Welcome

基本資料

學歷

  • 中台科技大學 護理 學士
  • 中山醫學大學 護理 碩士

經歷

  • 亞洲大學 專案講師
  • 美和科大 實習老師
  • 新生醫專 專案講師
  • 長庚科大 實習老師
  • 台中榮民總醫院 加護病房護理師
  • 中國醫藥大學附設醫院 加護病房護理師

專長

  • 急重症護理
  • 兒科護理