Welcome

基本資料

學歷

  • 加拿大西安大略大學 健康照護科學 學士
  • 加拿大西安大略大學 職能治療 碩士
  • 台灣大學 職能治療 博士

經歷

  • 亞洲大學職能治療學系 專案助理教授
  • 成功大學職能治療學系 博士後研究員
  • 台灣大學職能治療學系 研究助理

專長