Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 朱學亭
 • 單位/Department: 資訊電機學院人工智慧博士學位學程
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: htchu@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 清華大學 資訊工程 博士

經歷/Experience

 • 國立成功大學 技士

專長/Discipline expertise

 • 生物資訊/Bioinformatics
 • 影像處理/Image processing
 • Web技術/Web technology
 • 數位學習內容/e-learning content
 • 數位學習平台與人機介面設計/e-Learning Platform and Human-Computer Interface Design
 • 醫學資訊學/Medical informatics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2018

Tieh-Cheng F(Tieh-Cheng Fu)、Chaur-Chin C(Chaur-Chin Chen)、Ching-Mao Ch(Ching-Mao Chang)、Hen-Hong Cha(Hen-Hong Chang)


Other 2016

簡慧雯(Hui-Wen Chien)、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、黃松林(song-lin Huang)、Ching-Mao Ch(Ching-Mao Chang)、Hui-Ling Che(Hui-Ling Chen)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


SCI 2015

Ching-Mao Ch(Ching-Mao Chang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Yau-Huei Wei(Yau-Huei Wei)、Fang-Pey Che(Fang-Pey Chen)、Shengwen Wan(Shengwen Wang)、Po-Chang Wu(Po-Chang Wu)、Hung-Rong Ye(Hung-Rong Yen)、Tzeng-Ji Che(Tzeng-Ji Chen)、Hen-Hong Cha(Hen-Hong Chang)*


EI 2014

Chien-Hao Su(Chien-Hao Su)、Chien-Shun C(Chien-Shun Chiou)、Jung-Che Kuo(Jung-Che Kuo)、Pei-Jen Wang(Pei-Jen Wang)、Cheng-Yan Ka(Cheng-Yan Kao)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*


EI 2014

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)*、林新力(Hsin-Li Lin)、Wen-Chien Su(Wen-Chien Su)、Wen-Chien Su(Wen-Chien Su)


EI 2014

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Wei-Shan Tsa(Wei-Shan Tsai)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、林翰(Han Lin)、曹純惠(Theresa T.H. Tsao)、張春梵(Chun-Fan Chang)、William W. L(William W. L. Hsiao)、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、張清貿(Ching-Mao Chang)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、王澤毅(Tse-Yi Wang)、楊克鈞(Ko-Chun Yang)、陳祟瑞(Tsung-Jui Chen)、陳仁治(Jen-Chih Chen)、陳光琦(Kuang-Chi Chen)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William W. L(William W. L. Hsiao)、陳仁治(Jen-Chih Chen)、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、蔡孟勳(Mong-Hsun Tsai)、林翰(Han Lin)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、李盛安(Sheng-An Lee)、,(,)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*、、、


SCI 2013

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William W. L(William W. L. Hsiao)、曹純惠(Theresa T. H. Tsao)、許德標(D. Frank Hsu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、李盛安(Sheng-An Lee)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*


SCI 2012

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、William WL H(William WL Hsiao)、曹純惠(Theresa TH Tsao)、張清貿(Ching-Mao Chang)、劉燕雯(Yen-Wenn Liu)、范振杰(Chen-Chieh Fan)、林翰(Han Lin)、張恒鴻(Hen-Hong Chang)、葉慈容(Tze-Jung Yeh)、陳仁治(Tze-Jung Yeh)、黃敦銘(Dun-Ming Huang)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、高成炎(Cheng-Yan Kao)*、


SCI 2011

徐健翔(Chien-Hsiang Hsu)、王澤毅(Tse-Yi Wang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、高承炎(Cheng-Yan Kao)、陳光琦(Kuang-Chi Chen)


SCI 2010

Charles C.H.(Charles C.H. Liu)、Chia-Huang C(Chia-Huang Chang)、Mu-Chun Sud(Mu-Chun Sud)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Sheng-Hui Hu(Sheng-Hui Hung)、Jau-Min Wong(Jau-Min Wong)、Pa-Chun Wang(Pa-Chun Wang)*


MT 2009

張清貿(Ching-Mao Chang)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、李佳橙(Chia-Cheng Lee)、張永賢(Yung-Hsien Chang)


Other 2009

Ya-Hui Chen(陳雅惠)、蘇木春(Mu-Chun Su)、洪聖惠(Sheng-Hui Hung)、張嘉晃(Chia-Huang Chang)、劉致和(Charles C. H. Liu)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、王拔群(Pa-Chun Wang)*


Other 2005

蔡明岳(Ming-Yueh Tsai)、張春梵(Chun-Fan Chang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、詹鎮熊(Chen-hsiung Chan)、張金堅(King-Jen Chang)、高成炎(Cheng-Yao Kao)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)


SCI 2003

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)


SCI 2001

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)*BOOKS

專書

Humana Press, New York, NY 2016.01

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2016PATENTS

專利

2014-10-11 ~ 2024-02-26

中華民國新型專利:M487625


2014-10-11 ~ 2024-06-25

中華民國新型專利:M487748


2014-09-11 ~ 2024-04-06

中華民國新型專利:M485852


2014-09-11 ~ 2024-05-05

中華民國新型專利:M486119


2014-08-11 ~ 2024-04-06

中華民國新型專利:M484157


2014-07-01 ~ 2024-02-26

中華民國新型專利:M481005


2014-02-01 ~ 2023-10-08

中華民國新型專利:M471566CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taiwan 2019.11

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、洪淑慎


台東 2019.08

鄭育誠、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


台中市 2019.05

劉怡伶、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


Taichung, Taiwan 2018.11

Wen-Hsien Chang、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Hen-Hong Chang


Taiwan 2018.10

Ming-Yi Yen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


Taiwan 2018.10

Ming-Yi Yen、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳玉菁(YU-CHING CHEN)、蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)


台灣/台中 2018.03

簡宛廷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)


台灣修平科大 2018.03


台大醫院國際會議中心 2018.03

林虹均、施柏瑄、曹榮穎、陳方佩、張清貿


Kobe, Japan 2017.06


華梵大學 2016.06

王陵瑤


日本沖繩 2016.04

Ting-Syuan Wang、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Hen-Hong Chang


中台科技大學 2016.03

黃珮婷、王陵瑤


Taichung 2014.12


Singapore 2014.10


台北 2014.10

蔣杏枝、莊玲瑜


台北 2014.10

Hsing-Chih Chiang、Yu-Hsuan Lin


台北 2014.10

林育萱、張秋萍


弘光科技大學 2014.05


弘光科技大學 2014.05


台中 2013.12

蘇建豪、王培任、郭榮哲、邱乾順、高成炎


Sigapore 2013.10


Graz, Austria 2013.08


苗栗 2013.05

王建智


苗栗 2013.05

蘇文茜


台中 2013.03

4. 張淑華


台中 2013.03

5. 蘇玲玉


台中 2013.03

陳瑞雯


Taicang, China 2012.12

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Tze-Jung Yeh、Jen-Chih Chen、Han Lin、Cheng-Yan Kao


桃園 2012.10

王建智、黃敦銘


Jeju Island, Korea 2012.10

Chun-Fan Chang、Chen-Chieh Fan、Cheng-Yan Kao


朝陽科技大學 2010.04

陳思叡、陳思叡、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、林新力(Hsin-Li Lin)、林新力(Hsin-Li Lin)


台灣科技大學 2009.06

王維仁


陽明大學 2008.11

黃立德、林祐民、劉致和、吳宛蕙、王拔群


陽明大學 2008.11

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


陽明大學 2008.11

朱富平、施威祥、劉致和、吳宛蕙、王拔群


Seoul, Korea 2007.11

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、Wei-Shang Shie、Chien-Chun Yang、Sheng-Hui Hung、Charles C.H. Liu、Pa-Chun Wang、Cheng-Hua Huang、Ching-Shui Huang


Hungary 2006.10

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽(Chaur-Chin Chen)、張春梵(Chun-Fan Chang)、高成炎(Cheng-Yan Kao)


Taiwan 2006.09

張清貿(Chin-Mou Chang)、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、李佳橙(Chia-Cheng Lee)、羅欣宜(Hsin-Yi Lo)、陳兆群(Jaw-Chyun Chen)、項千芸(Chien-Yun Hsiang)、張永賢(Chang,Yung-Hsien)、侯庭鏞(Tin-Yun Ho)


Quebec, Canada 2006.06

Chaur-Chin Chen、Cheng-Yan Kao、Chun-Fan Chang、Chiung-Nien Chen


Edinburgh, UK 2005.07

陳朝欽


Barcelona, Spain 2000.09

朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、陳朝欽


Vancouver, Canada 2000.09


Snowbird, Utah 1998.03

陳朝欽RESEARCH GRANT

研究計畫

無資料


AWARDS

獲獎

2006.06.12

授獎單位: 微軟公司Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

GRG00093AQ

(大學日間部 )【第110學年第1學期:AQ班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093AJ

(大學日間部 )【第110學年第1學期:AJ班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EE300135A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Java教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。


EE300046B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Java教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。


EE300045B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Java教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。


EE300044B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
在本課程中,將教學重點放在物件導向的觀念上,以Java教學讓學生必須以物件導向的方式設計程式。


EE100113A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
本課程教導學生理解深度學習基本原理,學生可以撰寫深度學習程式。


EE100108A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
學習及運用新知


EE100074A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
學習及運用新知Thesis Advisor

指導論文

蔣杏枝 103

資訊工程學系


莊玲瑜 103

資訊工程學系


張秋萍 103

資訊工程學系


張淑華 102蘇玲玉 102陳瑞雯 102

資訊工程系


蘇文茜 101

資訊工程系


王建智 101蔡維珊 101黃敦銘 100陳思叡 098

資訊工程學系碩士班


李東帆 097

資訊工程學系碩士班


王維仁 097

資訊工程學系碩士班


莊玉如 096

生物資訊學系碩士班


Fahri 095

資訊工程學系碩士班


林瑞堂 094

資訊工程學系碩士班


陳勇瑞 094

生物資訊研究所


林宜親 094

生物資訊研究所


朱富平 094

資訊工程學系碩士班


洪進興 094

資訊工程學系碩士班


林宏陶 094

資訊科學與應用學系碩士班


黃麒昌 094

生物資訊研究所


王俊仁 093

資訊工程學系碩士班College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料