Welcome

基本資料

學歷

  • 中山醫學大學 護理 學士
  • 國立台北護理健康大學 中西醫結合 碩士

經歷

  • 亞洲大學護理學系 專案講師
  • 台中慈濟 透析室小組長
  • 中山醫學大學附設醫院 護理師

專長

  • 透析護理
  • 內科護理
  • 中西醫結合
  • 病人衛教