manoj Kumar(Manoj Kumar M)、Cheng You Lu(Cheng You Lu)、Chuan Te Tsa(Chuan Te Tsai)、Chin Chuan T(Chin Chuan Tsai)、Po Hsiang Li(Po Hsiang Liao)、Shu Luan Lin(Shu Luan Lin)、Chia Cheng C(Chia Cheng Chang)、B Mahalakshm(B Mahalakshmi)、Wei Wen Kuo(Wei Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Velumani Dhi(Velumani Dhivya)、Narasimha Mu(Narasimha Murthy Beeraka)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Liliya V. Ga(Liliya V. Gavryushova)、Nina N. Miny(Nina N. Minyaeva)、Vladimir N.(Vladimir N. Chubarev)、Liudmila M.(Liudmila M. Mikhaleva)、Vadim V. Tar(Vadim V. Tarasov)、Gjumrakch Al(Gjumrakch Aliev)*


SCI 2020

Chien-Hao Wa(Chien-Hao Wang)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Kalaiselvi S(Kalaiselvi Sivalingam)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yuan-Chuan L(Yuan-Chuan Lin)、Shih-Chieh L(Shih-Chieh Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Samiraj Rame(Samiraj Ramesh)、Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chih-Sheng C(Chih-Sheng Chen)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Kannan Ashok(Kannan Ashok Kumar)、Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Samiraj Rame(Samiraj Ramesh)、Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chin-Hu Lai(Chin-Hu Lai)、Parthasarath(Parthasarathi Barik)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Cecilia Husa(Cecilia Husan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Wai-Shing Le(Wai-Shing Leung)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、 Da-Tong Ju( Da-Tong Ju)、Tian-De Wang(Tian-De Wang)、William Shao(William Shao-Tsu Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Yu Min Lin(Yu Min Lin)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、 Jing-Ying L( Jing-Ying Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Lawrence Mar(Lawrence Marte)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、William Shao(William Shao-Tsu Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Tung?Sheng C(Tung?Sheng Chen)、Pei?Fang Lai(Pei?Fang Lai)、Chia?Hua Kuo(Chia?Hua Kuo)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、Yu?Lan Yeh(Yu?Lan Yeh)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Vijaya Padma(Vijaya Padmaviswanadha)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)


SCI 2020

Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Min-Chi Lu(Min-Chi Lu)、Bruce Chi-Ka(Bruce Chi-Kang Tsai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Xiaoyong Zha(Xiaoyong Zhang)、Liang-Yo Yan(Liang-Yo Yang)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Peng Xiang(Peng Xiang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Kalaiselvi S(Kalaiselvi Sivalingam)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)*


SCI 2020

Thetchinamoo(Thetchinamoorthy Kannathasan)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、 Chuan-Chou( Chuan-Chou Tu)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、 Mahalakshmi( Mahalakshmi Bharath)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chien-Yao Fu(Chien-Yao Fu)、Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yan-Shen Tse(Yan-Shen Tseng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Tso-Fu Wang(Tso-Fu Wang)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、V.BHARATH KU(V.BHARATH KUMAR)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Shan We(Yueh-Shan Weng)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chi-C heng L(Chi-C heng Li)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yun-An Chen(Yun-An Chen)、William Shao(William Shao-Tsu Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、 B. Mahalaks( B. Mahalakshmi)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Suchada Saov(Suchada Saovieng)、Jinfu Wu(Jinfu Wu)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Matthew F. H(Matthew F. Higgins)、Ahmad Alkhat(Ahmad Alkhatib)、Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Chiao-Nan Ch(Chiao-Nan Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Shang-Chuan(Shang-Chuan Ng)、Ren-You Zeng(Ren-You Zeng)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2020

Rungchai Cha(Rungchai Chaunchaiyakul)、 Naruemon Le( Naruemon Leelayuwat)、 Jin-Fu Wu( Jin-Fu Wu)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Wan Teng Lin(Wan Teng Lin)、Srinivasan N(Srinivasan Nithiyanantham)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Jia Ying Lia(Jia Ying Liao)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chen-Wei Chu(Chen-Wei Chung)、Chang-Hung K(Chang-Hung Kuo)、Hui-Yu Huang(Hui-Yu Huang)、 Ahmad Alkha( Ahmad Alkhatib)、Ching-Yu Tse(Ching-Yu Tseng)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2020

Hsiu-I. Chen(Hsiu-I. Chen)、Weii-Syuun H(Weii-Syuun Hu)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、黃素華(Su-Hua Huang)、Pei-Tzu Hsu(Pei-Tzu Hsu)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Vijaya P. Vi(Vijaya P. Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chum-Liang T(Chum-Liang Tung)、 Dennis Jine( Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Bo Ban(Bo Ban)、Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Bruce Chi-Ka(Bruce Chi-Kang Tsai)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、黃志揚*


SCI 2020

林冠合(K.-H. Lin)、R.-L. Chang(R.-L. Chang)、S. Tamilselv(S. Tamilselv)、C. R. Paul(C. R. Paul)、P.-Y. Pai(P.-Y. Pai)、C. H. Day(C. H. Day)、H.-C. Wu(H.-C. Wu)、V. PadmaVisw(V. PadmaViswanadha)、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Shih-Ping Li(Shih-Ping Liu)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Yuan-Man Hsu(Yuan-Man Hsu)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)、Shulin Wang(Shulin Wang)、Qiaowen Li(Qiaowen Li)


SCI 2020

Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Shibu Martha(Shibu Marthandam Asokan)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Chong-Kuei L(Chong-Kuei Lii)、Vijayapadma(Vijayapadma Viswanadha)、Yi-Lin Lin(Yi-Lin Lin)、Shulin Wang(Shulin Wang)、Caixian Yang(Caixian Yang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2020

Chen-Wei Chu(Chen-Wei Chung)、Chang-Hung K(Chang-Hung Kuo)、Hui-Yu Huang(Hui-Yu Huang)、Ahmad Alkhat(Ahmad Alkhatib)、Ching-Yu Tse(Ching-Yu Tseng)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

王士豪(Shih Hao Wang)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、Yun-Peng Cha(Yun-Peng Chao)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Pei-Jei Lio(Pei-Jei Lio)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

SU-YING WEN(SU-YING WEN)、SHI-YANN CHE(SHI-YANN CHENG)、SHANG?CHUAN(SHANG?CHUAN NG)、RITU ANEJA(RITU ANEJA)、CHIH-JUNG CH(CHIH-JUNG CHEN)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、WEI-WEN KUO(WEI-WEN KUO)*


SCI 2019

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、K. Ashok Kum(K. Ashok Kumar)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、B. Mahalaksh(B. Mahalakshmi)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chieh-Hsiang(Chieh-Hsiang Lu)、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Hsiu-I Chen(Hsiu-I Chen)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Cheng-Yu Lee(Cheng-Yu Lee)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)


SCI 2019

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Srinivasan N(Srinivasan Nithiyanantham)、Jia Ying Lia(Jia Ying Liao)、Wan Teng Lin(Wan Teng Lin)*


SCI 2019

Jinfu Wu(Jinfu Wu)、Suchada Saov(Suchada Saovieng)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Tiemin Liu(Tiemin Liu)、 Shangyu Hon( Shangyu Hong)、Chang-Yu Lin(Chang-Yu Lin)、I-Chen Su(I-Chen Su)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

趙崇男、Chao?Hung La(Chao?Hung Lai)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Jeng?Fan Lo(Jeng?Fan Lo)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、Chia?Hua Che(Chia?Hua Chen)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hui-Nung Shi(Hui-Nung Shih)、 Sue-Fei Che( Sue-Fei Cheng)、 Ching-Kuo Y( Ching-Kuo Yang)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、 Chuan-Chou( Chuan-Chou Tu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、 Po-Hsiang L( Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

陳仲豪、Jing?Wei Lin(Jing?Wei Lin)、Chih?Yang Hu(Chih?Yang Huang)、Yu?Lan Yeh(Yu?Lan Yeh)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chin-Hu Lai(Chin-Hu Lai)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Jia-Yi Chen(Jia-Yi Chen)、Chih-Jung Ch(Chih-Jung Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2019

Chung?Hao Ch(Chung?Hao Chen)、Jing?Wei Lin(Jing?Wei Lin)、黃智洋(Chih?Yang Huang)、Yu?Lan Yeh(Yu?Lan Yeh)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Tung?Sheng C(Tung?Sheng Chen)、Da?Tong Ju、Cecilia?Hsua(Cecilia?Hsuan Day)、Yu?Lan Yeh(Yu?Lan Yeh)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Ruey?Lin Cha(Ruey?Lin Chang)、Yuan?Chuan L(Yuan?Chuan Lin)、Chun?Hsu Yao(Chun?Hsu Yao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chieh-Hsiang(Chieh-Hsiang Lu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Cheng-Yu Lee(Cheng-Yu Lee)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、歐秀中、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

T.-S. Chen(T.-S. Chen)、C.-H. Lai(C.-H. Lai)、C.-Y. Shen(C.-Y. Shen)、P.-Y. Pai(P.-Y. Pai)、R.-J. Chen(R.-J. Chen)、V. PadmaVisw(V. PadmaViswanadha)、C.-K. Yang(C.-K. Yang)、M.-C. Chen(M.-C. Chen)、Y.-M. Lin(Y.-M. Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

董俊良、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、V.BHARATH KU(V.BHARATH KUMAR)、Bo Ban(Bo Ban)、Tran D. Dung(Tran D. Dung)、Dennis J.-Y.(Dennis J.-Y. Hsieh)、Vijaya P. Vi(Vijaya P. Viswanadha)、Cecilia H. D(Cecilia H. Day)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Jianzhang Ya(Jianzhang Yang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Lulu Kong(Lulu Kong)、Jinfeng Luo(Jinfeng Luo)、Farheen Badr(Farheen BadrealamKhan)、Yanhui Huang(Yanhui Huang)、Zheng-Chao T(Zheng-Chao Tu)、Cai-Hong Yun(Cai-Hong Yun)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Ke Ding(Ke Ding)


SCI 2019

Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Kalaiselvi S(Kalaiselvi Sivalingam)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Prasath Mano(Prasath Manogaran)、Narasimha Mu(Narasimha Murthy Beeraka)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2019

Yi-Sheng Liu(Yi-Sheng Liu)、Yu-Chun Chan(Yu-Chun Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Srinivasan N(Srinivasan Nithiyanantham)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tung- Ti Cha(Tung- Ti Chang)、Lai-Chin Hu(Lai-Chin Hu)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. VijayaPad(V. VijayaPadma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

蔡承諺(Cheng-Yen Tsai)、Hsin-Yuan Fa(Hsin-Yuan Fang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Bo Ban(Bo Ban)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


Other 2019

歐秀中、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、Su-Hua Huang(Su-Hua Huang)、Pei-Tz Hsu(Pei-Tz Hsu)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Peiying Pai(Peiying Pai)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Prasath Mano(Prasath Manogaran)、Narasimha Mu(Narasimha Murthy Beeraka)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2019

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、 Show-Yih Li( Show-Yih Liou)、Hsin-Hung Li(Hsin-Hung Lin)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、 Wei-Wen Kuo( Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Kuen-Ming Wu(Kuen-Ming Wu)、 Yuan-Man Hs( Yuan-Man Hsu)、殷湄晶(Mei-chin Yin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、蔡長海、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)、Jai-Sing Yan(Jai-Sing Yang)、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)、Li-Yi Cheng(Li-Yi Cheng)、Po-Hua Su(Po-Hua Su)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Jinfu Wu(Jinfu Wu)、Suchada Saov(Suchada Saovieng)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Jorgen Jense(Jorgen Jensen)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、Ahmad Alkhat(Ahmad Alkhatib)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2019

Liang-Chi Ch(Liang-Chi Chen)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Pei-Yu Chen(Pei-Yu Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Chien-Yao Fu(Chien-Yao Fu)、Mei-Chih Che(Mei-Chih Chen)、Yan-Shen Tse(Yan-Shen Tseng)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Zhengtao Zho(Zhengtao Zhou)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya P. Vi(Vijaya P. Viswanadha)、Guiqing Wang(Guiqing Wang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、Yu?Lan Yeh(Yu?Lan Yeh)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Ruey?Lin Cha(Ruey?Lin Chang)、Pei?Ying Pai(Pei?Ying Pai)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃智洋(Chih?Yang Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Pei-Chen Hua(Pei-Chen Huang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Feng-Yueh Lo(Feng-Yueh Lo)、Heng Li(Heng Li)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Xudong Li(Xudong Li)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

趙崇男、Jeng?Fan Lo(Jeng?Fan Lo)、Farheen B. K(Farheen B. Khan)、Cecilia H. D(Cecilia H. Day)、Chao?Hung La(Chao?Hung Lai)、Chia?Hua Che(Chia?Hua Chen)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Vijaya P. Vi(Vijaya P. Viswanadha)、Chia?Hua Kuo(Chia?Hua Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Xiang Peng(Xiang Peng)、Haiyan Su(Haiyan Su)、Dali Liang(Dali Liang)、Jeihua Li(Jeihua Li)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Shih-Chieh L(Shih-Chieh Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Tung?Sheng C(Tung?Sheng Chen)、Chia?Hua Kuo(Chia?Hua Kuo)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Lung?Fa Pan(Lung?Fa Pan)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Bih?Cheng Ch(Bih?Cheng Chen)、Vijaya V. Pa(Vijaya V. Padma)、Yueh?Min Lin(Yueh?Min Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Cheng-Yen Ts(Cheng-Yen Tsai)、Hsin-Yuan Fa(Hsin-Yuan Fang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Bo Ban(Bo Ban)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Srinivasan N(Srinivasan Nithiyanantham)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tung-Ti Chan(Tung-Ti Chang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

陳業鵬(Yeh-Peng Chen)、Kalaiselvi S(Kalaiselvi Sivalingam)、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Rajendran Pe(Rajendran Peramaiyan)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Yao?Te Huang(Yao?Te Huang)、Chung?Hung L(Chung?Hung Liu)、Yao?Chih Yan(Yao?Chih Yang)、Ritu Aneja(Ritu Aneja)、Su?Ying Wen(Su?Ying Wen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯(Wei?Wen Kuo)*


SCI 2019

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、B. K. Velmur(B. K. Velmurugan)、陳明正(M.-C. Chen)、戴瑄(C. H. Day)、W.-S. Chien(W.-S. Chien)、V. V. Padma(V. V. Padma)、H.-C. Wu(H.-C. Wu)、T.-H. Lin(T.-H. Lin)、許希賢(H.-H. Hsu)、沈正煌(C.-H. Shen)*


SCI 2019

林冠合(Kuan-Ho Lin)、徐布、Rajendran Pe(Rajendran Peramaiyan)、Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2019

Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Ashok Kumar(Ashok Kumar K.)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma Viswanadha)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Wei?Kung Che(Wei?Kung Chen)、Ying?Lan Tsa(Ying?Lan Tsai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Chun?Hsu Yao(Chun?Hsu Yao)、Bo Ban(Bo Ban)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Wei?Kung Che(Wei?Kung Chen)、Ying?Lan Tsa(Ying?Lan Tsai)、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Chia?Yao She(Chia?Yao Shen)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Chun?Hsu Yao(Chun?Hsu Yao)、Bo Ban(Bo Ban)、郭薇雯(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming?Cheng C(Ming?Cheng Chen)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Nien?Hung Le(Nien?Hung Lee)、Hsi?Hsien Hs(Hsi?Hsien Hsu)、Tsung?Jung H(Tsung?Jung Ho)、Chuan?Chou T(Chuan?Chou Tu)、Yueh?Min Lin(Yueh?Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

楊靖國、馮致中、羅正汎、陳俊瑋、V. V Padma(V. V Padma)、賴昭宏、陳冬生、陳瑞杰、廖柏翔、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Kalaiselvi S(Kalaiselvi Sivalingam)、Vinoth Amirt(Vinoth Amirthalingam)、Karunagaran(Karunagaran Ganasan)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)*


SCI 2018

Jui-Ting Chi(Jui-Ting Chiang)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Bih-Cheng Ch(Bih-Cheng Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yao?Te Huang(Yao?Te Huang)、Chung?Hung L(Chung?Hung Liu)、Yao?Chih Yan(Yao?Chih Yang)、Ritu Aneja(Ritu Aneja)、Su?Ying Wen(Su?Ying Wen)、黃志揚、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)*


SCI 2018

Yung?Ming Ch(Yung?Ming Chang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chuan?Te Tsa(Chuan?Te Tsai)、Chin?Chuan T(Chin?Chuan Tsai)、Shu?Luan Lin(Shu?Luan Lin)、Chia?Cheng C(Chia?Cheng Chang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Ray?Jade Che(Ray?Jade Chen)、Julia Huei?M(Julia Huei?Mei Chang)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming?Fen Hsu(Ming?Fen Hsu)、Szu?Hsien Yu(Szu?Hsien Yu)、Sheng?Ju Chu(Sheng?Ju Chuang)、Tom Kwang?Ch(Tom Kwang?Chun Kuo)、Pawan K. Sin(Pawan K. Singal)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung?Lan Ka(Chung?Lan Kao)、Chia?Hua Kuo(Chia?Hua Kuo)*


SCI 2018

Chih-Chung F(Chih-Chung Feng)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、Hsiang-I Tsa(Hsiang-I Tsai)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Liang-Yo Yan(Liang-Yo Yang)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Hsin-Nung Ch(Hsin-Nung Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Suchada Saov(Suchada Saovieng)、Jinfu Wu(Jinfu Wu)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Matthew F. H(Matthew F. Higgins)、Rungchai Chu(Rungchai Chuanchaiyakul)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Yao-Chih Yan(Yao-Chih Yang)、Cheng-Yen Ts(Cheng-Yen Tsai)、Chien-Lin Ch(Chien-Lin Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Shi-Yann Che(Shi-Yann Cheng)、Ritu Aneja(Ritu Aneja)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)


SCI 2018

Wei Syun Hu(Wei Syun Hu)、Wei Jen Ting(Wei Jen Ting)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ting Wang(Ting Wang)、Wen-Dee Chia(Wen-Dee Chiang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yu Lan Yeh(Yu Lan Yeh)、Wan Teng Lin(Wan Teng Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Julia Huei-M(Julia Huei-Mei Chang)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)、Yen-Hong Cho(Yen-Hong Chou)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Stanley Dume(Stanley Dumeus)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、Ming-Fu Wang(Ming-Fu Wang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Ruey?Lin Cha(Ruey?Lin Chang)、Shibu Martha(Shibu Marthandam Asokan)、Chih?Fen Cha(Chih?Fen Chang)、Cecilia?Hsua(Cecilia?Hsuan Day)、Yueh?Min Lin(Yueh?Min Lin)、Yuan?Chuan L(Yuan?Chuan Lin)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Chien?Yao Fu(Chien?Yao Fu)、Yan?Shen Tse(Yan?Shen Tseng)、Ming?Cheng C(Ming?Cheng Chen)、Hsi?Hsien Hs(Hsi?Hsien Hsu)、Jaw?Ji Yang(Jaw?Ji Yang)、Chuan?Chou T(Chuan?Chou Tu)、Yueh?Min Lin(Yueh?Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Ke Ding(Ke Ding)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*、


SCI 2018

Chi Yang(Chi Yang)、Ying Jiao(Ying Jiao)、Bing Wei(Bing Wei)、Zeyi Yang(Zeyi Yang)、Jin-Fu Wu(Jin-Fu Wu)、Jorgen Jense(Jorgen Jensen)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Peiying Pai(Peiying Pai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Ruey?Lin Cha(Ruey?Lin Chang)、Jaw?Ji Yang(Jaw?Ji Yang)、Chia?chi Su(Chia?chi Su)、Chao?Hung La(Chao?Hung Lai)、廖宏恩(Hung-En Liao)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei?Wen Kuo(Wei?Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Yu-Syuan Che(Yu-Syuan Chen)、Ching-Wen Ch(Ching-Wen Chang)、Yeou-Guang T(Yeou-Guang Tsay)、Liu-Ying Hua(Liu-Ying Huang)、Yi-Chen Wu(Yi-Chen Wu)、Li-Hao Cheng(Li-Hao Cheng)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Yang)、Cheng-Hsien(Cheng-Hsien Wu)、Wan-Huai Teo(Wan-Huai Teo)、Kai-Feng Hun(Kai-Feng Hung)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2018

Hsin-Yuan Fa(Hsin-Yuan Fang)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Chia-Chien C(Chia-Chien Chang)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

陳必誠(Bih-Cheng Chen)、Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、徐布(Marthandam Asokan Shibu)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Hsin-Yueh Li(Hsin-Yueh Liang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Bih-Cheng Ch(Bih-Cheng Chen)、Meng-Yu Hung(Meng-Yu Hung)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Li-Jen Yeh(Li-Jen Yeh)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Shu-Fen Chia(Shu-Fen Chiang)、白培英(Pei-Ying Pai)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yuan-Yuan Ch(Yuan-Yuan Chu)、Sue-Fei Chen(Sue-Fei Cheng)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yi-Jiun Lin(Yi-Jiun Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Machiko Otak(Machiko Otaka)、Shu-Man Chen(Shu-Man Chen)、Yong Zhu(Yong Zhu)、Yung-Shen Ts(Yung-Shen Tsai)、Ching-Yu Tse(Ching-Yu Tseng)、Donovan L Fo(Donovan L Fogt)、Boon-Hooi Li(Boon-Hooi Lim)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Peramaiyan R(Peramaiyan Rajendran)、Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2018

Yao-Lung Liu(Yao-Lung Liu)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Sarnai Batts(Sarnai Battsengel)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Chen-Kai Yao(Chen-Kai Yao)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2018

Chih-Chung F(Chih-Chung Feng)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Ching-Yuang(Ching-Yuang Lin)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Tung-Ti Chan(Tung-Ti Chang)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Yuan-Chuan L(Yuan-Chuan Lin)、Yu-Chen Lin(Yu-Chen Lin)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Vijaya V. Pa(Vijaya V. Padma)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Long-Bin Jen(Long-Bin Jeng)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2018

Jui-Ting Chi(Jui-Ting Chiang)、Khan Farheen(Khan Farheen Badrealam)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Sue-Fei Chen(Sue-Fei Cheng)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Chih-Feng Ch(Chih-Feng Chang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Shih-Chieh L(Shih-Chieh Liao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Shu-Fen Chia(Shu-Fen Chiang)、William Tzu-(William Tzu-Liang Chen)、Tao-Wei Ke(Tao-Wei Ke)、Tsung-Wei Ch(Tsung-Wei Chen)、Ying-Shu You(Ying-Shu You)、Chen-Yu Lin(Chen-Yu Lin)、K. S. Cliffo(K. S. Clifford Chao)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2018

Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、Sheng-Ju Chu(Sheng-Ju Chuang)、Tom Kwang-Ch(Tom Kwang-Chun Kuo)、Pawan K. Sin(Pawan K. Singal)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2018

Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Shu-Fen Chia(Shu-Fen Chiang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Chih-Fen Cha(Chih-Fen Chang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2017

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Sarnai Batts(Sarnai Battsengel)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、Feng-Huei Li(Feng-Huei Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Cecilia H. D(Cecilia H. Day)、Yi-Jiun Lin(Yi-Jiun Lin)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2017

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Chih-Fen Cha(Chih-Fen Chang)、P. Muralidha(P. Muralidhar Reddy)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)*


SCI 2017

Chia-Chu Cha(Chia-Chu Chang)、Chen-Yu Chen(Chen-Yu Chen)、Hui-Chin Wen(Hui-Chin Wen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、Ming-Shiu Hu(Ming-Shiu Hung)、Hsi-Chi Lu(Hsi-Chi Lu)、Woan-Ling Ch(Woan-Ling Chen)、Chung-Ho Cha(Chung-Ho Chang)


SCI 2017

Ling-Qing Xu(Ling-Qing Xu)、Jian-Wen Zen(Jian-Wen Zeng)、Chong-He Jia(Chong-He Jiang)、Huan Wang(Huan Wang)、Yu-Zhen Li(Yu-Zhen Li)、Wei-Hong Wen(Wei-Hong Wen)、Jie-Hua Li(Jie-Hua Li)、Feng Wang(Feng Wang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Zi-Yong Sun(Zi-Yong Sun)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


EI 2017

Long-Bin Jen(Long-Bin Jeng)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、林志豪(Chih-Hao Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Wei- Wen Kuo(Wei- Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Yeh-Peng Che(Yeh-Peng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Viswanadha(Viswanadha Vijaya Padma)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Chien-Yao Fu(Chien-Yao Fu)、Yan-Shen Tse(Yan-Shen Tseng)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Cheng-Yen Ts(Cheng-Yen Tsai)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Yi-Wei Chen(Yi-Wei Chen)、Yao-Chih Yan(Yao-Chih Yang)、Ritu Aneja(Ritu Aneja)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


SCI 2017

Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Sudhir Pande(Sudhir Pandey)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Ai-Zhi Jiang(Ai-Zhi Jiang)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya V. Pa(Vijaya V. Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2017

Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Chih-Hao Chi(Chih-Hao Chiu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Jian-Sheng L(Jian-Sheng Liu)、Rwei-Fen S H(Rwei-Fen S Huang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Chih-Fen Cha(Chih-Fen Chang)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Tung-Ti Chan(Tung-Ti Chang)、Jing-Wei Lin(Jing-Wei Lin)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Peramaiyan R(Peramaiyan Rajendran)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、林志豪(Chih-Hao Lin)、Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Long-Bin Jen(Long-Bin Jeng)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、Fu-Jen Tsai(Fu-Jen Tsai)、V Vijaya Pad(V Vijaya Padma)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Jia-Yi Chen(Jia-Yi Chen)、Yueh-Shan We(Yueh-Shan Weng)、Ritu Aneja(Ritu Aneja)、Chih-Jung Ch(Chih-Jung Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)*


EI 2017

Pei-Chen Hua(Pei-Chen Huang)、Guei-Jane Wa(Guei-Jane Wang)、范宗宸(Chung-Chen Fan)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、劉殷佐(Yin-Tso Liu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yi-Lin Lin(Yi-Lin Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Hung-En Liao(Hung-En Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Chia-Chu Cha(Chia-Chu Chang)、Chen-Yu Chen(Chen-Yu Chen)、Ching-Hui Hu(Ching-Hui Huang)、Chia-Lin Wu(Chia-Lin Wu)、Hung-Ming Wu(Hung-Ming Wu)、Ping-Fang Ch(Ping-Fang Chiu)、Chew-Teng Ko(Chew-Teng Kor)、Ting-Huan Ch(Ting-Huan Chen)、Geen-Dong Ch(Geen-Dong Chang)、Cheng-Chin K(Cheng-Chin Kuo)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


SCI 2017

Peiying Pai(Peiying Pai)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chung-Yi Yen(Chung-Yi Yen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2017

Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Wei-wen Kuo(Wei-wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Cecillia-Hsu(Cecillia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Yuan-Chuan L(Yuan-Chuan Lin)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Hsien-Tsung(Hsien-Tsung Yao)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Yu-Chen Lin(Yu-Chen Lin)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Yu Chang(Yu Chang)、Xiaoyun Lu(Xiaoyun Lu)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yi-Bo Dai(Yi-Bo Dai)、Jinfeng Luo(Jinfeng Luo)、Yan Zhang(Yan Zhang)、Yingjun Li(Yingjun Li)、Peng Zhao(Peng Zhao)、Zhang Zhang(Zhang Zhang)、Yong Xu(Yong Xu)、Zheng-Chao T(Zheng-Chao Tu)、Qing-Wen Zha(Qing-Wen Zhang)、Cai-Hong Yun(Cai-Hong Yun)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Shanmugam Ta(Shanmugam Tamilselvi)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecelia Hsua(Cecelia Hsuan Day)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chun)、Li-Yi Cheng(Li-Yi Cheng)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Velumani Dhi(Velumani Dhivya)、Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、Hilda T Chir(Hilda T Chirayil)、Swamiappan S(Swamiappan Sathiskumar)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Jeffery Liou(Jeffery Liou)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Shin-Yi Li(Shin-Yi Li)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、、、


SCI 2017

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chung-Hsien(Chung-Hsien Liu)、Kuo-Ching Hs(Kuo-Ching Hsu)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)*


SCI 2017

Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Chih-Hao Lin(Chih-Hao Lin)、Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Long-Bin Jen(Long-Bin Jeng)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林哲鈺(James C. Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ya-Fanf Chen(Ya-Fanf Chen)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Shin-Yi Li(Shin-Yi Li)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Hui-Nung Shi(Hui-Nung Shih)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林哲鈺(James C. Lin)、Chang, Ruey-(Chang, Ruey-Lin)、Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Pitchai Elan(Pitchai Elangovan)、Velumani Dhi(Velumani Dhivya)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

張永明(Yung-Ming Chang)、Hen-Hong Cha(Hen-Hong Chang)、Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Hsin-Nung Ch(Hsin-Nung Chang)、Shu-Luan Lin(Shu-Luan Lin)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

林冠合(Kuan-Ho Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chong-He Jia(Chong-He Jiang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Shih-Chieh L(Shih-Chieh Liao)*


SCI 2017

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Wu,Hsi-Chin(Wu,Hsi-Chin)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Ho-Lin Chuan(Ho-Lin Chuang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

張永明(Yung-Ming Chang)、Hen-Hong Cha(Hen-Hong Chang)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chi-Xin Ye(Chi-Xin Ye)、Ping-Ling Ch(Ping-Ling Chiu)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)


SCI 2017

陳業鵬(Yeh-Peng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Fa-Lun Lee(Fa-Lun Lee)、Shu-Fen Peng(Shu-Fen Peng)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、蔡輔仁、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Jia-Yi Chen(Jia-Yi Chen)、郭家驊、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、蔡輔仁、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Chung-Hsien(Chung-Hsien Liu)、Kuo-Ching Hs(Kuo-Ching Hsu)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)*


SCI 2017

Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、Palanisamy K(Palanisamy Kalaiselvi)、Paramasivan(Paramasivan Poornima)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Pei-Yu Chao(Pei-Yu Chao)、James A. Lin(James A. Lin)、Je-Chiuan Ye(Je-Chiuan Ye)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)*、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)


SCI 2017

Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Rajendran Pe(Rajendran Peramaiyan)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、


SCI 2017

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Jeffery Liou(Jeffery Liou)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Cheng-Yu Lee(Cheng-Yu Lee)、WeiWenKuo(WeiWenKuo)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Pei Ying Pai(Pei Ying Pai)、Chao Hung La(Chao Hung Lai)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Cheng-Yen Ts(Cheng-Yen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chien-Nam Li(Chien-Nam Liu)、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)


Other 2017

Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Wei- Wen Kuo(Wei- Wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Peramaiyan R(Peramaiyan Rajendran)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

徐布(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Bih-Cheng Ch(Bih-Cheng Chen)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、黃佩珍(Pei-Jane Huang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2017

Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2017

Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、林橙莉、胡幃勛*


SCI 2016

趙佩玉(Chao, Pei-Yu)、林子恩(LIN, TZU-EN)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Hsueh-Hui Le(Hsueh-Hui Lee)、Kuanghui Hsi(Kuanghui Hsieh)、Kuanghui Hsi(Kuanghui Hsieh)、Te-Jen Lai(Te-Jen Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

張憲(Xian Zhang)、Chien-Feng L(Chien-Feng Li)、Ling Zhang(Ling Zhang)、Ching-Yuan W(Ching-Yuan Wu)、Lixia Han(Lixia Han)、Guoxiang Jin(Guoxiang Jin)、黃志揚(Chih-yang Huang)、蔡輔仁、蔡長海、Hui-Kuan Lin(Hui-Kuan Lin)*


SCI 2016

蔡承諺(Cheng-Yen Tsai)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Shi-Yann Che(Shi-Yann Cheng)、Chung-Hsing(Chung-Hsing Wang)、Yao-Chih Yan(Yao-Chih Yang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)


SCI 2016

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Hui-Nung Shi(Hui-Nung Shih)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

鄭力豪(Li-Hao Cheng)、Kai-Feng Hun(Kai-Feng Hung)、Te-Chang Lee(Te-Chang Lee)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wen-Ting Chi(Wen-Ting Chiu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2016

鄭力豪(Li-Hao Cheng)、Kai-Feng Hun(Kai-Feng Hung)、Tung-Fu Huan(Tung-Fu Huang)、Hsin-Pei Hsi(Hsin-Pei Hsieh)、Shu-Ying Wan(Shu-Ying Wang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)


SCI 2016

林冠合(Kuan-Ho Lin)、Chien-Liang(Chien-Liang Liu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Catherine Re(Catherine Reena Pau)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、吳錫金、Padma Viswan(Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

林哲鈺(James C. Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Rathinasamy(Rathinasamy Baskaran)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ya-Fang Chen(Ya-Fang Chen)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Ing-Shiow La(Ing-Shiow Lay)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

鄭希彥(Shi-Yann Cheng)、Yang, Yao-Ch(Yang, Yao-Chih)、Kuan-lun Tin(Kuan-lun Ting)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)


SCI 2016

馮致中(Chih-Chung Feng)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Yi-Ping Lai(Yi-Ping Lai)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

李嘉仁(Chia-Jen Lee)、Chia-Jen Lee(Chia-Jen Lee)、Chia-Herng Y(Chia-Herng Yue)、Ho Lin(Ho Lin)、Yung-Wei Chi(Yung-Wei Chiu)、Yu-Yu Lin(Yu-Yu Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Mien-Chie Hu(Mien-Chie Hung)、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)


SCI 2016

葉玉蘭(Yu-Lan Yeh)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Chung-Ho Cha(Chung-Ho Chang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Yuhsin Tsai(Yuhsin Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

巴士卡(Rathinasamy Baskaran)、Paramasivan(Paramasivan Poornima)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


EI 2016

Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Hwai-Lee Wan(Hwai-Lee Wang)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Ray-Jade Che、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Long-Bin Jen(Long-Bin Jen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Vishwanadha)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Hsiang-I Tsa(Hsiang-I Tsai)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Pei-Jane Hua(Pei-Jane Huang)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

白培英(Pei-Ying Pai)、Ching Jung L(Ching Jung Lai)、Ching-Yuang(Ching-Yuang Lin)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、李信達


SCI 2016

何宗融(Tsung-Jung Ho)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yi-Lin Lin(Yi-Lin Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

陳旆聿(Pei-Yu Chen)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、劉炤榮(Zhao-Rong Liu)、Zhao-Rong Li(Zhao-Rong Liu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、黃智洋、Jing-Yi Yang(Jing-Yi Yang)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2016

李信達(Lee Shin-Da)、Kuo Wei-Wen(Kuo Wei-Wen)、Ho Ying-Jui(Ho Ying-Jui)、LIN Ann Chi(LIN Ann Chi)、Hsuan Day Ce(Hsuan Day Cecilia)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Wang Hsueh-F(Wang Hsueh-Fang)、Kuo, Chia-Hu(Kuo, Chia-Hua)、Lai Chao-Hun(Lai Chao-Hung)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Zi-Jun Xiao(Zi-Jun Xiao)、Xin-Ze Lu(Xin-Ze Lu)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

韓建國(Chien-Kuo Han)、Yun-Chen Tie(Yun-Chen Tien)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yeh-Peng Che(Yeh-Peng Chen)、Chia-Wen Tsa(Chia-Wen Tsai)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Cheng-Chih T(Cheng-Chih Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、白培英、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chun-Chih Hu(Chun-Chih Huang)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2016

陳明正(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Jing-Wei Lin(Jing-Wei Lin)、郭薇雯、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Shu-Luan Lin(Shu-Luan Lin)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Hen-Hong Cha(Hen-Hong Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hung-Jen Lin(Hung-Jen Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Hsin-Nung Ch(Hsin-Nung Chang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

丁韋仁(Wei-Jen Ting)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Zi-Jun Xiao(Zi-Jun Xiao)、Xin-Ze Lu(Xin-Ze Lu)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Vijaya Padma(Vijaya PadmaViswanadha)、Chong-He Jia(Chong-He Jiang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Ya-Hui Chen(Ya-Hui Chen)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、MarthandamAs(MarthandamAsokanShibu)、Chong-Kuei L(Chong-Kuei Lii)、VijayaPadmaV(VijayaPadmaViswanadha)、Yi-Lin Lin(Yi-Lin Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

江文德(Wen-Dee Chiang)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Catherine Re(Catherine Reena Paul)、Zong-Yan Lee(Zong-Yan Lee)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2016

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Yueh-Min Li(Yueh-Min Li)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Shu-Huai Wan(Shu-Huai Wang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃佩真(Pei-Chen Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yu-Feng Chen(Yu-Feng Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、黃智洋、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

趙佩玉(Chao Pei-Yu)、林子恩(LIN, TZU-EN)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Hsueh-Hui Le(Hsueh-Hui Lee)、Kuanghui Hsi(Kuanghui Hsieh)、Yung-Wei Chi(Yung-Wei Chiu)、Te-Jen Lai(Te-Jen Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃聖智(Sheng-Chih Huang)、Jin-Fu Wu(Jin-Fu Wu)、Suchada Saov(Suchada Saovieng)、Wei-Horng Ch(Wei-Horng Chien)、Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、Xiao-Fei Li(Xiao-Fei Li)、黃智洋、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2016

胡中軒(Chung-Hsuan Hu)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、Tzu-Min Chan(Tzu-Min Chan)、Teng-Le Huan(Teng-Le Huang)、Yang? Sen(Yang? Sen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chien-Yi Ho(Chien-Yi Ho)


SCI 2016

吳嘉平(Jia-Ping Wu)、Shu Nu Chang(Shu Nu Chang-Lee)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

胡幃勛(Wei-Syun Hu)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yi-Hui Li(Yi-Hui Li)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、蔡輔仁、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

葉玉蘭(Yu-Lan Yeh)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Yuhsin Tsai(Yuhsin Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

巴士卡(Rathinasamy Baskaran)、Paramasivan(Paramasivan Poornima)、Lohanathan B(Lohanathan Bharathi Priya)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)*


SCI 2016

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chih-Hao Tsa(Chih-Hao Tsai)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

傅建堯(Chien-Yao Fu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Ling-Chun Li(Ling-Chun Lin)、Yan-Shen Tse(Yan-Shen Tseng)、Hui-Chuan Hu(Hui-Chuan Hung)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Shu-Fen Chia(Shu-Fen Chiang)、Pei-Yu Chen(Pei-Yu Chen)、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2016

黃智洋(Chih-Yang Huang)、Jia-Yi Chen(Jia-Yi Chen)、郭家驊(郭家驊)、白培英、何宗融、陳冬生、蔡輔仁、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chien-Wei Hu(Chien-Wei Huang)、Chi-Ting Hor(Chi-Ting Horng)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Ta-Hsiung Ch(Ta-Hsiung Cho)、Yi-Chang Tsa(Yi-Chang Tsai)、Li-Jeng Chen(Li-Jeng Chen)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)*


SCI 2015

Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Hsin-Nung Ch(Hsin-Nung Chang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Yueh-Shan We(Yueh-Shan Weng)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Cecilia Hsua(Cecilia HsuanDay)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Yen-Lin Chan(Yen-Lin Chang)


EI 2015

Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、郭悅雄(Kuo Yueh-Hsiung)、Yueh-Chiu Ch(Yueh-Chiu Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Kuo-Chih Tse(Kuo-Chih Tseng)、Ming-Nan Lin(Ming-Nan Lin)、Jen-Pi Tsai(Jen-Pi Tsai)、Cheng-Chuan(Cheng-Chuan Su)*


SCI 2015

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、郭薇雯、Bharath Kuma(Bharath Kumar Velmurugan)、Hau-Hsueh Hs(Hau-Hsueh Hsien)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu,)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Ya-Hui Chen(Ya-Hui Chen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Kalaiselvi P(Kalaiselvi Palanisamy)、Rajashree Kr(Rajashree Krishnaswamy)、Poornima Par(Poornima Paramasivan)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Vishwanadha)*


SCI 2015

Kalaiselvi P(Kalaiselvi Palanisamy)、Rajashree Kr(Rajashree Krishnaswamy)、Poornima Par(Poornima Paramasivan)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Vishwanadha)*


SCI 2015

Ruey-Lin Cha(Ruey-Lin Chang)、Jing-Wei Lin(Jing-Wei Lin)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chien-Kuo Ha(Chien-Kuo Han)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2015

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Tien-Huang L(Tien-Huang Lin)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Sheng-Chu Ku(Sheng-Chu Kuo)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Wen-Shin Chi(Wen-Shin Chien)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Hsiang C(Wei-Hsiang Chang)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsa)、黃志揚(Chih-yang Huang)、City C. Hsie(City C. Hsieh)、Rungchai Cha(Rungchai Chaunchaiyakul)、Yu Fang(Yu Fang)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


EI 2015

Mei-Chih Lai(Mei-Chih Lai)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Mei-Hsin La(Mei-Hsin La)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Yi-fan Liu(Yi-fan Liu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2015

Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Yu-Nan Lin(Yu-Nan Lin)、Sheng-Ju Chu(Sheng-Ju Chuang)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、John L. Ivy(John L. Ivy)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、郭薇雯、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、朱大同(朱大同)、郭家驊、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)*


SCI 2015

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Wen-Dee Chia(Wen-Dee Chiang)、Peiying Pai(Peiying Pai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chung-Ho Cha(Chung-Ho Chang)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、郭薇雯、Ai-Zhi Jiang(Ai-Zhi Jiang)、白培英、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、陳維恭、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

廖宏恩、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Pei-ying Pai(Pei-ying Pai)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chia-Herng Y(Chia-Herng Yue)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jen-Hsiang T(Jen-Hsiang Tsai)、Chih-Wei Hsu(Chih-Wei Hsu)、Yi-Hsien Hsi(Yi-Hsien Hsieh)、Ho Lin(Ho Lin)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)*


SCI 2015

Yao-Lung Liu(Yao-Lung Liu)、Chiu-Ching H(Chiu-Ching Huang)、Chiz-Tzung C(Chiz-Tzung Chang)、Che-Yi Chou(Che-Yi Chou)、Shih-Yi Lin(Shih-Yi Lin)、I-Kuan Wang(I-Kuan Wang)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Chao-Min Wan(Chao-Min Wang)


SCI 2015

Kuan-Ho Lin(Kuan-Ho Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、潘龍發、Chien-Cheng(Chien-Cheng Wang)、VISWANADHA V(VISWANADHA VIJAYA PADMA)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2015

SHENG?HUANG(SHENG?HUANG CHANG)、CHIEH-HSIN C(CHIEH-HSIN CHANG)、MU?CHUN YANG(MU?CHUN YANG)、WEN?TUNG HSU(WEN?TUNG HSU)、CHIA?YING HS(CHIA?YING HSIEH)、YA?TING HUNG(YA?TING HUNG)、WAN?LING SU(WAN?LING SU)、JIUAN?JEN SH(JIUAN?JEN SHIU)、黃志揚(Chih-yang Huang)、JER?YUH LIU(JER?YUH LIU)*


SCI 2015

Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、郭薇雯、何宗融、Catherine Re(Catherine Reena Paul)、郭家驊、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Chen-Yen Tsa(Chen-Yen Tsai)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Yao-Chih Yan(Yao-Chih Yang)、Binghe Wang(Binghe Wang)、Yu-Min Wei(Yu-Min Wei)、Hung-Yu Chan(Hung-Yu Chang)、Cheng-Yu Lee(Cheng-Yu Lee)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、郭薇雯


SCI 2015

Yi-Sheng Liu(Yi-Sheng Liu)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Su-Ying Wen(Su-Ying Wen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、V. Bharath K(V. Bharath Kumar)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Chun-Chin Ch(Chun-Chin Chiou)、Hsou-Lin Lin(Hsou-Lin Lin)、Tseng-Wei Ka(Tseng-Wei Kao)、Li-Jeng Chen(Li-Jeng Chen)、Li-Yi Wu(Li-Yi Wu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


Other 2015

Chung-Ben Ka(Chung-Ben Kan)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、郭薇雯、Yi-Ping Lai(Yi-Ping Lai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chia-chi Su(Chia-chi Su)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、白培英、郭家驊、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Cheng-Hsun Y(Cheng-Hsun Yang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、蔡輔仁、蔡長海、蔡育勳、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

HSUEH-FANG W(HSUEH-FANG WANG)、PEI-PEI LIN(PEI-PEI LIN)、CHUN-HUA CHE(CHUN-HUA CHEN)、YU-LAN YEH(YU-LAN YEH)、CHUN-CHIH HU(CHUN-CHIH HUANG)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、CHENG-CHIH T(CHENG-CHIH TSAI)


SCI 2015

Hung-En Liao(Hung-En Liao)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、郭家驊、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、蔡長海、蔡輔仁、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wen-Dee Chia(Wen-Dee Chiang)、白培英(白培英)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2015

Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、白培英、Shyi-Gang P.(Shyi-Gang P. Wang)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Chia-Ning Li(Chia-Ning Li)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、蔡長海、蔡輔仁、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)*


SCI 2015

Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Cecilia-Hsua(Cecilia-Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Yeh-Peng Che(Yeh-Peng Chen)、Chia-Wen Tsa(Chia-Wen Tsai)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ya-Hui Chen(Ya-Hui Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Shu-Nu Chang(Shu-Nu Chang Lee)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Vijaya Padma(Vijaya Padma Viswanadha)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Yi-Li Chen(Yi-Li Chen)、蔡輔仁、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2015

Hsun-Nan Kuo(Hsun-Nan Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Chao Hung La(Chao Hung Lai)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、陳冬生*


SCI 2015

Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、廖宏恩、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、蔡輔仁、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、何宗融(何宗融)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、林冠合(林冠合)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2015

Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yu-LanYeh(Yu-LanYeh)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Ya-Hui Chen(Ya-Hui Chen)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、V. Vijaya Pa(V. Vijaya Padma)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2014

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、白培英、何宗融、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Eugene Lin(Eugene Lin)、Mei-Chih Che(Mei-Chih Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Shih-Lan Hsu(Shih-Lan Hsu)、William J. H(William J. Huang)、Mao-Sheng Li(Mao-Sheng Lin)、Jungle Chi-H(Jungle Chi-Hsiang Wu)、Ho Lin(Ho Lin)*


SCI 2014

Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)、林欣榮、郭薇雯、Peiying Pai(Peiying Pai)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、郭家驊、林冠合、蔡輔仁、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、韓建國(Chien-Kuo Han)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Tien-Huang L(Tien-Huang Lin)、Wen-Chi Chen(Wen-Chi Chen)、Wu,Hsi-Chin(Wu,Hsi-Chin)、Wen-Shin Chi(Wen-Shin Chien)、Shang-Seu Le(Shang-Seu Lec)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Sheng-Chu Ku(Sheng-Chu Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Shur-Hueih C(Shur-Hueih Cherng)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Shue-Er Lai(Shue-Er Lai)、Chien-Yu Tse(Chien-Yu Tseng)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)*


SCI 2014

Min Huan Wu(Min Huan Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、林子恩(Lin, Tzu-En)、Shih-Wei Wan(Shih-Wei Wang)、彭婕妤(Chieh-Yu Peng)、英文姓名:Hsu-Che(英文姓名:Hsu-Chen Cheng)、湯智昕(Chih-Hsin, Tang)*


SCI 2014

Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、Liang-Yi Wu(Liang-Yi Wu)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、Yi-Shin Lee(Yi-Shin Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hua Ting(Hua Ting)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2014

李信達(Shin-Da Lee)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Yi-Ching Hua(Yi-Ching Huang)、V. Bharath K(V. Bharath Kumar)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Lin)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chiu-Shong L(Chiu-Shong Liu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、白培英(Pei-Ying Pai)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Yu-Chi Jie(Yu-Chi Jie)、Ying-Ming Li(Ying-Ming Liou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、James A. Lin(James A. Lin)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Fong-Li Wu(Fong-Li Wu)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、李信達(Shin-Da Lee)、


SCI 2014

Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Rosa Huang-L(Rosa Huang-Liu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Peiying Pai(Peiying Pai)、Pi-Yu Huang(Pi-Yu Huang)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、


SCI 2014

Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Pei-Yu Chao(Pei-Yu Chao)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Jyuan-Jen Sh(Jyuan-Jen Shu)、Shiow-Kang Y(Shiow-Kang Yen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)


SCI 2014

Cheng-Hsun Y(Cheng-Hsun Yang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、蔡輔仁、蔡長海、Yuhsin Tsai(Yuhsin Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、Edwin L. Coo(Edwin L. Cooper)、Catherine Fa(Catherine Fang-Yeu Poh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Ronald Sherm(Ronald Sherman)*


SCI 2014

Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Pei-Yu Chao(Pei-Yu Chao)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Jyuan-Jen Sh(Jyuan-Jen Shu)、Shiow-Kang Y(Shiow-Kang Yen)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)


SCI 2014

Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Lin)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、郭家驊、何宗融、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chung-Ho Cha(Chung-Ho Chang)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、蔡輔仁、Peng-Yu Liu(Peng-Yu Liu)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)*


SCI 2014

Ping-Chun Li(Ping-Chun Li)、Yun-Chen Tie(Yun-Chen Tien)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Peiying Pai(Peiying Pai)、郭薇雯(郭薇雯)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、蔡長海、朱大同、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Ching-Wen C(Ching-Wen Chang)、Yu-Syuan Ch(Yu-Syuan Chen)、Shiu-Huey C(Shiu-Huey Chou)、Chia-Li Han(Chia-Li Han)、Yu-Ju Chen(Yu-Ju Chen)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Yang)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2014

謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Yen-Hung Yeh(Yen-Hung Yeh)、Ya-Ting Lee(Ya-Ting Lee)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、郭家驊、郭薇雯、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、郭薇雯、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

Kun Shan Hua(Kun Shan Huang)、Min-Jin Lu(Min-Jin Lu)、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、林建仲(Chien-Chung Lin)、蔡長海


SCI 2014

Mei-Chih La(Mei-Chih Lai)、Jaung-Geng(Jaung-Geng Lin)、Pei-Ying Pa(Pei-Ying Pai)、Mei-Hsin La(Mei-Hsin Lai)、Yueh-Min Li(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Shiu-Min Ch(Shiu-Min Cheng)、Yi-fan Liu(Yi-fan Liu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2014

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、白培英、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、,(,)*


SCI 2014

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu,)、Ming-Fang Hs(Ming-Fang Hsueh)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Lung-Fa Pan*(Lung-Fa Pan*)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)


SCI 2014

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Chi-Xin Ye(Chi-Xin Ye)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Te-Neng Tsai(Te-Neng Tsai)、Ping-Ling Ch(Ping-Ling Chiu)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2014

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chien-Hsun L(Chien-Hsun Lin)、Tung-Tso Ho(Tung-Tso Ho)、Hui-Chen Che(Hui-Chen Chen)、Mei-Yun Chu(Mei-Yun Chu)、Wei-Shen Sun(Wei-Shen Sun)、Wei-Chien Ka(Wei-Chien Kao)、Huey-Shan Hu(Huey-Shan Hung)、Shan-hui Hsu(Shan-hui Hsu)*


SCI 2014

Che-Piao She(Che-Piao Shen)、Wei-Yong Lin(Wei-Yong Lin)、Ting-Fang Li(Ting-Fang Lin)、Wen-Fu Wang(Wen-Fu Wang)、Chon-Haw Tsa(Chon-Haw Tsai)、Ban-Dar Hsu(Ban-Dar Hsu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Hsin-Ping Li(Hsin-Ping Liu)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)*


SCI 2014

Wen-Dee Chia(Wen-Dee Chiang)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Kuei-I. Lee(Kuei-I. Lee)、Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、蔡輔仁、Lung-Fa Pan(Lung-Fa Pan)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Cheng-Jyh Li(Cheng-Jyh Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Jia-Long Che(Jia-Long Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Ping-Kun Che(Ping-Kun Chen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)*


SCI 2014

Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、郭薇雯、Pei-ying Pai(Pei-ying Pai)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Po-Hsiang Li(Po-Hsiang Liao)、Feng-Huei Li(Feng-Huei Lin)、En-Ting Wu(En-Ting Wu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Bor-Tsang Wu(Bor-Tsang Wu)、Yijuang Cher(Yijuang Chern)、Ming-Chang C(Ming-Chang Chiang)、Ching-Yi Tas(Ching-Yi Tasi)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、李信達


SCI 2014

Ying-Fang Su(Ying-Fang Su)、Chi-Yen Lian(Chi-Yen Liang)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chih-Yu Peng(Chih-Yu Peng)、Claire Chiyu(Claire Chiyu Chen)、Ming-Cheng L(Ming-Cheng Lin)、Rong-Kai Lin(Rong-Kai Lin)、Wei-Wen Lin(Wei-Wen Lin)、Pao-Hsin Lia(Pao-Hsin Liao)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)*


SCI 2014

韓建國(Chien-Kuo Han)、郭薇雯、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、白培英、蔡長海、Feng-Yueh Lo(Feng-Yueh Lo)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


EI 2014

Cheng-Hsun Y(Cheng-Hsun Yang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、郭家驊、蔡輔仁、蔡長海、蔡育勳、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Cheng-Hong H(Cheng-Hong Hsieh)、何宗融、郭薇雯、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、郭家驊、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Cheng-Hsun Y(Cheng-Hsun Yang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、郭家驊、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*、蔡育勳


SCI 2014

黃志揚(Chih-yang Huang)、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、蔡長海、蔡輔仁、林靜瑩*


SCI 2014

廖宏恩、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)*


SCI 2014

Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Sehin-Da Le(Sehin-Da Le)、Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、Ray-Yau Wang(Ray-Yau Wang)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、郭家驊*


SCI 2013

Hsiao-Chuan(Hsiao-Chuan Chang)、Yung-Wei Chi(Yung-Wei Chiu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、James A. Lin(James A. Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、郭昱君、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

林怡君(Yi-Chun Lin)、Min-chi Lu(Min-chi Lu)、林靜茹(Chingju Lin)、Ming-Ko Chia(Ming-Ko Chiang)、Ming-Shiou J(Ming-Shiou Jan)、Hui-Ling Tan(Hui-Ling Tang)、Hus-Chung Li(Hus-Chung Liu)、Wea-Lung Lin(Wea-Lung Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chuan-Mu Che(Chuan-Mu Chen)、Yi-Chyi Lai(Yi-Chyi Lai)、


SCI 2013

YuEH-MIN LIN(YuEH-MIN LIN)、BHARATH KuMA(BHARATH KuMAR vELMuRuGAN)、Yu-LAN YEH(Yu-LAN YEH)、CHuAN CHOu T(CHuAN CHOu Tu)、TSuNG-JuNG H(TSuNG-JuNG HO)、TuNG YuAN LA(TuNG YuAN LAI)、CHIH-HAO TSA(CHIH-HAO TSAI)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

PEI-PEI LIN(PEI-PEI LIN)、YOU-MIIN HSI(YOU-MIIN HSIEH)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、YUEH-MIN LIN(YUEH-MIN LIN)、YU-LAN YEH(YU-LAN YEH)、CHIEN-CHUNG(CHIEN-CHUNG LIN)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、CHENG-CHIH T(CHENG-CHIH TSAI)


Other 2013

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Yi-Hui Li(Yi-Hui Li)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Chuh-Chung F(Chuh-Chung Feng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Pai P(Pai P)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、V Bharath Ku(V Bharath Kumar)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Su-Peng Yeh(Su-Peng Yeh)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Chen-Rong Li(Chen-Rong Liao)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Wen-Jun Wu(Wen-Jun Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Hao Cheng(Li-Hao Cheng)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Kun-Hsi Tsai(Kun-Hsi Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Nai-Wen Kan(Nai-Wen Kan)、Wen-Ching Hu(Wen-Ching Huang)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、溫國慶(Kuo-Ching Wen)、江秀梅(Hsiu-Mei Chiang)、Chi-Chang Hu(Chi-Chang Huang)、Mei-Chich Hs(Mei-Chich Hsu)*


SCI 2013

Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、I-Ju Chen(I-Ju Chen)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Fen-Ni Wu(Fen-Ni Wu)、James A Lin(James A Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、


SCI 2013

Te-Chih Liu(Te-Chih Liu)、Che-Hung Lin(Che-Hung Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、John L. Ivy(John L. Ivy)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Yueh-Shan We(Yueh-Shan Weng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、James A. Lin(James A. Lin)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Min Huan Wu(Min Huan Wu)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、His-Hsien Hs(His-Hsien Hsu)、James A. Lin(James A. Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Tang Chih-Hs(Tang Chih-Hsin)


SCI 2013

Pao-Hsuan Hu(Pao-Hsuan Huang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Mei-Chih Che(Mei-Chih Chen)、Yueh-Tsung L(Yueh-Tsung Lee)、Chia-Herng Y(Chia-Herng Yue)、Hsin-Yi Wang(Hsin-Yi Wang)、Ho Lin(Ho Lin)*


SCI 2013

Huey-Shan Hu(Huey-Shan Hung)、Cheng-Ming T(Cheng-Ming Tang)、Chien-Hsun L(Chien-Hsun Lin)、Shinn-Zong L(Shinn-Zong Lin)、Mei-Yun Chu(Mei-Yun Chu)、Wei-Shen Sun(Wei-Shen Sun)、Wei-Chien Ka(Wei-Chien Kao)、Hsieh Hsien-(Hsieh Hsien-Hsu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Shan-hui Hsu(Shan-hui Hsu)


SCI 2013

Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ching-Yi Tas(Ching-Yi Tasi)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Pei-Pei Lin(Pei-Pei Lin)、You-Miin Hsi(You-Miin Hsieh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、蔡長海、Cheng-Chih T(Cheng-Chih Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


EI 2013

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Velmurugan B(Velmurugan Bharath Kumar)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Chi-Xin Ye(Chi-Xin Ye)、蔡長海、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、林建勳(Chien-Hsun Lin)、何統作(Tung-Tso Ho)、陳惠珍(Hui-Chen Chen)、朱美芸(Mei-Yun Chu)、孫瑋燊(Wei-Shen Sun)、高維健(Wei-Chien Kao)、洪慧珊(Huey-Shan Hung)、徐善慧(Shan-hui Hsu)


SCI 2013

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hung-En Liao(Hung-En Liao)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Jia-Long Che(Jia-Long Chen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)*


SCI 2013

Kun-Hsi Tsai(Kun-Hsi Tsai)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、Guei-Ying Ch(Guei-Ying Chen)、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Cheng-Yen Ts(Cheng-Yen Tsai)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、,(,)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、


SCI 2013

Kun-Hsi Tsai(Kun-Hsi Tsai)、Hau-Hsueh Hs(Hau-Hsueh Hsien)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Yuh-Shyong Y(Yuh-Shyong Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Henry J Tsai(Henry J Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ching-Wen Ch(Ching-Wen Chang)、Chien-Chih C(Chien-Chih Chen)、Meng-Ju Wu(Meng-Ju Wu)、Yu-Syuan Che(Yu-Syuan Chen)、Chin-Chu Che(Chin-Chu Chen)、Sen-Je Sheu(Sen-Je Sheu)、Ting-Wei Lin(Ting-Wei Lin)、Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)、Te-Chang Lee(Te-Chang Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、


SCI 2013

Hsin-Yi Wang(Hsin-Yi Wang)、Wan-Yu Lin(Wan-Yu Lin)、Mei-Chih Che(Mei-Chih Chen)、Teh Lin(Teh Lin)、Chih-Hao Cha(Chih-Hao Chao)、Fu-Ning Hsu(Fu-Ning Hsu)、Eugene Lin(Eugene Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Tsai-Yueh Lu(Tsai-Yueh Luo)、Ho Lin(Ho Lin)


SCI 2013

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Chuan-Te Tsa(Chuan-Te Tsai)、Chiun-Chuang(Chiun-Chuang Roger Wang)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Cheng-Chih T(Cheng-Chih Tsai)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Chung-Chen F(Chung-Chen Fan)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、James A. Lin(James A. Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Yung-Shen Ts(Yung-Shen Tsai)、Wei-Horng Ch(Wei-Horng Chien)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、John L. Ivy(John L. Ivy)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2013

Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Yi-Hui Li(Yi-Hui Li)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Shiow-Kang Y(Shiow-Kang Yen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ching-Chuan(Ching-Chuan Tsai)、Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Cheng-Chih T(Cheng-Chih Tsai)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、范宗宸(Ming-Jen Fan)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、James A Lin(James A Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ehab Abdelfa(Ehab Abdelfadil)、Ya-Hsin Chen(Ya-Hsin Cheng)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、,(,)、,(,)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2013

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、Li-Hao CHENG(Li-Hao CHENG)、Hsi-Hsien HS(Hsi-Hsien HSU)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung HO)、Chuan-Chou T(Chuan-Chou TU)、Yueh-Min LIN(Yueh-Min LIN)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng CHEN)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、謝宥諒(Hsieh H. S.)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Lin)、Marthandam A(Marthandam Asokan Shibu)、Chiu-Shong L(Chiu-Shong Liu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Cheng-Hong H(Cheng-Hong Hsieh)、Yi-Hsing Che(Yi-Hsing Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ko-Shih Chan(Ko-Shih Chang)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、郭薇雯、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Kun-Hsi Tsai(Kun-Hsi Tsai,)、Yuh-Shyong Y(Yuh-Shyong Yang)、Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2013

Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Rosa Huang-L(Rosa Huang-Liu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Da-Tong Ju(Da-Tong Ju)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Peiying Pai(Peiying Pai)、Pi-Yu Huang(Pi-Yu Huang)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、、


SCI 2013

Chuan-Chou T(Chuan-Chou Tu)、Li-Hao Cheng(Li-Hao Cheng)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ming-Cheng C(Ming-Cheng Chen)、Nien-Hung Le(Nien-Hung Lee)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Wen-Jun Wu(Wen-Jun Wu)


SCI 2013

Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)、Shinn-Zong L(Shinn-Zong Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、蔡輔仁、蔡長海、黃志揚(Chih-yang Huang)


SCI 2012

PEI-PEI LIN(PEI-PEI LIN)、YOU-MIIN HSI(YOU-MIIN HSIEH)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、CHIEN-CHUNG(CHIEN-CHUNG LIN)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、CHENG-CHIH T(CHENG-CHIH TSAI)


SCI 2012

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Chia-Yao She(Chia-Yao Shen)、Yi-Jyun Chen(Yi-Jyun Chen)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、WU-HSIEN KUO(WU-HSIEN KUO,)、YUEH-MIN LIN(YUEH-MIN LIN)、RAY-JADE CHE(RAY-JADE CHEN)、,(CHANG-HAI TSAI,)


SCI 2012

Ping-Chun Li(Ping-Chun Li)、Yung-Wei Chi(Yung-Wei Chiu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Guang-Yuh Hw(Guang-Yuh Hwang)、Peiying Pai(Peiying Pai)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、


SCI 2012

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Miao-Lin Wu(Miao-Lin Wu)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chan(Yen-Lin Chang)


SCI 2012

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chan(Yen-Lin Chang)


SCI 2012

Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Li-Chin Chun(Li-Chin Chung)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Min Huan Wu(Min Huan Wu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、James A. Lin(James A. Lin)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)


SCI 2012

Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Chieh-His Wu(Chieh-His Wu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Jia-Ping Wu(Jia-Ping Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Hsien-Cheh C(Hsien-Cheh Chang)、Truong Viet(Truong Viet Binh)、Maw -Rong Le(Maw -Rong Lee)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Cecilia Hsua(Cecilia Hsuan Day)、Truong Viet(Truong Viet Binh)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Cheng-Chuan(Cheng-Chuan Su)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2012

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Fen-Ni Wu(Fen-Ni Wu)、James A. Lin(James A. Lin)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)*


SCI 2012

Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Chien-Yu Tse(Chien-Yu Tseng)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、James A Lin(James A Lin)、Fu-Jen Tsai(Fu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Ying-Chen Lu(Ying-Chen Lu)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Cheng-Chih T(Cheng-Chih Tsai)


SCI 2012

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Cheng-Chuan(Cheng-Chuan Su)、Wei-Wen Su(Wei-Wen Su)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yen-Chu Wang(Yen-Chu Wang)、Fuu-Jen, Tsa(Fuu-Jen, Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、、、


SCI 2012

Wen-Shin Cha(Wen-Shin Chang)、Mei-Due Yang(Mei-Due Yang)、Chia-Wen Tsa(Chia-Wen Tsai)、Li-Hao Cheng(Li-Hao Cheng)、Long-Bin Jen(Long-Bin Jeng)、Woei-Chung L(Woei-Chung Lo)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)


SCI 2012

Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wei-Jen Ting(Wei-Jen Ting)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Yi-Jyun Chen(Yi-Jyun Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、Po-Yuan Chen(Po-Yuan Chen)、Chin-Yu Liu(Chin-Yu Liu)、Li-Chen Chou(Li-Chen Chou)、Sheng-Chu Ku(Sheng-Chu Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2012

Mei-Chih Che(Mei-Chih Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shih-Lan Hsu(Shih-Lan Hsu)、Eugene Lin(Eugene Lin)、Chien-Te Ku(Chien-Te Ku)、Ho Lin(Ho Lin)、Chuan-Mu Che(Chuan-Mu Chen)*


SCI 2012

Chun-Ching C(Chun-Ching Chiu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tzy-Yen Chen(Tzy-Yen Chen)、Shao-Hsuan K(Shao-Hsuan Kao)、Liu Jer-Yuh(Liu Jer-Yuh)、Yi-WenWang(Yi-WenWang)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)*


SCI 2011

Walter Wang(Walter Wang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chin-Chuan T(Chin-Chuan Tsai)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)*


Other 2011

Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


Other 2011

Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Eric Y.C. La(Eric Y.C. Lai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)


SCI 2011

Yi-Chin Fong(Yi-Chin Fong)、Chih-Yang Li(Chih-Yang Lin)、Yi-Chang Su(Yi-Chang Su)、Wen-Chi Chen(Wen-Chi Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)


SCI 2011

Jui-Lung She(Jui-Lung Shen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Yun-Chen Tie(Yun-Chen Tien)、Wen-Huang Pe(Wen-Huang Peng)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Hwai-Lee Wan(Hwai-Lee Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Ming-Chih Ch(Ming-Chih Chou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、


SCI 2011

Chen-Yen Tsa(Chen-Yen Tsai)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

CHUN-HSIEN C(CHUN-HSIEN CHU)、JENG-FAN LO(JENG-FAN LO)、WEI-SYUN HU(WEI-SYUN HU)、RU-BAND LU(RU-BAND LU)、MU-HSIN CHAN(MU-HSIN CHANG)、FUU-JEN TSAI(FUU-JEN TSAI)、CHANG-HAI TS(CHANG-HAI TSAI)、YUEH-SHAN WE(YUEH-SHAN WENG)、BOR-SHOW TZA(BOR-SHOW TZANG)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan La)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Cheng-Chuan(Cheng-Chuan Su)、His-Hsien Hs(His-Hsien Hs)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chih-Hsin Ta(Chih-Hsin Tang)


SCI 2011

TUNG-YUAN LA(TUNG-YUAN LAI)、CHENG-CHUAN(CHENG-CHUAN SU)、WEI-WEN KUO(WEI-WEN KUO)、YU-LAN YEH(YU-LAN YEH)、WU-HSIEN KUO(WU-HSIEN KUO)、FUU-JEN TSAI(FUU-JEN TSAI)、CHANG-HAI TS(CHANG-HAI TSAI)、YI-JIUN WENG(YI-JIUN WENG)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、LI-MIEN CHEN(LI-MIEN CHEN)


SCI 2011

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yen-Lin Chan(Yen-Lin Chang)


SCI 2011

I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Shih-Wei Hua(Shih-Wei Huang)、Hsang-Chu Lu(Hsang-Chu Lu)、Ching-Lin Wu(Ching-Lin Wu)、Ying-Chieh C(Ying-Chieh Chu)、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2011

Yuh-Shiun Ch(Yuh-Shiun Chung)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ming-Chieh M(Ming-Chieh Ma)、Chih-Chun Ch(Chih-Chun Chu)、Han-Sun Chia(Han-Sun Chiang)、Li-Ju Lin(Li-Ju Lin)、Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)*


SCI 2011

TRAN DUC DUN(TRAN DUC DUNG)、Hsien-Cheh C(Hsien-Cheh Chang)、CHUNG-YU CHE(CHUNG-YU CHEN)、Wen-Huang Pe(Wen-Huang Peng)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、LI-MIEN CHEN(LI-MIEN CHEN)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Yung-Yang Li(Yung-Yang Liu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2011

JUI-LUNG SHE(JUI-LUNG SHEN)、TSAI-CHING H(TSAI-CHING HSU)、Yi-Chen Chen(Yi-Chen Chen)、JENG-DONG HS(JENG-DONG HSU)、LIEN-CHUAN Y(LIEN-CHUAN YANG)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、CHENG-CHIEN(CHENG-CHIEN LI)、YA-WEN CHENG(YA-WEN CHENG)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、BOR-SHOW TZA(BOR-SHOW TZANG)


SCI 2011

Yu-Syuan Che(Yu-Syuan Chen)、Meng-Ju Wu(Meng-Ju Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shu-Chun Lin(Shu-Chun Lin)、Tsung-Hsien(Tsung-Hsien Chuang)、Cheng-Chia Y(Cheng-Chia Yu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2011

Ming-Chieh W(Ming-Chieh Wu)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Gwo-Jong Hsu(Gwo-Jong Hsu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Chun-Chou Ts(Chun-Chou Tsai)、Chun-Ching C(Chun-Ching Chiu5,)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)


SCI 2011

Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Chi-Chang Hu(Chi-Chang Huang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)*


SCI 2011

Tran Duc Dun(Tran Duc Dung)、Chih-Hsueh L(Chih-Hsueh Lin)、Truong Viet(Truong Viet Binh)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Cheng-Chuan(Cheng-Chuan Su)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、,(Wei-Wen Kuo,)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、、、


SCI 2010

Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Kwong-Chung(Kwong-Chung Tung)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、James A. Lin(James A. Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)


SCI 2010

Hsiu-Hua Che(Hsiu-Hua Chen)、Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Shih-Chang C(Shih-Chang Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2010

Yun-Chen Tie(Yun-Chen Tien)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Wen-Yuan Lin(Wen-Yuan Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wen-Huang Pe(Wen-Huang Peng)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2010

TUNG-SHENG C(TUNG-SHENG CHEN)、SHOW-YIH LIO(SHOW-YIH LIOU)、HSI-CHIN WU(HSI-CHIN WU)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、YEN-LIN CHAN(YEN-LIN CHANG)


SCI 2010

Hwei-Chung W(Hwei-Chung Wang)、Chiu-Shong L(Chiu-Shong Liu)、Chung-Hsing(Chung-Hsing Wang)、Ru-Yin Tsai(Ru-Yin Tsai)、Chia-Wen Tsa(Chia-Wen Tsai)、Rou-Fen Wang(Rou-Fen Wang)、Chao-Hsiang(Chao-Hsiang Chang)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Chang-Fang C(Chang-Fang Chiu)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2010

Yun-Chen Tie(Yun-Chen Tien)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Wen-Yuan Lin(Wen-Yuan Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wen-Huang Pe(Wen-Huang Peng)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Other 2010

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Wei-Yi Chi(Wei-Yi Chi)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2010

Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Jing-Ru Weng(Jing-Ru Weng)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wei-Hung Liu(Wei-Hung Liu)、Cheng-Hao We(Cheng-Hao Wen)、Shih-Chang T(Shih-Chang Tsai)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、Shu-Ying Chu(Shu-Ying Chung)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Chung-Ben Ka(Chung-Ben Kan)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Jia-Long Che(Jia-Long Chen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)


SCI 2010

Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、James A. Lin(James A. Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Kwong-Chung(Kwong-Chung Tung)、


SCI 2010

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Joung-Liang(Joung-Liang Lan)、Shao-Hsuan K(Shao-Hsuan Kao)、Sin-Lun Li(Sin-Lun Li)、Yin-Chang Li(Yin-Chang Liu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、Shu-Ying Chu(Shu-Ying Chung)、Wen-Yuan Lin(Wen-Yuan Lin)、Gwo-Ping Jon(Gwo-Ping Jong)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Fu-Chou Chen(Fu-Chou Cheng)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)


SCI 2010

Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、Yuh-Feng Liu(Yuh-Feng Liu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Chiu-Chou(Chiu-Chou)、Brennan Harr(Brennan Harris)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


MI 2010

Tung-Sheng C(Tung-Sheng Chen)、Show-Yih Lio(Show-Yih Liou)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yen-Lin Chan(Yen-Lin Chang)


SCI 2010

Sheen-Yie Fa(Sheen-Yie Fang)、Diahn-Warng(Diahn-Warng Perng)、J. Yu-Yun Le(J. Yu-Yun Lee)、Ding-Yu Lin(Ding-Yu Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Other 2010

Tung- yuan L(Tung- yuan LAI)、Yi-jiun WENG(Yi-jiun WENG)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Li-mien CHEN(Li-mien CHEN)、Yun-ting CHU(Yun-ting CHUNG)、Yueh-min LIN(Yueh-min LIN)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chun-hsin LE(Chun-hsin LEE)、Yee-mun CHOO(Yee-mun CHOONG)、Eric Y. C .(Eric Y. C . LAI)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、Yu-lan YEN(Yu-lan YEN)


SCI 2010

Cher-Ming Li(Cher-Ming Liou)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hua Tin(Hua Tin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2010

Hsien-Tung C(Hsien-Tung Chen)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Guo-Ping Jon(Guo-Ping Jong)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Hwai-Lee Wan(Hwai-Lee Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Yen Lu(Chung-Yen Lu)


SCI 2010

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、HSIN-SHAN YU(HSIN-SHAN YU)、TUNG-YUAN LA(TUNG-YUAN LAI)、YU-LAN YEH(YU-LAN YEH)、CHENG-CHUAN(CHENG-CHUAN SU)、HIS-HSIEN HS(HIS-HSIEN HSU)、FUU-JEN TSAI(FUU-JEN TSAI)、CHANG-HAI TS(CHANG-HAI TSAI)、HSI-CHIN WU(HSI-CHIN WU)、CHIH-HSIN TA(CHIH-HSIN TANG)*


SCI 2010

Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Min-Ting Tsa(Min-Ting Tsai)、Wei-Wen Su(Wei-Wen Su)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Shiow-Kang Y(Shiow-Kang Yen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)


Other 2010

Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hong Chen(Hong Chen)、Wen-Yuan Lin(Wen-Yuan Lin)、Kun-Yu Teng(Kun-Yu Teng)、Sheng-Wei Ch(Sheng-Wei Chang)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)


Other 2010

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Chieh-His Wu(Chieh-His Wu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、James A. Lin(James A. Lin)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2010

Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、James A. Lin(James A. Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)


SCI 2010

Wen-Kuei Fan(Wen-Kuei Fang)、Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Chung Yen Lu(Chung Yen Lu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2010

Wei-Hung Hsu(Wei-Hung Hsu)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hsu-Chueh Ho(Hsu-Chueh Ho)、Yi-Ling Liu(Yi-Ling Liu)、Hsu-Jan Liu(Hsu-Jan Liu)、Ning-Sheng L(Ning-Sheng Lai)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)


Other 2010

Hsien-Tung C(Hsien-Tung Chen)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Guo-Ping Jon(Guo-Ping Jong)、Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Hwai-Lee Wan(Hwai-Lee Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Yen Lu(Chung-Yen Lu)


SCI 2010

Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、Chun-Ching C(Chun-Ching Chiu)、Chun-Chou Ts(Chun-Chou Tsai)、Huei-Huang T(Huei-Huang Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


Other 2009

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Ying-Ting Sh(Ying-Ting Shih)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wen-Tong Shu(Wen-Tong Shu)、Ying-Yu Chen(Ying-Yu Chen)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Chi-Yuan Che(Chi-Yuan Chen)、Shih-Hwa Chi(Shih-Hwa Chiou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan(Chia-Ing Jan)、Shu-Chun Lin(Shu-Chun Lin)、Ming-Long Ts(Ming-Long Tsai)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)


Other 2009

Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Mei-Haung Ch(Mei-Haung Chain)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Wen-Hong Wan(Wen-Hong Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chieh-His Wu(Chieh-His Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2009

Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jing-Gung Ch(Jing-Gung Chung)、Shun-Fa Yang(Shun-Fa Yang)、Kun-Ling Tsa(Kun-Ling Tsai)、Tsan-Hung Ch(Tsan-Hung Chiu)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)


SCI 2009

Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Min-Jin Lu(Min-Jin Lu)、Cheng-Tzu Li(Cheng-Tzu Liu)、Shih-Ping Wu(Shih-Ping Wu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Hung-Chien W(Hung-Chien Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2009

Yung-Ming Ch(Yung-Ming Chang)、Ying-Ting Sh(Ying-Ting Shih)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Chien-Liang(Chien-Liang Liu)、Wen-Kuei Fan(Wen-Kuei Fang)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun-Shan Hua(Kun-Shan Huang)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Han-Chung Le(Han-Chung Lee)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)


SCI 2009

Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)、Chi-Chang Hu(Chi-Chang Huang)、Tien-Jen Lin(Tien-Jen Lin)、Jiun-Rong Ch(Jiun-Rong Chen)、Ming-Jer Shi(Ming-Jer Shieh)、Hsiang-Chi P(Hsiang-Chi Peng)、Suh-Ching Ya(Suh-Ching Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chi-Yuan Che(Chi-Yuan Chen)、Shih-Hwa Chi(Shih-Hwa Chiou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan(Chia-Ing Jan)、Shu-Chun Lin(Shu-Chun Lin)、Wen-Yuan Hu(Wen-Yuan Hu)、Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)、Chung-Ji Liu(Chung-Ji Liu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)


SCI 2009

Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Shih-Wei Cho(Shih-Wei Chou)、Po-Shiuan Hs(Po-Shiuan Hsieh)、Yueh-Guey Hu(Yueh-Guey Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2009

Chi-Yuan Che(Chi-Yuan Chen)、Shih-Hwa Chi(Shih-Hwa Chiou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Ing Jan(Chia-Ing Jan)、Shu-Chun Lin(Shu-Chun Lin)、Wen-Yuan Hu(Wen-Yuan Hu)、Shiu-Huey Ch(Shiu-Huey Chou)、Chung-Ji Liu(Chung-Ji Liu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)*


SCI 2009

Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、James A. Lin(James A. Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Chun-Hsu Yao(Chun-Hsu Yao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang(Li-Chiu Yang)、Kuan-Yu Liu(Kuan-Yu Liu)、I-Chang Chan(I-Chang Chang)、Pao-Hsin Lia(Pao-Hsin Liao)、Janet Ing-Yu(Janet Ing-Yuh Chou)、Ming-Yung Ch(Ming-Yung Chou)、Wei-Wen Lin(Wei-Wen Lin)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)


SCI 2009

Ming-Chin Lu(Ming-Chin Lu)、Tung-Yuan La(Tung-Yuan Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsien-Te Che(Hsien-Te Chen)、Sheng-Huang(Sheng-Huang Chang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Hwai-Lee Wan(Hwai-Lee Wang)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Wei-Kung, Ch(Wei-Kung, Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)


SCI 2009

Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Jeng-Fan Lo(Jeng-Fan Lo)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Wen-Tong Shu(Wen-Tong Shu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang(Li-Chiu Yang)、Kuan-Yu Liu(Kuan-Yu Liu)、Pao-Hsin Lia(Pao-Hsin Liao)、Janet Ing-Yu(Janet Ing-Yuh Chou)、Ming-Yung Ch(Ming-Yung Chou)、Wei-Wen Lin(Wei-Wen Lin)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)*


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、陳維恭(Wei-Kung Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Wei-Kung, Ch(Wei-Kung, Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、ung-Yuan Lai(ung-Yuan Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wen-Hung Wan(Wen-Hung Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Li-Chiu Yang(Li-Chiu Yang)、Kuan-Yu Liu(Kuan-Yu Liu)、Pao-Hsin Lia(Pao-Hsin Liao)、Janet Ing-Yu(Janet Ing-Yuh Chou)、Ming-Yung Ch(Ming-Yung Chou)、Wei-Wen Lin(Wei-Wen Lin)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、ung-Yuan Lai(ung-Yuan Lai)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Wen-Hung Wan(Wen-Hung Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Jaw-Ji Yang(Jaw-Ji Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Wen-Tong Shu(Wen-Tong Shu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2009

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Shih-Ping Wu(Shih-Ping Wu)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Chun-Yu Yen(Chun-Yu Yen)、Jen-Huang Wu(Jen-Huang Wu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2009

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Joung-Liang(Joung-Liang Lan)、Shao-Hsuan K(Shao-Hsuan Kao)、Yin-Chang Li(Yin-Chang Liu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2009

Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Mei-Haung Ch(Mei-Haung Chain)、Chao-Hung La(Chao-Hung Lai)、Wen-Hong Wan(Wen-Hong Wang)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chieh-His Wu(Chieh-His Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2009

Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Hwai Lee Wan(Hwai Lee Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun Shan Hua(Kun Shan Huang)、Min-Jin Lu(Min-Jin Lu)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、


SCI 2009

Kun Shan Hua(Kun Shan Huang)、Min-Jin Lu(Min-Jin Lu)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、


SCI 2009

Wen-Kuei Fan(Wen-Kuei Fang)、Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Hwai Lee Wan(Hwai Lee Wang)、Ming-Chin Lu(Ming-Chin Lu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Chi-Chang Hu(Chi-Chang Huang)、Tien-Jen Lin(Tien-Jen Lin)、Yi-Fa Lu(Yi-Fa Lu)、Chun-Chieh C(Chun-Chieh Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Wen-Tong Shu(Wen-Tong Shu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2009

Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ming-Chin Lu(Ming-Chin Lu)、James A. Lin(James A. Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chia-Yih Chu(Chia-Yih Chu)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Ling-Yun Che(Ling-Yun Chen)


SCI 2009

Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Hwei-Chung W(Hwei-Chung Wang)、Chiu-Shong L(Chiu-Shong Liu)、Chia-Lin Cha(Chia-Lin Chang)、Su-Yin Chian(Su-Yin Chiang)、Rou-Fen Wang(Rou-Fen Wang)、Chia-Wen Tsa(Chia-Wen Tsai)、Yen-Li Lo(Yen-Li Lo)、Chao A. Hsiu(Chao A. Hsiung)、Cheng-Chieh(Cheng-Chieh Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、


SCI 2009

Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Hwai Lee Wan(Hwai Lee Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2009

Kun Shan Hua(Kun Shan Huang)、Min-Jin Lu(Min-Jin Lu)、Yueh-Sheng C(Yueh-Sheng Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Chien-Chung(Chien-Chung Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、


SCI 2009

Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、呂明進(Ming-Chin Lu)、James A.Lin(James A.Lin)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chia-Yih Chu(Chia-Yih Chu)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Ling-Yun Che(Ling-Yun Chen)


SCI 2009

Chi-Chang Hu(Chi-Chang Huang)、Tien-Jen Lin(Tien-Jen Lin)、Yi-Fa Lu(Yi-Fa Lu)、Chun-Chieh C(Chun-Chieh Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wan-Teng Lin(Wan-Teng Lin)


SCI 2009

Wen-Kuei Fan(Wen-Kuei Fang)、Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Hwai Lee Wan(Hwai Lee Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、陳悅生(Yueh-Sheng Chen)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、Wen-Xian Lai(Wen-Xian Lai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

李信達(Shin-Da Lee)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、Ying-Jui Ho(Ying-Jui Ho)、Ann-Chi Lin(Ann-Chi Lin)、蔡長海、Hsueh Fang W(Hsueh Fang Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)


SCI 2008

Shu-Kuei Hua(Shu-Kuei Huang)、Hsueh Fang W(Hsueh Fang Wang)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Paulus S. Wa(Paulus S. Wang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、Jen-Huang Wu(Jen-Huang Wu)、Chun-Chou Ts(Chun-Chou Tsai)、黃志揚(Chih-Yang Huang)*、Yi-Chen Chen(Yi-Chen Chen)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ying-Jui Ho(Ying-Jui Ho)、Ann-Chi Lin(Ann-Chi Lin)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)


SCI 2008

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Shu-Kuei Hua(Shu-Kuei Huang)、Hsueh Fang W(Hsueh Fang Wang)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Shyi-Gang P.(Shyi-Gang P. Wang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Yi-Chen Chen(Yi-Chen Chen)、Wen-Xian Lai(Wen-Xian Lai)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、Jen-Huang Wu(Jen-Huang Wu)、Chun-Chou Ts(Chun-Chou Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chen Chen(Yi-Chen Chen)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Szu-Yi Chian(Szu-Yi Chiang)、Jen-Huang Wu(Jen-Huang Wu)、Chun-Chou Ts(Chun-Chou Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Yi-Chen Chen(Yi-Chen Chen)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Ling-Yun Che(Ling-Yun Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Tsai-Ching H(Tsai-Ching Hsu)、Ji-Qiang Gao(Ji-Qiang Gao)、Ko-Hsiu Lu(Ko-Hsiu Lu)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)


SCI 2008

Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Fong-Li Wu(Fong-Li Wu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Paulus S. Wa(Paulus S. Wang)、Min-Chi Lu(Min-Chi Lu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Shu-Kuei Hua(Shu-Kuei Huang)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Dennis Jine-(Dennis Jine-Yuan Hsieh)、Ching-Lin Wu(Ching-Lin Wu)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2008

Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Yi-Jiun Weng(Yi-Jiun Weng)、James A. Lin(James A. Lin)、Da-Tian Bau(Da-Tian Bau)、Fu-Yang Ko(Fu-Yang Ko)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Pei-Cheng Li(Pei-Cheng Lin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、


SCI 2008

Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Trang-Tiau W(Trang-Tiau Wu)、Yi-Hsien Hsi(Yi-Hsien Hsieh)、Cheng-Chung(Cheng-Chung Wu)、Yih-Shou Hsi(Yih-Shou Hsieh)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Hsi-Chin Wu(Hsi-Chin Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)


SCI 2008

Mu-Hsin Chan(Mu-Hsin Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ray-Jade Che(Ray-Jade Chen)、Ming-Chin Lu(Ming-Chin Lu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Wu-Hsien Kuo(Wu-Hsien Kuo)、Ling-Yun Che(Ling-Yun Chen)、Wen-Jun Wu(Wen-Jun Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)


SCI 2008

Chung-Jung L(Chung-Jung Liu)、Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Kung-Wei Lee(Kung-Wei Lee)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chu)、Fuu-Jen Tsa(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chia-Yih Chu(Chia-Yih Chu)、Jer-Yuh Liu(Jer-Yuh Liu)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、BOOKS

專書

2011.

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


Research Signpost 2008.03

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

美國.費城 2018.07

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


台灣/中國醫藥大學 2018.06

Sudhir Pandey、黃智洋、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中國醫藥大學 2018.06

黃祥晏、黃智洋、郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中國醫藥大學 2018.06

Lawrence Marte、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中華民國 2018.06

曾嚴審、白培英、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、姚俊旭


中華民國/亞洲大學 2018.06

Srinivasan Nithiyanantham、盧敏吉、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、楊良友


中華民國/亞洲大學 2018.06

王添德、胡幃勛、陳宜惠(CHEN YI-HUI)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


中華民國/亞洲大學 2018.06

Sudhir Pandey、林冠合、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


中華民國/亞洲大學 2018.06

Le Chi Cong、, Tamilselvi. S、劉耀隆、陳曉鈴(Hsiao-ling Chen)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、劉哲育


中華民國/亞洲大學 2018.06

Kannathasan.T、鄭隆賓、林志豪(Chih-Hao Lin)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、施子卿


中華民國/亞洲大學 2018.06

Sivalingam Kalaiselvi、鄭宜昌、韓建國(Chien-Kuo Han)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、陳悅生


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

蘇易辰、陳冬生、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

Parthasarathi Barik、Shibu Marthandam Asokan、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

陳明正(Ming-Cheng Chen)、朱芫緣(Yuan-Yuan Chu)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台灣/國防醫學院 2018.03

Sudhir Pandey、黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台灣/國防醫學院 2018.03

Kannathasan Thetchinamoorthy、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

邱致豪(Chih-Hao Chiu)、林冠合(Kuan-Ho Lin)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、許瑞芬(Rwei-Fen S Huang)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

林立勳、廖柏翔、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

許希賢(Hsi-Hsien Hsu)、施惠儂(Hui-Nung Shih)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

劉益昇(Yi-Sheng Liu)、張育郡(Yu-Chun, Chang)、郭薇雯(Wei- Wen Kuo)、廖柏翔(Po-Hsiang Liao)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

黃祥晏(Hsiang-Yen Huang)、黃智洋(Chih-Yang Huang)、郭薇雯(Wei-Wan Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中華民國/台北/國防醫學院 2018.03

蘇易辰(Yi-Chen Su)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

林建中(Chien-Chung Lin)、Da-Tong Ju、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

張鋕鋒(Chih-Fen Chang)、Sh-Yin Lin、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

劉益昇(Yi-ShengLiu)、張育郡(Yu-Chun, Chang)、郭薇雯(Wei-WenKuo)、Jer-YuhLiu、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.11

賴昭宏(Chao-Hung Lai)、郭薇雯(Wei-Wen Kuo)、黃志揚(Chih-yang Huang)


加拿大/溫哥華 2017.07

郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


加拿大/溫哥華 2017.07

郭薇雯、Shih-Yin Lin、Tung-Sheng Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)


泰國/蘇美島 2017.06

陳冬生、Shou-Ying Chuang、Meng-Yu Hung、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


泰國/蘇美島 2017.06

Ren-Yu Xeng、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


台大醫院國際會議中心 2017.06

林冠合、Shanmugam Tamilselvi、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲會議中心 2017.04


亞洲會議中心 2017.04


亞洲會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


亞大會議中心 2017.04


國防醫學院 2017.03

Hsiang-Yen Huang、Chih-Yang Huang、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Jia-Zun Guan、Ying-Ming Liou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Jing-Yuan Ching、Jia-Yi Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wan Kuo


國防醫學院 2017.03

Po-Hsiang Liao、Dung-Shen Chen、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Marthandam Asokan Shibu、Thetchinamoorthy Kannathasan、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Sudhir Pandey、Shanmugam Tamilselvi、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Tian-De Wang、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2017.03

Tung-Sheng Chen(、Show-Yih Liou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2017.03

Yi-Chen Su、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.11

Yi-Sheng Liu、Hsi-Hsien Hsu、郭薇雯、Meng-Chiung Lin、Jer-Yuh Liu、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.11

郭勛南、郭薇雯、陳冬生、黃志揚(Chih-yang Huang)


Seoul, Korea 2016.09

胡幃勛、黃志揚(Chih-yang Huang)


斯洛伐克-布拉提斯拉瓦 2016.06

Yi-Jie Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


斯洛伐克-布拉提斯拉瓦 2016.06

Yi-Chen Su、Rwei-Fen Syu Huang、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


馬來西亞 2016.06

曾仁佑、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


馬來西亞 2016.06

陳冬生、Show-Yih Liou、Meng-Yu Hung、郭薇雯、黃志揚(Chih-yang Huang)


Barcelona, Spain. 2016.05

吳嘉平、黃志揚(Chih-yang Huang)、王錫崗


國防醫學院 2016.03

Yi-Wei Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-WenKuo


國防醫學院 2016.03

Yi-Chen Su、Po-Yu Lu、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Jia-Zun Guan、Hsiang Peng Chen、Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Chi-Wen Huang、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Fa-Lun Lee、Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、Shu-Fen Peng、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Jia Yi Chen、Chih Yang Huang、Wei Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Po-Hsiang Liao、Dung-Shen Chen、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Ren-Yu Xenga、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuoa


國防醫學院 2016.03

Shia-Hang Chang、Tung-Sheng Chen、Wei-Wen Kuo、Tzu-Ching Chang、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2016.03

Wei-Jen Ting、Zi-Jun Xiao、Xin-Ze Lu、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲大學 2016.03

蘇易辰、林冠合、謝宥諒(You-Liang Hsieh)、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2016.03

李法倫、黃智洋、郭薇雯、彭淑芬、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫大樓B1國際會議廳 2016.03

楊堯智、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


國防醫學院 2015.03


國防醫學院 2015.03

Zhao-Rong Liu、Min-Chi Lu、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Wei-Jen Ting、Wei?Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Chih-Yang Huang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Pei-Chen Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Po-Hsiang Liao、Wei- Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Shou-Ying Chuang、Meng-Yu Hung(、Tung-Sheng Chen(、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Yao-Chih Yang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Yi-Chen Su、You-Liang Hsieh、Rwei-Fen Syu Huang、Wei-Wan Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


國防醫學院 2015.03

Yi-Jie Huang、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


國防醫學院 2015.03

Chi-Wen Huang、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin、黃志揚(Chih-yang Huang)


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

黃義杰、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

楊珮禎、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

楊堯智、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


亞洲大學國際會議廳A1011 2015.03

劉炤榮(Zhao-Rong Liu)、Chien-Wen Hou、Wei-Wen Kuo、黃志揚(Chih-yang Huang)


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

魏妤珉、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

Yun-An Chen、黃志揚(Chih-yang Huang)、郭薇雯、Jing-Ying Lin


中國醫藥大學立夫教學大樓105講堂 2014.05

Yu-Min Wei、黃志揚(Chih-yang Huang)、Wei-Wen Kuo


亞洲大學 2014.03

韓建國(Chien-Kuo Han)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Marthandam Asokan Shibu、陳悅生


亞洲大學 2014.03

周永振(YUNG-CHEN CHOU)、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、何宗融


亞洲大學 2014.03

謝宥諒(Hsieh H. S.)、郭薇雯、Po-Hsiang Liao、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


亞洲大學 2014.03

廖宏恩(Hung-En Liao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Meng-Yu Hung、郭薇雯


亞洲大學 2014.03

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Nien-Hung Lee、姚俊旭


亞洲大學 2014.03

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯、Yi-Jiun Lin、劉哲育


國防醫學院 2014.03

吳嘉平、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yi-Chieh Tsai、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yun-An Chen、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo、Jing-Ying Lin


國防醫學院 2014.03

Po-Hsiang Liao、陳冬生(Tung-Sheng Chen)、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

黃智洋、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Wei-Jen Ting、郭薇雯、Da-Tian Bau、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yi-Jiun lin、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2014.03

Yu-Min Wei、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


台北醫學大學 2013.11

Po-Hsiang Liao、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

Yi-Jiun lin、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

黃智洋、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


台北醫學大學 2013.11

Yi-Chieh Tsai、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Jia-Ping Wu、Yueh-Min Lin、Yueh-Min Lin、Chien-Chung Lin、Chia-Hua Kuo、Bor-Show Tzang、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Chao-Hung Lai、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Wen Kuo


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Tsui-Hsien Hung、Ying-Lang Tsai、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Wei-Wen Kuo、Chia-Hua Chen、Jeng-Fan Lo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Po-Hsiang Liao、Wei- Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Ching-Hsuan Liu、Yu-Feng Chen、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10

Chung- Hung Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei- Wen Kuo


中國醫藥大學立夫教學大樓101&102講堂 2013.10


中興大學惠蓀林場 2013.09

賴益平、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

周彥宏


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

林依霖


中國醫藥大學立夫教學大樓六樓第一會議室 2013.05

陳佳華


日本京都 2013.05

Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


日本京都 2013.05

Chuan-Te Tsai、Yung-Ming Chang、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Yi-Lin Lin、Ming-Jen Fan、Chong-Kuei Lii、Tzu-En Lin、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

M. A. Shibu、Da-Ten Bau、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Wei-Jen Ting、Wei-Wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Jia-Ping Wu、Wei-Wen Kuo、蔡輔仁(Tsai, Fuu-Jen)、蔡長海、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Yen-Hong Chou、Wei-Wen Kuo、Tian-Shung Wu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

洪翠舷、Ying-Lang Tsai、Wei-wen Kuo、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

S. Catherine Reena Paul、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Chia-Hua Chen、Jeng-Fan Lo、郭薇雯、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


國防醫學院 2013.03

Chung- Hung Liu、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


亞洲大學 2013.03

謝宥諒(Hsieh H. S.)、陳冬生、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


亞洲大學 2013.03

謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、吳嘉平、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、劉哲育


亞洲大學 2013.03

廖宏恩(Hung-En Liao)、林依霖、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、郭薇雯


亞洲大學 2013.03

張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、廖柏翔、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


亞洲大學 2013.03

韓建國(Chien-Kuo Han)、劉憶帆、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、陳悅生RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.07.01 ~ 2020.06.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.07.01 ~ 2019.06.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2018.09.01 ~ 2019.08.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.10.01 ~ 2019.09.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.02.28

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2018.08.01 ~ 2019.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃智洋、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

趙坤山、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、李文華、李信達(Shin-Da Lee)、洪士杰、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

胡幃勛、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.07.01 ~ 2018.02.28

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.06.01 ~ 2018.05.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.09.01 ~ 2019.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2017.04.01 ~ 2019.03.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯


2017.09.01 ~ 2018.08.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.06.01 ~ 2018.05.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.10.05 ~ 2018.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2017.10.01 ~ 2018.09.30

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.06.30

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃志揚(Huang, Chih-Yang)、郭薇雯、黃智洋


2016.08.01 ~ 2017.07.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.02.01 ~ 2016.10.31

陳冬生、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.09.01 ~ 2017.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2016.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

盧敏吉、賴怡琪、黃志揚(Huang, Chih-Yang)


2016.09.01 ~ 2018.08.31

郭薇雯、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、姚俊旭(Chun-Hsu Yao)


2015.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)、林冠合


2015.09.01 ~ 2016.08.31

黃志揚(Chih-yang Huang)


2013.04.11 ~ 2013.12.31

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)AWARDS

獲獎

2018.06.30

授獎單位:


2018.05.7

授獎單位: 中國醫藥大學


2018.03.25

授獎單位: 中國生理學會


2016.03.27

授獎單位:


2015.03.21

授獎單位: 台灣生物化學及分子生物學學會


2015.03.21

授獎單位:


2015.03.17

授獎單位:


2014.05.14

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位: 中國生理學會等


2014.03.15

授獎單位:


2013.03.24

授獎單位: 中國生理學會等


2013.03.24

授獎單位: 中國生理學會等


2012.09.20

授獎單位: 中央研究院


2012.03.17

授獎單位: 中國生理學會等Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TB200105A

(研究所碩士班 )【第107學年第2學期:A班】Thesis Advisor

指導論文

宋?祥 106

生物科技學系


劉炤榮 103

生物科技學系


蘇易辰 103

保健營養生技學系


黃怡菁 099

生物科技學系


徐珮慈 099

生物科技學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

107

指導教授: 黃志揚
學生姓名: 劉子楊


106

指導教授: 黃志揚
學生姓名: 李碩宸