Profile

基本資料

 • 姓名: 吳樺姍
 • 單位: 護理學院護理學系
 • 職稱: 教授
 • E-mail: huashan@asia.edu.tw

學歷

 • 國立陽明大學 護理研究所 博士
 • 國立陽明大學 臨床護理研究所 碩士
 • 國立成功大學 護理學系 學士

經歷

 • 亞洲大學附屬醫院護理部顧問
 • 中國醫藥大學附設醫院醫研部顧問
 • 台灣護理學會護理教育委員會委員
 • 中華民國護理師護士公會全國聯合會國際事務委員會委員
 • 亞洲大學護理學系副教授
 • 長照協會機構照護委員會指標修訂委員
 • 行政院衛福部一般護理之家評鑑委員
 • 中山醫學大學護理學系助理教授
 • 仁德醫護管理專科學校護理科講師
 • 彰化基督教醫院病房護理長
 • 台北市立陽明醫院護理師
 • 中國醫藥大學附設醫院內科加護病房護理師

專長

 • 胸腔內外護理/Thoracic medical and surgical nursing
 • 高齡長期照護/Elderly long-term care
 • 失智症照護/Dementia care
 • 量性研究/Quantitative research

JOURNAL PAPERS

期刊論文

Other 2020

盧緹婕、沈德群、林橙莉、顏至慶、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2019

Wang, H. C.(Wang, H. C.)、Li, C. R.(Li, C. R.)、Lo, C(Lo, C)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、Hsiao, C. Y.(Hsiao, C. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Lee, M. C.(Lee, M. C.)、Liao, W. C.(Liao, W. C.)*


SSCI 2018

Chan, Y. H.(Chan, Y. H.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、Yen, C. C.(Yen, C. C.)、Campbell, M.(Campbell, M. L.)


SCI 2018

Chen, Y.(Chen, Y. A.)、Lin, Y. J.(Lin, Y. J.)、Lin, C. L.(Lin, C. L.)、Lin, H. J.(Lin, H. J.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Hsu, H. Y.(Hsu, H. Y.)、Sun, Y. C.(Sun, Y. C.)、Wu, H. Y.(Wu, H. Y.)、Lai, C. H.(Lai, C. H.)*、Kao, C. H.(Kao, C. H.)


TSSCI 2018

林麗味(Lin, L. W.)、Weng, S. C.(Weng, S. C.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Tsai, L. J.(Tsai, L. J.)、Lin, Y. L.(Lin, Y. L.)、Yeh, S. H.(Yeh, S. H.)*


2016

Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)*、Ju-Chun Huan(Ju-Chun Huang)、Chuan Chiang(Chuan Chiang-Ni)、Ju-Pi Li(Ju-Pi Li)、Lii-TzuWu(Lii-TzuWu)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Yu-Chen Sun(Yu-Chen Sun)、Mei-Ling Lin(Mei-Ling Lin)、Ju-Fang Lee(Ju-Fang Lee)、Hwai-Jeng Li(Hwai-Jeng Lin)


SSCI 2016

李淑瑩(Li, S. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、Barroso, J.(Barroso, J.)


SSCI 2016

蕭秋月(Hsiao CY)*、Chien MJ(Chien MJ)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Chiao CY.(Chiao CY.)


Other 2016

林韋君(Lin, W. C.)、黃翠媛、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2015

紀露雯(Chi, LW)、林淑琴(Lin, SC)、張淑華(Chang, SH)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2015

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


2015

Chun-Jung Li(Chun-Jung Lin)*、Hsiu-Man Lie(Hsiu-Man Lien)、Hwai-Jeng Li(Hwai-Jeng Lin)、Chao-Lu Huan(Chao-Lu Huang)、Min-Chuan Ka(Min-Chuan Kao)、Yu-An Chen(Yu-An Chen)、Chien-Kuo Wa(Chien-Kuo Wang)、Hsiao-Yun Ch(Hsiao-Yun Chang)、Yin-Kuang Ch(Yin-Kuang Chang)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)、


Other 2015

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SSCI 2015

Chiao, C. Y.(Chiao, C. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Hsiao, C. Y.(Hsiao, C. Y.)


Other 2015

Hao-Xiang Ch(Hao-Xiang Chen)、Chih-Ho Lai(Chih-Ho Lai)、Hui-Ying Hsu(Hui-Ying Hsu)、Ju-Chun Huan(Ju-Chun Huang)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Mao-Wang Ho(Mao-Wang Ho)、Ming-Hsui Ts(Ming-Hsui Tsai)、Chia-Der Lin(Chia-Der Lin)


TSSCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*


SCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、蘇淑君(Su, SC)


SSCI 2014

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、林克能(Lin, KN)、劉秀枝(Liu, HC)


Other 2013

劉金珍、蕭秋月、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗味、李禎祥、葉淑惠


SCI 2013

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2012

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2009

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*


SCI 2007

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)*、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)


SCI 2004

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)、林麗嬋(Lin, LC)*


Other 2003

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*、林麗嬋


Other 2002

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)*BOOKS

專書

華杏 2017.05

蘇麗智、阮玉梅、胡月娟、林明珍、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李引玉、羅筱芬、張淑珍、洪佳黛BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2020-05-01 ~ 2029-09-16

中華民國新型專利:M594489CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣台北 2020.09

許雅瑋、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣高雄 2019.12

盧緹婕、沈德群、顏至慶、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣/高雄/高雄醫學大學 2019.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台灣台中 2019.08

陳品秀、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、石又敏(Shin Yu-min)、楊凱玲


Singapore 2019.06

鄭怡娟(Yi-Chuan,Cheng)、Li-Chi Huan(Li-Chi Huang)、Hsing-Chi C(Hsing-Chi Chang)、林君黛(Lin, Jun-Dai)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


中台科技大學 2019.05

林詩婷、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、藍守仁


國防醫學院 2019.03

陳永璋、陳嘉雯、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、彭逸稘(YI CHI PENG)


Tokyo, Japan 2018.08

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃揆洲(kuichou Huang)、王大翊(Wang, Ta-I)、Teh-Han Mu(Teh-Han Mu)、Jen-Ting Hua(Jen-Ting Huang)、Tsung-Kai Li(Tsung-Kai Lin)


高雄醫學大學 2018.08

蕭人慈、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


London, UK 2017.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、Huang, K. C.(Huang, K. C.)、Wang, T. I.(Wang, T. I.)、Mu, T. H.(Mu, T. H.)、Huang, J. T.(Huang, J. T.)、Lin, T. K.(Lin, T. K.)


台灣台北 2017.08

蔣妃玫、林麗味、葉淑惠、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Barcelona, Spain 2017.04

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Yu-Jue Hong(Yu-Jue Hong)、Wei-Shu Lai(Wei-Shu Lai)


Melbourne, Australia 2016.06

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Budapest Congress Center, Hungary 2016.04

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Oslo, Norway 2015.06

李淑瑩(Li, S. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Osaka, Japan 2015.03

黃玉珠(Hong, Y. J.)、賴維淑(Lai, W. S.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2014.11

李佳陵(Lee, CL)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


台北榮民總醫院 2014.11

詹雅香、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2014.10

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖玟君(Liao, WC)


Taipei, Taiwan 2014.09

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


San Juan, Puerto Rico 2014.05

張淑華(Chang, SH)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)


Taipei, Taiwan 2013.04

李佳陵(Lee, CL)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


高雄醫學大學 2012.09

李淑瑩、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林錦源、余嘉惠


中山醫學大學 2012.08

李淑瑩、王筱華、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖玟君


London, UK 2012.03

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


Thessaloniki, Greece 2010.03

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong 2010.02

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林麗嬋(Lin, LC)


Seoul, Korea 2009.10

蕭秋月(Hsiao, CY)、葉淑惠(Yeh, SH)、Lee, L、Lan, SF、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Seoul, Korea 2005.06

王世麗(Wang, S. L.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


Taipei, Taiwan 2005.05

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、吳肖琪(Wu, SC)、林昭庚(Lin, JG)、林麗嬋(Lin, LC)RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.06.01 ~ 2021.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、石又敏(Shin Yu-min)、劉淑玲(LIU, SHU-LING)、樊韻彥(YUN-YEN FAN)


2020.05.01 ~ 2021.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、熊乃歡(Lainey Hsiung)


2020.05.01 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

林君黛(Lin, Jun-Dai)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、張春明(Chun-Ming Chang)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

鄭怡娟(Yi-Chuan,Cheng)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、張華蘋(HUA-PIN, CHANG)


2020.05.31 ~ 2022.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、樊韻彥(YUN-YEN FAN)


2020.01.02 ~ 2020.11.30

王昭能(Charles C.N. Wang)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、謝長倭(Chang-Wei Hsieh)


2020.01.01 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、林田富(Lin ,Tien-fu)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、江信男(jiang shan nan)、施養佳(Yang-Chia Shih)


2019.05.01 ~ 2019.11.24

李翠娥(Tsui-Er Lee)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、彭逸稘(YI CHI PENG)


2019.05.31 ~ 2021.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

彭逸稘(YI CHI PENG)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、李翠娥(Tsui-Er Lee)、廖妙淯


2019.01.01 ~ 2019.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、江信男(jiang shan nan)、李翠娥(Tsui-Er Lee)


2018.08. ~ 2020.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2018.01.01 ~ 2018.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、喬佳宜(Chia-Yi Chiao)、江信男(jiang shan nan)、李翠娥(Cui-Er Li)


2018.05.31 ~ 2020.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、簡慧雯(Hui-Wen Chien)、林巧翎(Chiao-Ling, LIN)


2018.08. ~ 2019.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2018.08. ~ 2019.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2018.04.1 ~ 2019.03.31

黃純真(HUANG CHUN,CHEN)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2017.03.24 ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


2017.05.16 ~ 2017.08.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、邵佩琳(Pei Lin Shao)


2017.08. ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2017.08. ~ 2018.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2016.08. ~ 2017.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、陳大正(Ta-Cheng Chen)、黃揆洲(kuichou Huang)


2016.11.9 ~ 2016.12.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、蕭秋月(Chiu-Yueh Hsiao)


2015.08. ~ 2016.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)、廖妙淯(Liao, MY)


2015.01.27 ~ 2015.04.12

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2015.04.1 ~ 2015.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2014.08. ~ 2015.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、廖妙淯(Liao, MY)


2014.01. ~ 2014.12.15

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2012.01.1 ~ 2013.06.30

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、紀露雯(Chi, LW)


2012.01. ~ 2012.12.15

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2011.12. ~ 2012.08.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)


2011.08.1 ~ 2012.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、蕭秋月(Hsiao, CY)


2010.11.1 ~ 2011.07.31

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)AWARDS

獲獎

2020.07.10

授獎單位: 科技部


2019.12.09

授獎單位: 本校


2019.12.05

授獎單位: 本校


2019.07.16

授獎單位: 科技部


2019.06.05

授獎單位: 本校


2019.05.02

授獎單位: 台中市政府


2019.01.03

授獎單位: 本校


2018.11.12

授獎單位: 本校


2018.11.11

授獎單位: 成功大學醫學院


2018.10.05

授獎單位: 科技部


2018.08.21

授獎單位: Conference Series llc LTD


2018.06.08

授獎單位: 本校


2017.12.15

授獎單位: 亞洲大學


2017.12.5

授獎單位: 亞洲大學


2017.12.5

授獎單位: 亞洲大學


2017.09.26

授獎單位: 科技部


2017.01.31

授獎單位: 台灣護理教育學會


2016.12.27

授獎單位: 亞洲大學


2016.12.28

授獎單位: 中亞聯大


2016.12.28

授獎單位: 中亞聯大


2016.01.31

授獎單位: Marquis Who's Who LLC


2015.12.11

授獎單位: 亞洲大學


2015.08.24

授獎單位: 亞洲大學


2014.12.15

授獎單位: 亞洲大學


2014.06.19

授獎單位: 科技部


2014.05.2

授獎單位: 逢甲大學、亞洲大學、靜宜大學、東海大學


2014.03.29

授獎單位: 國立高雄應用科技大學


2014.03.29

授獎單位: 國立高雄應用科技大學


2013.11.12

授獎單位: 中山醫學大學


2013.11.12

授獎單位: 中山醫學大學


2013.10.21

授獎單位: 中山醫學大學Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK300033B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
1.能整合生物醫學、心理社會及靈性基礎知識於個案之照護。 2.能依據生理、心理、社會、發展及靈性等層面評估結果,確立護理問題。 3.能依個案接受護理措施後反應評值護理目標。


TK300033A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.能整合生物醫學、心理社會及靈性基礎知識於個案之照護。 2.能依據生理、心理、社會、發展及靈性等層面評估結果,確立護理問題。 3.能依個案接受護理措施後反應評值護理目標。


TK300032B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
實習目的: 學生在實習過程中,學習如何管理長期照護相關機構。 學生在實習過程中,學習如何獨立設計、研究 、開發或執行長期照護相關議題之專案。


TK300032A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
實習目的: 學生在實習過程中,學習如何管理長期照護相關機構。 學生在實習過程中,學習如何獨立設計、研究 、開發或執行長期照護相關議題之專案。


TK300026A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.能了解兒科常見疾病之生、病理及其醫療護理處置 2. 能了解各年齡層兒科個案的健康問題及其照護原則。 3能了解各年齡層兒童的溝通原則與互動方法。4能了解各年 齡層兒童身體檢查與評估之重點及技巧。5能理解照護兒童之倫理原則。6能認識兒科護理師之專業角色與功能。


TK300025A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.能了解兒科常見疾病之生、病理及其醫療護理處置 2. 能了解各年齡層兒科個案的健康問題及其照護原則。 3. 能了解各年齡層兒童的溝通原則與互動方法。 4. 能了解各年齡層兒童身體檢查與評估之重點及技巧。 5. 能理解照護兒童之倫理原則。6能認識兒科護理師之專業角色與功能。


TK300024A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
(1)能分辨不同孕期產婦的身心社會及行為的變化 (2)能評估待產婦以及產婦,並確認其於各階段關心的事項 (3)能辨識產後婦女生理,心理,社會與行為的特徵與表現 (4)能覺察並分辨足月與不足月新生兒出生時的樣貌,並了解新生兒立即護理


TK300021A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.了解成人病患之病生理機轉,及相關的身體、心理、社會、靈性層面之反應。 2.能運用護理專業知識及身體評估技巧於成人病患照顧上。 3.能評估成人病患的健康需求。


TK300011B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
1.了解護理專業核心素養。 2.認識護理典範人物。 3.了解護理人員之角色與功能。 4.認識護理教育學制及其未來發展方向。


TK300011A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.了解護理專業核心素養。 2.認識護理典範人物。 3.了解護理人員之角色與功能。 4.認識護理教育學制及其未來發展方向。


TK200011A

(研究所碩士班 )【第109學年第1學期:A班】
1.能了解某一特定服務族群之特性。 2.能運用實證資料於服務族群之照顧。


TK200005A

(研究所碩士班 )【第109學年第1學期:A班】
1.能瞭解提升照護品質之領導與管理架構與方法。 2.能瞭解領導/管理相關之健康照護環境知識。Thesis Advisor

指導論文

107
College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

109

指導教授: 吳樺姍
學生姓名: 盧恩柔


護理學系 108

指導教授: 吳樺姍
學生姓名: 劉保鑫


護理學系 108

指導教授: 吳樺姍
學生姓名: 李曉昀


護理學系 106

指導教授: 吳樺姍
學生姓名: 喬靖雅


護理學系 105

指導教授: 吳樺姍
學生姓名: 蕭人慈