Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 黃明祥
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系
 • 職稱/Job title: 講座教授
 • E-mail: mshwang@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 交通大學資訊工程與科學博士
 • 清華大學工業工程碩士
 • 台北工專電子工程

經歷/Experience

 • 亞洲大學資工系講座教授(2011-至今)
 • 亞洲大學資訊學院院長(2011-2015)
 • 中興大學資訊管理學系特聘教授(2007-2011)
 • 中興大學資訊管理學系教授兼系主任(2003-2009)

專長/Discipline expertise

 • 資訊安全/Information security
 • 計算機網路與網際網路/Computer network and Internet

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2021

Cheng-Ying L(Cheng-Ying Lin)、Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SSCI 2021

Tzong-Shyuan(Tzong-Shyuan Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yin-Ju Chang(Yin-Ju Chang)


EI 2021

Hung-Wei Yan(Hung-Wei Yang)、Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2021

Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2021

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2021

Cheng-Ying L(Cheng-Ying Lin)、Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、Yi-Hui Chen(Yi-Hui Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2020

Yu-Lun Wang(Yu-Lun Wang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)


EI 2020

Yi-Hui Chen(Yi-Hui Chen)、Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2020

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、Chun-Hsien C(Chun-Hsien Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2020

Yi-Hui Chen(Yi-Hui Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)


Other 2020

Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2020

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Ming-Ru Xie(Ming-Ru Xie)、Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)


EI 2020

Hung-Wei Yan(Hung-Wei Yang)、Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Yung-Hsing C(Yung-Hsing Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2020

Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Hung-Wei Yan(Hung-Wei Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2019

Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Eko Fajar Ca(Eko Fajar Cahyadi)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2019

Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)、Cheng-Yin Ya(Cheng-Yin Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Yee Le(Cheng-Yee Lee)


SCI 2019

Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)、Cheng-Yin Ya(Cheng-Yin Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Mei-Yu Lin(Mei-Yu Lin)


SCI 2019

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、Shih-Ting Hs(Shih-Ting Hsu)


EI 2019

Tzu-Chun Lin(Tzu-Chun Lin)、Ting-Yi Yeh(Ting-Yi Yeh)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2019

Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、Hsieh-Tsen P(Hsieh-Tsen Pan)、Eko Fajar Ca(Eko Fajar Cahyadi)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2018

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2018

Cheng-Yi Tsa(Cheng-Yi Tsai)、Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2018

Tung-Huang F(Tung-Huang Feng)、施能義(Neng-Yih Shih)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2018

Yu-Lun Wang(Yu-Lun Wang)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2018

Cheng-Yi Tsa(Cheng-Yi Tsai)、Pi-Fang Ho(Pi-Fang Ho)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2018

Yu-Lun Wang(Yu-Lun Wang)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2017

J. S. Chen(Jong-Shin Chen)、C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)、黃明祥*


SCI 2017

黃明祥*、S. M. Chen(Shih-Ming Chen)、Chi-Yu Liu(Chi-Yu Liu)


EI 2017

Yu-Lun Wang(Yu-Lun Wang)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、黃明祥*


SCI 2017

Nan-I Wu(Nan-I Wu)、黃明祥*


SCI 2017

Nan-I Wu(Nan-I Wu)、黃明祥*


SCI 2017

T. Yi Chang(Ting-Yi Chang)、黃明祥、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)


EI 2017

Wan-Yu Chao(Wan-Yu Chao)、C. Yi Tsai(Cheng-Yi Tsai)、黃明祥*


EI 2017

C. Yi Tsai(Cheng-Yi Tsai)、Chi-Yu Liu(Chi-Yu Liu)、S. C. Tsaur(Shyh-Chang Tsaur)、黃明祥*


SCI 2017

黃明祥、T. H. Sun(Tsuei-Hung Sun)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)*


SSCI 2017

Chia-Hui Wei(Chia-Hui Wei)、黃明祥*、Y. H. Chin(Augustin Yeh-Hao Chin)


EI 2017

C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、黃明祥*


SCI 2017

Li C. Huang(Li-Chin Huang)、T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、黃明祥*


EI 2017

S. M. Chen(Shih-Ming Chen)、C. R. Yang(Ching-Rong Yang)、黃明祥*


EI 2016

Ming-Ru Xie(Ming-Ru Xie)、Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、黃明祥*


EI 2016

Chi-Wei Liu(Chi-Wei Liu)、Wei-Fu Hsien(Wei-Fu Hsien)、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、黃明祥*


EI 2016

Chi-Wei Liu(Chi-Wei Liu)、Wei-Fu Hsien(Wei-Fu Hsien)、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、黃明祥*


EI 2016

C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、S. M. Chen(Shih-Ming Chen)、黃明祥*


EI 2016

C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、Wei-Fu Hsien(Wei-Fu Hsien)、黃明祥*


EI 2016

Wei-Fu Hsien(Wei-Fu Hsien)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥*


SCI 2016

黃明祥*、S. K. Chong(Song-Kong Chong)、Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)


SSCI 2015

Jia-Rong Sun(Jia-Rong Sun)、施茂林、黃明祥


EI 2015

馮棟煌(Tung-Huang Feng)、施能義(Neng-Yih Shih)、黃明祥


EI 2015

孫加榮(Jia-Rong Sun)、施茂林、黃明祥


EI 2015

YanLi Ren(YanLi Ren)、S. Z Wang(Shuozhong Wang)、X. P.Zhang(Xinpeng Zhang)、黃明祥


EI 2015

紀逸倫(Yi-Lun Chi)、C. H. Chen(Cheng Hao Chen)、I. C. Lin(Iuon-Chang Lin)、黃明祥


SCI 2015

黃明祥、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、P. S. Chung(Pei-Shan Chung)


SCI 2015

黃明祥、Cheng-Chi Le、Pei-Shan Chu


SCI 2015

Chia-Hui Wei(Chia-Hui Wei)、黃明祥、Y, H. Chin(Augustin Yeh-hao Chin)


EI 2015

馮棟煌(Tung-Huang Feng)、Wei Teng Li(Wei Teng Li)、黃明祥


EI 2015

H. Wijayanto(Heri Wijayanto)、黃明祥


EI 2015

Jia-Rong Sun(Jia-Rong Sun)、黃明祥


EI 2014

Wei Teng Li(Wei Teng Li)、C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、黃明祥


EI 2014

Wei Teng Li(Wei Teng Li)、林宗輝、黃明祥


EI 2014

Wei Teng Li(Wei Teng Li)、馮棟煌(Tung-Huang Feng)、黃明祥


SCI 2014

黃明祥、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、T. H. Sun(Tsuei-Hung Sun)


EI 2014

Wei Teng Li(Wei Teng Li)、T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、黃明祥


SCI 2014

黃明祥、S. T. Hsu(Shih-Ting Hsu)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)


EI 2014

T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、黃明祥


EI 2014

T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、黃明祥


SCI 2014

L. C. Huang(Li-Chin Huang)、黃明祥、W. P. Yang(Wei-Pang Yang)


EI 2014

Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、林宗輝(Chung-Huei Ling)、黃明祥


SCI 2014

黃明祥、Shu-Yin Hsia(Shu-Yin Hsia)、W. P. Yang(Wei-Pang Yang)


EI 2014

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥


EI 2014

L. C. Huang(Li-Chin Huang)、黃明祥


EI 2014

P. S. Chung(Pei-Shan Chung)、Chi-Wei Liu(Chi-Wei Liu)、黃明祥


SCI 2013

Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


EI 2013

Min-Yu Chen(Min-Yu Chen)、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

S. K. Chong(Song-Kong Chong)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2013

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、T. H. Sun(Tsuei?Hung Sun)


EI 2013

C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、S. T. Hsu(Shih-Ting Hsu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2013

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2013

S. F. Chiou(Shu-Fen Chiou)、Yung-Chih Lu(Yung-Chih Lu)、I-En Liao(I-En Liao)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Pei-Shan Chu(Cheng-Chi Lee)、Pei-Shan Chu(Pei-Shan Chung)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2013

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、C. H. Liu(Chia-Hsin Liu)


EI 2013

L. C. Huang(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Lin-Yu Tseng(Lin-Yu Tseng)


SCI 2013

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)


SCI 2013

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、Lin-Yu Tseng(Lin-Yu Tseng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Shih-Ting Hs(Shih-Ting Hsu)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、、


SCI 2013

L. C Hwang(Li-Chin Hwang)、C. C. Lee(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Tzu-Chun Lin(Tzu-Chun Lin)、Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、C. S. Gau(Chiun-Shiang Gau)、黃明祥


SCI 2013

C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、T. Y. Chang(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2013

L. C. Huang(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Lin-Yu Tseng(Lin-Yu Tseng)


EI 2013

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Chia-Hsin Li(Chia-Hsin Liu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Hung-Miao Lu(Hung-Miao Lu)、Tsuei-Hung S(Tsuei-Hung Sun)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2013

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2012

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


EI 2012

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang,)、Lin-Yu Tseng(Lin-Yu Tseng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Song-Kong Ch(Song-Kong Chong)


EI 2012

T. Y. Chang(Ting-Yi Chang)、C. C. Yang(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SSCI 2012

Chia-Hui Wei(Chia-Hui Wei)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Augustin Yeh(Augustin Yeh-Hao Chin)


EI 2012

Li-Chin Huan(Li-Chin Huang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)、Kuo-Cheng Ts(Kuo-Cheng Tsou)


SCI 2012

Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


SSCI 2012

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、Shu-Chen Lin(Shu-Chen Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2012

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Shin-Hao Lo(Shin-Hao Lo)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Huan-Chin Hs(Huan-Chin Hsu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2012

Tsuei-Hung S(Tsuei-Hung Sun)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SSCI 2012

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2011

吳佳駿(Chia-Chun Wu)、高勝助(Shang-Juh Kao)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2011

李俊達(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2011

Cheng-YingYa(Cheng-YingYang)、Ming Chun Ch(Ming Chun Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Yi Li(Cheng-Yi Li)、Victor R.L.(Victor R.L. Shen)*


Other 2011

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、I-En Liao(I-En Liao)


EI 2011

黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、歐俠宏(Hsia-Hung Ou)、鐘松剛(Song-Kong Chong)


SCI 2011

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Tzu-Chun Lin(Tzu-Chun Lin)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


EI 2011

魏家惠(Chia-Hui Wei)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、金陽和(Augustin Yeh-hao Chin)


EI 2011

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SSCI 2011

Chia-Hui Wei(Chia-Hui Wei)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Augustin Yeh(Augustin Yeh-Hao Chin)


SSCI 2011

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2011

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chia-Hsin Li(Chia-Hsin Liu)


SCI 2011

邱淑芬(Shu-Fen Chiou)、廖宜恩(I-En Liao)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2011

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、I-En Liao(I-En Liao)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2011

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2011

陳德佑(Te-Yu Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、詹進科(Jinn-Ke Jan)


SCI 2010

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Ji-Zhe Lee(Ji-Zhe Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、Yen-Ping Chu(Yen-Ping Chu)


SCI 2010

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shih-Ming Ch(Shih-Ming Chen)


SCI 2010

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、Yen-Ping Chu(Yen-Ping Chu)


SCI 2010

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2010

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


SCI 2010

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Tzu-Chun Lin(Tzu-Chun Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)*


SCI 2010

Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Shu-Chen Lin(Shu-Chen Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2010

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


Other 2010

李正吉(Cheng-Chi Lee)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2010

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Song-Kong Ch(Song-Kong Chong)、Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)


SCI 2010

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2009

Meng-Hsiun T(Meng-Hsiun Tsai)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2009

Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


EI 2009

李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)


EI 2009

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chia-Hui Wei(Chia-Hui Wei)、Cheng-Yee Le(Cheng-Yee Lee)


EI 2009

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)


SCI 2009

C.T. Li(C.T. Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Y.P. Chu(Y.P. Chu)


SCI 2009

李正吉(Cheng-Chi Lee)、Pi-Fang Ho(Pi-Fang Ho)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2009

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


SCI 2009

Chia-Chun Wu(Chia-Chun Wu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shang-Juh Ka(Shang-Juh Kao)


SCI 2009

Meng-Hsiun T(Meng-Hsiun Tsai)、Shu-Fen Chio(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2009

李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shu-Yin Hsia(Shu-Yin Hsiao)


SCI 2009

李正吉(Cheng-Chi Lee)、I-En Liao(I-En Liao)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2009

Song Han(Song Han)、Elizabeth Ch(Elizabeth Chang)、Tharam Dillo(Tharam Dillon)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、李正吉(Cheng-Chi Lee)


Other 2009

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、李正吉(Cheng-Chi Lee)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)


SCI 2009

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


SCI 2009

李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)


SCI 2008

李俊達(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、朱延平(Yen-Ping Chu)


SCI 2008

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yen-Ping Chu(Yen-Ping Chu)


SCI 2008

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chi-Yu Liu(Chi-Yu Liu)


SCI 2008

Chun-Ta Li(Chun-Ta Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yen-Ping Chu(Yen-Ping Chu)


SCI 2008

李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、I-En Liao(I-En Liao)


SCI 2008

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Song-Kong Ch(Song-Kong Chong)


Other 2008

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Song-Kong Ch(Song-Kong Chong)、Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)


SCI 2008

Chung-Ming W(Chung-Ming Wang)、Nan-I Wu(Nan-I Wu)、Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2008

Nan-I Wu(Nan-I Wu)、Chung-Ming W(Chung-Ming Wang)、Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2007

Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan(Jinn-Ke Jan)


Other 2007

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)


EI 2007

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Li-Hua Li(Li-Hua Li)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)


SCI 2007

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Yuan-Liang T(Yuan-Liang Tang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2007

Nan-I Wu(Nan-I Wu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2006

李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、I-En Liao(I-En Liao)


Other 2006

Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2006

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Pei-Chen Sun(Pei-Chen Sung)


SCI 2006

Feng Bao(Feng Bao)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2006

Yung-Chin Ch(Yung-Chin Chen)、Wei-Lin Wang(Wei-Lin Wang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2006

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Shu-Yin Hsia(Shu-Yin Hsiao)


Other 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)


SCI 2005


SCI 2005

林詠章、Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chi-Yu Liu(Chi-Yu Liu)


SCI 2005

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2005

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hsing-Bai Ch(Hsing-Bai Chen)


SCI 2005

Eric Jui-Lin(Eric Jui-Lin Lu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Jian H(Cheng-Jian Huang)


SCI 2005

Li-Hua Li(Li-Hua Li)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2005

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2005

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Chia-Hsin Li(Chia-Hsin Liu)


EI 2005

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Other 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)


SCI 2005

Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)、Shu-Chen Lin(Shu-Chen Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2005

林詠章、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)


SCI 2005

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Ji-Zhe Lee(Ji-Zhe Lee)、Chao-Chen Ya(Chao-Chen Yang)


SCI 2005

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Kuo-Feng Hwa(Kuo-Feng Hwang)、Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)


SCI 2005

Hsien-Chu Wu(Hsien-Chu Wu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chia-Hsin Li(Chia-Hsin Liu)


SCI 2004

Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Shu-Chen Lin(Shu-Chen Lin)


EI 2004

Li-Hua Li(Li-Hua Li)、Chi-Yu Liu(Chi-Yu Liu)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2004

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jung-Wen Lo(Jung-Wen Lo)、Chia-Hsin Li(Chia-Hsin Liu)


SCI 2004

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2004

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

林詠章、Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung Ou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang,)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)


EI 2004

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、I-En Liao(I-En Liao)


SCI 2004

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)


SCI 2004

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)、Kuo-Lun Chen(Kuo-Lun Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、Cheng-Ying Y(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2004

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Ji-Zhe Lee(Ji-Zhe Lee)


SCI 2004

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang,)、Jian-Wei Li(Jian-Wei Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2004

Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、林詠章、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Yan-Chi Lai(Yan-Chi Lai)


SCI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eric Jui-Lin(Eric Jui-Lin Lu)、Iuon-Chang L(Iuon-Chang Lin)


SCI 2003

Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Cheng-Yeh Sh(Cheng-Yeh Shiu)


SCI 2003

Shin-Jia Hwa(Shin-Jia Hwang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)


SCI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2003

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、Jian-Wei Li(Jian-Wei Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Li-Hua Li(Li-Hua Li)


SCI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Yan-Chi Lai(Yan-Chi Lai)


EI 2003

Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)、Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2003

Jau-Ji Shen(Jau-Ji Shen)、Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2003

林詠章、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)


SCI 2003

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

林詠章、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)


SCI 2003

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Yan-Chi Lai(Yan-Chi Lai)


SCI 2003

Li-Hua Li(Li-Hua Li)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、Jian-Wei Li(Jian-Wei Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


EI 2003

林詠章、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Li-Hua Li(Li-Hua Li)


SCI 2003

Chwei-Shyong(Chwei-Shyong Tsai)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2003

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Chou-Chen Ya(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Shin-Jia Hwa(Shin-Jia Hwang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chih-Wei Lin(Chih-Wei Lin)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Le)


EI 2002

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Li-Hua Li(Li-Hua Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Yuan-Liang T(Yuan-Liang Tang)


EI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


Other 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chao-Chen Ya(Chao-Chen Yang)、Shiang-Feng(Shiang-Feng Tzeng)


EI 2002

Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Wei-Pang Yan(Wei-Pang Yang)


SCI 2002

Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)、Kuo-Feng Hwa(Kuo-Feng Hwang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Ting-Yi Chan(Ting-Yi Chang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)、Yan-Chi Lai(Yan-Chi Lai)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)、Kuo-Feng Hwa(Kuo-Feng Hwang)


SCI 2002

Chin-Chen Ch(Chin-Chen Chang)、Kuo-Feng Hwa(Kuo-Feng Hwang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


SCI 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eric Jui-Lin(Eric Jui-Lin Lu)、林詠章


Other 2002

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、S. Wesley Ch(S. Wesley Changchien)、Cheng-Chi Le(Cheng-Chi Lee)BOOKS

專書

普林斯頓國際有限公司 2019.01

詹啟祥(Chi-Shiang Chan)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、胡文品(Wen-Pin Hu)、宋昱霖(Yu-Lin Song)、何承遠(Cheng-Yuan Ho)、連耀南(YAO-NAN-LIEN)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


普林斯頓 2017.01

黃明祥、林詠章(Y. C. Lin)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)


McGraw-Hill 2017.09

黃明祥、林詠章(I. C. Lin)


滄海圖書 2016.06

黃明祥、曹世昌、林詠章


McGraw-Hill 2014.06

黃明祥、林詠章


華格納企業 2008.02

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.


2002.BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer Verlag 2018

P. Y Chang(Po-Yeuan Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、C. C. Yang(Chao-Chen Yang)


Springer 2017

C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)、T. Y. Chung(Tsai-Yuan Chung)、黃明祥、Cheng-Yi Li(Cheng-Yi Li)、J. F. JF Yao(Jenq-Foung JF Yao)


Springer Verlag 2017

C. Yi Tsai(Cheng-Yi Tsai)、Chiu-Shu Pan(Chiu-Shu Pan)、黃明祥


2015

J. R. Sun(Jia-Rong Sun)、黃明祥


2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2003

黃明祥(Min-Shiang Hwang)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Wuhan; China 2019.11

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hung-Wei Ya(Hung-Wei Yang)、Cheng-Ying(Cheng-Ying Yang)


西安 2019.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eko Fajar Cahyadi、Shu-Fen Chiou、Cheng-Ying Yang


XiAn, China 2019.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eko Fajar C(Eko Fajar Cahyadi)、Shu-Fen Chi(Shu-Fen Chiou)、Cheng-Ying(Cheng-Ying Yang)


XiAn, China 2019.03

Shu-Fen Chi(Shu-Fen Chiou)、Eko Fajar C(Eko Fajar Cahyadi)、Cheng-Ying(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Chengdu. 2018.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eko Fajar C(Eko Fajar Cahyadi)、Cheng-Ying(Cheng-Ying Yang)、Shu-Fen Chi(Shu-Fen Chiou)


Hangzhou 2018.11

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Eko Fajar Cahyadi、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、Cheng-Ying Yang


Nanjing; China 2018.08

Eko Fajar Cahyadi、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、Cheng-Ying Yang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Nanjing; China 2018.08

潘憲岑(Hsieh-Tsen Pan)、Chia-Chun Wu、Cheng-Ying Yang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Nanjing, China 2018.08

Cheng-Ying Yang、C. C. Lee、T. H. Sun、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


HongKong 2018.06

Chia-Hui Wei、Cheng-Ying Yang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


HongKong 2018.06

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Song-Kong Chong、Cheng-Ying Yang


HongKong 2018.06

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hung-Wei Yang、Cheng-Ying Yang


HongKong 2018.06

Hsin-Ying Liang、Cheng-Ying Yang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Suzhou, Jiangsu, China 2018.06

Bambang Irawan、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Suzhou, Jiangsu, China 2018.06

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Ting-Yi Chang、Cheng-Ying Yang


Xiamen 2018.01

胡文品(Wen-Pin Hu)、林景彬(Chin-Bin Lin)、C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taiwan 2017.12

Po-Yeuan Chang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chao-Chen Yang


Shenzhen, China 2017.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、周永振(YUNG-CHEN CHOU)、Chia-Chun W(Chia-Chun Wu)、C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)


Shenzhen, China 2017.12

Chia-Hui We(Chia-Hui Wei)、C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Y. H. Chin(Augustin Yeh-hao Ch


Macau, China 2017.03

C. Y. Yang(Cheng-Ying Yang)、T. Y. Chung(Tsai-Yuan Chung)、黃明祥、Cheng-Yi Li(Cheng-Yi Li)、J. F. JF Ya(Jenq-Foung JF Yao)


Wuxi, Jiangsu Province, China 2016.12

H. T. Pan(Hsieh-Tsen Pan)、Chiu-Shu Pan(Chiu-Shu Pan)、S. C. Tsaur(Shyh-Chang Tsaur)、黃明祥


Shaihai 2016.11

Chiu-Shu Pan(Chiu-Shu Pan)、C. Yi Tsaa(Cheng-Yi Tsai)、S. C. Tsaur(Shyh-Chang Tsaur)、黃明祥


China/Shaihai 2016.06

蔡正一(Cheng-Yi Tsai)、潘秋淑(Chiu-Shu Pan)、黃明祥


China/Shaihai 2016.06

劉志偉(Chi-Wei Liu)、蔡正一(Cheng-Yi Tsai)、黃明祥


Zhengzhou 2015.04

潘憲岑(Hsieh-Tsen Pan)、孫加榮(Jia-Rong Sun)、黃明祥


Zhengzhou 2015.04


China/Sanya 2014.12

S. M. Chen(Shih-Ming Chen)、C. S. Pan(Chiu-Shu Pan)、黃明祥


China/Sanya 2014.12

T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、C. H. Ling(Chung-Huei Ling)、黃明祥


Taiwan 2014.12

J. R. Sun(Jia-Rong Sun)、黃明祥


China/Shenzhen 2014.11

T. H. Feng(Tung-Huang Feng)、W. Y. Chao(Wan-Yu Chao)、黃明祥


China/Shenzhen 2014.11

J. R. Sun(Jia-Rong Sun)、S. C. Lin(Shu-Chen Lin)、黃明祥


Chongqing 2014.05

Te-Yu Chen(Te-Yu Chen)


USA/Miami 2013.08

Min-Yu Chen(Min-Yu Chen)、Chi-Wei Liu(Chi-Wei Liu)、黃明祥


Orlando, USA 2011.07

Chun-Ta Li、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Pin-Chieh Huang


Taichung 2010.05

Jung-wen Lo、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Ji-Zhe Lee、Yen-Ping Chu


Kaohsiung, Taiwan 2009.12

Te-Yu Chen、Cheng-Chi Lee、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan


MIELPARQUE, Kyoto, Japan 2009.09

Chia-Chun Wu、Shang-Juh Kao、Wen-Chung Kuo、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台灣科技大學 2009.06

Shu-Fen Chiou、I-En Liao、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台灣科技大學 2009.06

吳佳駿、郭文中、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


San Francisco, CA 2009.04

H-J. Wu、Y-H. Chang、Y-H. Chang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Las Vegas, Nevada, USA 2009.04

Chun-Ta Li、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yan-Chi Lai


Las Vegas, Nevada, USA 2009.04

6. Chun-Ta Li、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台南科技大學 2008.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、黃湘珺、李俊達


Tokai University, Kumamoto, Japan 2008.12

陳德祐(Te-Yu Chen)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jinn-Ke Jan


Tokai University, Kumamoto, Japan 2008.12

Meng-Hsiun Tsai、邱淑芬(Shu-Fen Chiou)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Kaohsiung, Taiwan 2008.09

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng Tzeng、邱淑芬(Shu-Fen Chiou)


Kaohsiung, Taiwan 2008.09

Jung-Wen Lo、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yen-Ping Chu


Harbin, China 2008.08

Chia-Chun Wu、Shang-Juh Kao、Wen-Chung Kuo、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Porto, Portugal 2008.07

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng Tzeng、邱淑芬(Shu-Fen Chiou)


國立中央大學 2008.07

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、曾雅筠、邱淑芬


Dalian, China 2008.06

吳佳駿(Chia-Chun Wu)、Shang-Juh Kao、Wen-Chung Kuo、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台北科技大學 2008.02

李政毅、洪正杉、吳佳駿、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Kuala Lumpur, Malaysia 2007.08

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng Tzeng、Chun-Ta Li


Taipei, Taiwan 2006.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yen-Ping Chu


Honolulu, USA 2006.08

I-En Liao、李正吉(Cheng-Chi Lee)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Seoul, Korea 2005.08

I-En Liao、Cheng-Chi Lee、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Kauai, Hawaii, USA 2004.08

李正吉(Cheng-Chi Lee)、李麗華(Li-Hua Li)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


成功大學 2004.06

蕭舒尹、洪宗杰、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台灣科技大學 2004.06

Song-Kong Chong、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hui-Jie Lu


台灣科技大學 2004.06

Chi-Yu Liu、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、駱榮問(Jung-Wen Lo)、Shu-Chen Lin


Fukuoka, Japan 2004.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Ting-Yi Chang、Shu-Chen Lin、蔡垂雄(Chwei-Shyong Tsai)


樹德科技大學 2004.03

林淑真、林士強、林慧珊、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taichung, Taiwan 2003.12

楊朝成(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jian-Wei Li、Wei-Ting Liu


Taichung, Taiwan 2003.12

鐘松剛、劉家欣、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taichung, Taiwan 2003.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hui-Chieh Lu、Na-I Wu


Taichung, Taiwan 2003.12

蕭舒尹、蘇建豪、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taichung, Taiwan 2003.12

何碧芳、吳男益、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taichung, Taiwan 2003.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、駱榮問(June-Wen Lo)、Chia-Hsin Liu


Taichung, Taiwan 2003.12

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、駱榮問(Jung-Wen Lo)、Song-Kong Chong


逢甲大學 2003.12

張庭毅、謝東宏、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


大葉大學 2003.12

蕭舒尹、林卿雅、林晶瑩、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


國立台灣科技大學 2003.11

邱思齊、李健三、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


國立台中技術學院 2003.10

宋佩貞、黃麗錦、鄭國民、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台北國際會議中心 2003.10

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、曾祥峰、楊昱宸、陳建宏


國立政治大學 2003.10

曾祥峰、林晶瑩、林卿雅、趙雅雯、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


新埔技術學院 2003.09

何俊德、白上勤、陳榮靜、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


新埔技術學院 2003.09

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、林志偉、李佳芬、郭靜怡


新埔技術學院 2003.09

江茂綸、蔡君聖、洪宗良、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Newark, New Jersey, USA 2003.08

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Shiang-Feng Tzeng、蔡垂雄(Chwei-Shyong Tsai)


Orlando, Florida, USA 2003.07

Yuan-Liang Tang、Chih-Wei Lin、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Orlando, Florida, USA 2003.07

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Pei-Chen Sung、Shiang-Feng Tzeng


逢甲大學 2003.07

曾祥峰、林志偉、陳星百、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


國立屏東商業技術學院 2003.06

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、楊政穎、劉家欣


銘傳大學 2003.06

楊宗裕、王仁群、林淑真、薛夙珍、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


中央警察大學 2003.05

廖虹雲、林怡君、劉瓊雙、楊朝成、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


中央警察大學 2003.05

賴美娟、林恆正、沈肇基、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


遠東技術學院 2003.05

詹啟琳、吳志宏、黃如慧、李金鳳、李麗華、張簡尚偉、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


遠東技術學院 2003.05

謝依蓓、李政雄、沈肇基、薛夙珍、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


朝陽科技大學 2003.05

廖彩雲、周淑蓉、曾偉育、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


元培科學技術學院 2003.05

劉曜彰、陳保孝、曾玉玓、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


元培科學技術學院 2003.05

李季哲、陳俊宏、黃渝臻、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


修平技術學院 2003.05

蔡宸玄、陳俊宇、蔡易呈、羅有隆、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


真理大學 2003.05

劉後欣、林文慶、黃建榮、林芳昌、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


國立高雄海洋技術學院 2003.05

柳建良、洪志榮、陳靜婷、唐元亮、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


真理大學 2003.05

謝正嘉、林合成、陳榮靜、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


國立高雄海洋技術學院 2003.05

沈肇基、李俊達、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


大葉大學 2003.05

陳星琳、李金鳳、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


大葉大學 2003.05

陳宜惠、藍君琪、莊博允、呂瑞麟、廖彩雲、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2003.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chih-Wei Lin、Li-Chin Hwang


Chiayi, Taiwan 2003.

Yuan-Liang Tang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chun-Hung Chen


2002.12

楊朝成(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Jian-Wei Li、Ting-Yi Chang


行政院研考會 2002.08

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


行政院研考會 2002.08

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


行政院研考會 2002.08

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.07

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、李正吉、孫耀國、關華蓉、江岡旻、黎凡煒、陳志維


Chen-Kung University 2002.06

楊朝成、張庭毅、李建緯、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


朝陽科技大學資管系 2002.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、何雪桃、李宗豪、林明玉、劉家欣、張瑞文


朝陽科技大學資管系 2002.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、劉信義、鄭懋樺、林家仁、蔡馥羽、黃曉玫


朝陽科技大學資管系 2002.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、孫耀國、關華蓉、江岡旻、黎凡煒、陳志維


朝陽科技大學資管系 2002.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、盧怡真、陳惠君、陳曉婷、林慧瓊、賴美雯


中央警察大學 2002.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、陳世明


Taichung 2002.05

Shiang-Feng Tzeng、Cheng-Ying Yang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


銘傳大學 2002.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、陳曉萍


Korea 2002.02

Ting-Yi Chang、Shu-Jean Lin、楊朝成(Chou-Chen Yang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Korea 2002.02

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、李正吉(Cheng-Chi Lee)、Yan-Chi Lai


Korea 2002.02

Yuan-Liang Tang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chin-Rong Yang


Kaohsiung, Taiwan 2002.

Yuan-Liang Tang、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Chun-Hung Chen


台北 2001.11

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、林詠章、李正吉


Valencia, Spain 2001.09

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Lee、林詠章(Iuon-Chung Lin)


桃園 2001.06

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、賴彥池


Taichung 2001.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、王威澤、張益峰、蕭雅齡、楊舒雯、白芳怡


Taichung 2001.05

康元亮、蔡中瑋、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Taipei 2001.05

Ching-Yung Liu、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Cheng-Kung University 2001.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Chi Lee、Shin-Jia Hwang


Cheng-Kung University 2001.05

Ching-Yung Liu、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


Korea 2001.02

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yuan-Liang Tang、李正吉(Cheng-Chi Lee)


Taipe 2000.12

Hsia-Hung Ou、黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Li-Hua Li


Da Yeh University 2000.10

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Hsia-Hung Ou、S. Wesley Changchien


Taipei, Taiwan 2000.08

林詠章(Iuon-Chung Lin)、張真誠(Chin-Chen Chang)、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


台中 2000.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、林妙琦、林廷隆、劉俞青、林淑麗、陳元泰


台中 2000.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、姚吉峰、黃祥德、林律菁、吳忠傑、李華洋


Dong-Hwa University 2000.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Xhing-Yung Liu


Dong-Hwa University 2000.05

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Cheng-Yeh Shiu、Chao-Chen Yang,


Providence University 2000.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yuan-Liang Tang、Cheng-Chi Lee


Munich, Germany 2000.03

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、Yuan-Liang Tang、李正吉(Cheng-Chi Lee)RESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2021.02.01 ~ 2022.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2020.02.01 ~ 2021.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2019.02.01 ~ 2020.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、楊朝成(Chao-Chen Yang)、楊政穎(Cheng-Ying Yang)


2019.08.01 ~ 2020.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2019.02.01 ~ 2020.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2018.08.21 ~ 2019.08.20

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2018.02.25 ~ 2019.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2018.07.01 ~ 2019.06.30

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2018.02.01 ~ 2019.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2017.08.01 ~ 2018.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2017.11.01 ~ 2018.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2016.08.01 ~ 2017.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2016.02.01 ~ 2017.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2016.02.01 ~ 2017.01.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2015.08.01 ~ 2016.07.31

黃明祥


2014.08.01 ~ 2015.07.31

黃明祥


2014.02.01 ~ 2015.01.31

黃明祥、周永振(YUNG-CHEN CHOU)


2014.02.01 ~ 2015.01.31

黃明祥、楊正穎


2013.08.01 ~ 2014.07.31

黃明祥


2012.08.01 ~ 2013.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2012.06.01 ~ 2013.05.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2012.06.01 ~ 2013.05.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2011.08.01 ~ 2012.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2010.06.15 ~ 2011.03.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)、林詠章(Iuon-Chang Lin)、曹世昌(Shyh-Chang Tsaur)、蔡蕙芳


2010.08.01 ~ 2011.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2010.11.01 ~ 2011.10.31

黃明祥


2009.08.01 ~ 2010.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2008.08.01 ~ 2009.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2007.11.01 ~ 2008.10.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2007.08.01 ~ 2008.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2006.08.01 ~ 2007.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2005.05.01 ~ 2006.04.30

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2005.08.01 ~ 2006.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2004.05.01 ~ 2005.04.30

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2004.08.01 ~ 2005.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2003.05.01 ~ 2004.04.30

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2003.08.01 ~ 2004.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2003.03.01 ~ 2003.12.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.12.01 ~ 2003.12.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.08.01 ~ 2003.07.31

張簡尚偉、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.06.01 ~ 2003.05.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.03.01 ~ 2003.02.28

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2002.08.01 ~ 2003.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

張簡尚偉、黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2001.08.01 ~ 2002.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2000.08.01 ~ 2001.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


2000.08.01 ~ 2001.07.31

黃明祥(Min-Shiang Hwang)


. . ~ . .

黃明祥(Min-Shiang Hwang)AWARDS

獲獎

2018.12.10

授獎單位:


2017.12.14

授獎單位:


2012.04.17

授獎單位: IJICIC


2002.10.01

授獎單位: 中華民國資訊學會


2002.10.01

授獎單位: 中華民國技職教育學會


2001.05.19

授獎單位: 國立雲林科技大學


2000.10.01

授獎單位: 中華民國資訊學會


2000.08.01

授獎單位:


1999.08.01

授獎單位:


1998.08.01

授獎單位:


1997.08.01

授獎單位:


1996.08.01

授獎單位:Technology Transfers

技術轉移

2012.06.01 ~ 2013-05-31

資訊工程學系 及 永成旅行社


2016.10.15 ~ 2018-10-14

資訊工程學系 及 捷頂科技有限公司


2018.10.01 ~ 2020-09-30

資訊工程學系 及 捷頂科技有限公司


2019.09.01 ~ 2021-08-31

資訊工程學系 及 捷頂科技有限公司


2020.09.01 ~ 2022-08-31

資訊工程學系 及 捷頂科技有限公司


2020.10.01 ~ 2022-09-30

資訊工程學系 及 路特系統顧問有限公司Exhibitions

展演

2019-06-21~2109-06-21

黃明祥 台灣科技大學國際會議廳create

創作

無資料


Course Information

授課課程

EE100057A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
視訊與音訊是多媒體裡很重要的資料格式,為使其能廣泛為閱聽大眾所接受與使用,有效節省資料儲存空間是很重要的。影音編碼技術除了能有效減少影音資料所需的儲空間,更重要的是要能維持良好的視聽品質。透過本課程期能讓同學瞭解影音編碼之運作原理及其必要性,進而應用相關知識於日常生活。Thesis Advisor

指導論文

潘憲岑 104

資工系


孫加榮 104

資工系


紀逸倫 104

資工系


吳玫賢 100

資訊工程學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

107

指導教授:
學生姓名:


108

指導教授:
學生姓名: 陳俊宇


108

指導教授:
學生姓名: 林子晴


110

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 梁振磊


資工系 106

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 林峻仕


資工系 106

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 黃瑋茹


資工學系 105

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 林宇智


資工系 103

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 許良瑋


資工系 104

指導教授: 黃明祥
學生姓名: 林依俊