Profile

基本資料

  • 姓名: 陳啟英
  • 單位: 資訊電機學院資訊傳播學系
  • 職稱: 教授
  • E-mail: megcychen@asia.edu.tw

學歷

  • 愛達荷州立大學 教育傳播研究所 博士

經歷

  • 亞洲大學資訊傳播學系 副教授
  • 亞洲大學資訊傳播學系 助理教授
  • 朝揚科技大學傳播藝術系 講師

專長

  • 傳播與文化/Communication and culture
  • 媒體與科技/Media and Technology

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SSCI 2021

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、MIKE KEARNEY(MIKE KEARNEY)


Other 2021

Yeni Rosilaw(Yeni Rosilawati)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


SSCI 2020

陳啟英(Chi-Ying Chen)*


SSCI 2019

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2018

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)*


Other 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


SSCI 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


SSCI 2017

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2016

陳啟英(Chi-Ying Chen)*、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Other 2015

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)*、、


Other 2014

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


SSCI 2013

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Other 2013

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


TSSCI 2011

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Other 2010

陳啟英(Chi-Ying Chen)、徐聖均(sheng Chun Hsu)


Other 2008

陳啟英(Chi-Ying Chen)、SHAO-LIANG C(SHAO-LIANG CHANG)BOOKS

專書

無資料


BOOK CHAPTERS

專書論文

國立交通大學出版社 2016

陳啟英(Chi-Ying Chen)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Taichung, Chaoyang University 2021.07

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Taipei, Shih-Hsin University 2021.05

陳啟英(Chi-Ying Chen)


National University of Kaohsiung, Taiwan 2020.08

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Taiwan/Hsinchu 2020.05

陳啟英(Chi-Ying Chen)


USA/ Massachusetts/ Harvard University 2019.10

陳啟英(Chi-Ying Chen)


St. Petersburg, Russia 2019.07

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Malaysia, Penang 2019.02

鄭淑慧、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


Japan, Fukuoka 2018.09

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Tokyo/Japan 2018.07

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張軒瑜(Syuan-Yu Chang)


KUALA LUMPUR, MALAYSIA 2018.07

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Japan/ Osaka 2018.02

陳啟英(Chi-Ying Chen)、沈廷翰(Ting Han Shen)


HongKong 2017.11

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


Japan, Kyoto 2017.06

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


South Korea/ Jeju island 2016.11

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Okinawa, Japan 2016.08

陳啟英(Chi-Ying Chen)、林欣穎(Hsin Yen Lin)


Okinawa, Japan 2016.08

陳啟英(Chi-Ying Chen)、Man Ting Pan


Okinawa, Japan 2016.08

陳啟英(Chi-Ying Chen)、Tang Wei Lin


South Korea, Seoul 2015.11

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


國立交通大學 新竹 2015.10

沈奕廷、陳啟英(Chi-Ying Chen)


華梵大學 2015.06


臺中/臺灣 2013.06

吳政潁、陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


臺中/臺灣 2013.06

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


臺中/臺灣 2013.06

陳冠仲、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


臺中/臺灣 2013.06

李承遠、吳淑梅、陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)


台灣苗栗 2013.05

陳啟英(Chi-Ying Chen)


文化大學 2013.

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張文維


台灣桃園 2012.

陳啟英(Chi-Ying Chen)、侯任鴻


台灣台北 2012.

陳啟英(Chi-Ying Chen)、謝昀霖


Taipei, Taiwan 2011.06

陳啟英(Chi-Ying Chen)、張少樑(Chang, Shao-Liang)


台灣台中(靜宜大學) 2010.


台灣台北 2009.05

陳啟英(Chi-Ying Chen)


台灣桃園 2008.06

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Cairns, Australia 2008.06


台灣新竹 2007.11

陳啟英(Chi-Ying Chen)


Hawaii, USA 2007.05


台灣台中 2006.10RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.01.01 ~ 2022.12.31

陳啟英(Chi-Ying Chen)


2014.01.01 ~ 2014.12.31

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、陳啟英(Chi-Ying Chen)


2013.04.01 ~ 2014.04.01

陳啟英(Chi-Ying Chen)


. . ~ . .

張少樑(SHAO-LIANG CHANG)AWARDS

獲獎

2011.06.08

授獎單位: 中部地區四校聯賽主辦單位


2010.06.04

授獎單位: 資訊傳播學會Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

EP300177A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估各專題之理論與概念,並進行分組實作,以提升畢業生實作或學術研究基本能力。


EP300054B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
培養同學對傳播理論內涵與意義之認識


EP300054A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
培養同學對傳播理論內涵與意義之認識


EP200012A

(研究所碩士班 )【第110學年第1學期:A班】
讓同學了解量性方法之應用與分析Thesis Advisor

指導論文

102102
College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

101

指導教授: 陳啟英
學生姓名: 蔡宇燁