Welcome

基本資料

學歷

 • 台灣大學 職能治療學系 博士
 • 波士頓大學 復健科學系 碩士
 • 長庚大學 職能治療學系 學士

經歷

 • 台灣大學職能治療學系 研究助理
 • 台灣大學工學院醫學工程研究所 研究助理
 • 輔仁大學職能治療學系 講師
 • 基隆長庚醫院 職能治療師

專長

 • 認知評估工具發展(電腦化)與驗證
 • 認知復健
 • 心理計量特性驗證
 • 羅序分析
 • 發展性協調障礙