Profile

基本資料

 • 姓名: 林佩冠
 • 單位: 管理學院經營管理學系
 • 職稱: 助理教授
 • E-mail: linpk@asia.edu.tw

學歷

 • 美國聖道大學 組織領導 博士
 • 法國格諾布爾第三大學 法語外語教學 碩士

經歷

 • 勞動部私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑委員
 • 亞洲大學外國語文學系助理教授

專長

 • 組織行為與理論/Organizational Behavior and Theory
 • 外語教學/French & English Teaching
 • 工作職能研究/Work Competency Study
 • 教育與心理研究/Education and Psychology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2019

Pao-Cheng LI(Pao-Cheng LIN)、Nancy ROBBIN(Nancy ROBBINS)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)*


Other 2017

林佩冠(Pei-Kuan LIN)*、李紹毓(Shao-Yu LI)


SSCI 2015

林保成(Pao-Cheng Lin)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)*


SSCI 2014

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng Lin)


EI 2011

林保成(Pao-Cheng Lin)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)*


Other 2010

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


Other 2009

林保成(Pao-Cheng Lin)、陳裕達(Yu-Ta Chen)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、古芷婷(Chin-Ting Ku)


Other 2009

李紹毓(Shao-Yu LEE)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Other 2008

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng Lin)


Other 2008

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Other 2007

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng LIN)


Other 2007

李紹毓(Shao-Yu LEE)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、、


Other 2007

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng LIN)


Other 2006

林佩冠(Pei-Kuan LIN)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

World Scientific Publishing Co Pte Ltd 2017

李紹毓(Shao-Yu Li)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

馬來西亞,吉隆坡 2020.02

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Anita SHALEHAH、Erdenebaatar ODGEREL、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


馬來西亞,吉隆坡 2020.02

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Taufiq Ismail、Bey Ignatius Purba、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,深圳 2019.07

Anita SHALEHAH、Ivana Lidia Oktavia TRISNO、穆馬速(Massoud Moslehpour)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,深圳 2019.07

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Wan-Ting CHIU、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、Anita SHALEHAH


中國,杭州 2018.07

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Ochirt ENKHTAIVAN、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,杭州 2018.07

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Sebastian Mendez S.、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,浙江 2018.07

穆馬速(Massoud Moslehpour)、Amri Khoirul、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Dalian, China 2017.06

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、Tri Thai Tra、Pao-Cheng Li、Shao-Yu Li


台灣/台中 2016.05

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、吳佩霜(Pei-Shuang Wu)、黃竹安(Chu-An Huang)、楊雅自(Ya-Tzu Yang)、謝育臻(Yu-Zhen Xie)


Xiamen, China 2016.04

李紹毓(Shao-Yu Li)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、Hien Thi Thu Nguyen


台灣/高雄 2015.12

林保成(Pao-Cheng Lin)、舒程、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


台灣/高雄 2015.12

林保成(Pao-Cheng Lin)、胡慧玲、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Guangzhou, China 2015.07

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu Li)、Bich Thi Ngo Pham、林保成(Pao-Cheng Lin)


Guangzhou, China. 2015.07

林保成(Pao-Cheng Lin)、李紹毓(Shao-Yu Li)、Hui-Ling Hu、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


桃園創新技術學院 2014.11

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、趙哲毅(Che-Yi Chao)、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林保成(Pao-Cheng Lin)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、卓美秀(Mei-Hsiu Chuo)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、林巧迪、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、陳昇飛(Shen-Fei Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、溫小芬、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


中國,廣東 2014.06


桃園創新技術學院 2013.12

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、溫小芬


桃園創新技術學院 2013.12

林保成(Pao-Cheng LIN)、溫小芬、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,香港 2013.07

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng Lin)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


中國,香港 2013.07

林保成(Pao-Cheng Lin)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


亞洲大學 2013.06

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LI)、陳裕仁


中國,上海 2012.07

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、林保成(Pao-Cheng Lin)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


中國,上海 2012.07

林保成(Pao-Cheng Lin)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


中國,上海 2012.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、朱立聖(Chu Li-Sheng)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、紀慧如、Huan-Neng Chiu


淡江大學 2012.05

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LEE)、林保誠(Pao-Cheng LIN)


中國,澳門 2011.12

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Shenzhen, China 2011.11

林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LEE)、林保成(Pao-Cheng LIN)


Shenzhen, China 2011.11

朱立聖(Chu Li-Sheng)、紀慧如、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Dalian, China 2011.07

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


亞洲大學 2011.05

趙之君(Chih-Chun CHAO)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


僑光科技大學 2011.03

趙之君(Chih-Chun CHAO)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


台北市救國團劍潭海外青年活動中心 2010.11

李紹毓(Shao-Yu LEE)


建國科技大學 2010.10

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


高雄師範大學 2009.10

鍾翠梅(Chui-Mei, CHUNG)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、李紹毓(Shao-Yu LEE)


台北市救國團劍潭海外青年活動中心 2008.11

李紹毓(Shao-Yu LEE)


南亞技術學院 2008.06

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


國立屏東教育大學 2008.05

李紹毓(Shao-Yu LEE)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


國立中正大學 2008.05


遠東科技大學 2008.

林保成(Pao-Cheng LIN)


高雄市 2008.

林保成(Pao-Cheng LIN)


國立臺灣師範大學 2007.10

林保成(Pao-Cheng LIN)


南亞技術學院 2007.05

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


開南大學 2007.05

林保成(Pao-Cheng LIN)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


Texas, USA: University of the Incarnate Word 2006.05


南亞技術學院 2006.05

林保成(Pao-Cheng LIN)RESEARCH GRANT

研究計畫

2017.07.01 ~ 2019.06.30


2016.08.01 ~ 2016.12.31


2015.10.01 ~ 2016.06.01


2013.04.01 ~ 2014.03.31

林佩冠(Pei-Kuan LIN)AWARDS

獲獎

2018.07.22

授獎單位:


2018.06.29

授獎單位: 本校


2016.03.03

授獎單位: 本校


2014.03.16

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位:


2011.09.27

授獎單位:Course Information

授課課程

MBU00974A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】


MBU00343A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】
使學生認識組織系統中各層次之關係,包括個體、團體、組織本身及組織外部環境因素。


M4U00343A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】
使學生認識組織系統中各層次之關係,包括個體、團體、組織本身及組織外部環境因素。


83M00099A

(研究所碩士班 )【第109學年第2學期:A班】
本課程主要著重於組織管理議題,藉由文獻與個案探討,使學生了解組織管理相關理論與實務,並具備組織管理相關研究之能力,且能實際運用於工作職場之需求.


46U00229B

(大學日間部 )【第109學年第2學期:B班】
本課程以各式日常主題來訓練學生基礎自我表達能力,將相關字彙、句型、文法概念及法國文化觀點整合,使學生易於理解、記誦,進而將習得之知識運用於真實的情境中。Thesis Advisor

指導論文

梁棋淞 107

經營管理學系


Odgerel Erdenebaatar 107

經營管理學系


Yanjmaa Davaakhuu 107

經營管理學系


賴宗和 106

經營管理學系


黃琬媜 106

經營管理學系


何敏如 106

經營管理學系


謝育臻 106

經營管理學系


謝仁紋 105

經營管理學系


吳佩霜 104

經營管理學系


黃竹安 104

經營管理學系


楊雅自 104

經營管理學系


Hien Thi Thu Nguyen 102

經營管理學系


Bich Thi Ngoc Pham 102

經營管理學系


Tri Thai Tran 102

經營管理學系


林成富 101

經營管理學系


趙之君 100

外國語文學系