Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 李信達
 • 單位/Department: 醫學暨健康學院物理治療學系
 • 職稱/Job title: 特聘教授
 • E-mail: shinda@mail.cmu.edu.tw

學歷/Education

 • 美國紐約州立大學 物理治療 博士
 • 美國紐約州立大學 物理治療 碩士
 • 高雄醫學大學 復健醫學 學士

經歷/Experience

 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 院長
 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 物理治療學系 特聘教授
 • 亞洲大學 醫學暨健康學院 職能治療學系 特聘教授
 • 2013 世界物理治療聯盟亞澳太平洋國際大會主席
 • 上海中醫藥大學康復醫學院榮譽院長
 • 山東康復學院榮譽院長
 • 濰坊醫學院康復醫學院名譽院長
 • 財團法人台灣發展研究院董事兼大中華康復發展研究院院長
 • 中國醫藥大學 公共事務處 處長
 • 中國醫藥大學 國際事務處 處長
 • 中國醫藥大學 復健科學研究所 所長
 • 亞洲大學 健康產業管理學系 教授
 • 中國醫藥大學 物理治療復健科學碩士班 教授
 • 中國醫藥大學 物理治療學系 副教授
 • 中國醫藥大學 臨床醫學研究所博士班 合聘教授
 • 中山醫學大學 物理治療學系 副教授
 • 中山醫學大學 衛生保健與僑生輔導組 組長
 • 中山醫學大學 物理治療學系 助理教授

專長/Discipline expertise

 • 動物實驗/Animal experiment
 • 老人照護/Elderly care
 • 人因工程/Human Factors Engineering

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

B.Mahalakshm(B.Mahalakshmi)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、李信達(Shin-Da Lee)、Nancy Maurya(Nancy Maurya)、Rudolf kiefe(Rudolf kiefer)、Bharath Kuma(Bharath Kumar)*


SCI 2021

白培英(Pei-Ying Pai)、Yi-Yuan Lin(Yi-Yuan Lin)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、Ching-Yuang(Ching-Yuang Lin)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、Xu-Bo Wu(Xu-Bo Wu)、黃國書(James KS Wong)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SSCI 2021

Hsin-Yu Mao(Hsin-Yu Mao)、Meng-Tzu Hu(Meng-Tzu Hu)、Yea-Yin Yen(Yea-Yin Yen)、Shou-Jen Lan(Shou-Jen Lan)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Nguyen Thanh(Nguyen Thanh Nhu)、Yu-Jung Chen(Yu-Jung Cheng)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Min-Huang Hs(Min-Huang Hsieh)、Zhen-Yang Cu(Zhen-Yang Cui)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Nguyen Thanh(Nguyen Thanh Nhu)、Shih-Ying Ti(Shih-Ying Ting)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、Yu-Jung Chen(Yu-Jung Cheng)、Yi-Yuan Lin(Yi-Yuan Lin)、Xu-Bo Wu(Xu-Bo Wu)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)*


Other 2021

Yi-Jie Liu(Yi-Jie Liu)、Zhen-Yang Cu(Zhen-Yang Cui)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Amadou W Jal(Amadou W Jallow)、Hai-Liang Hu(Hai-Liang Huang)、Chun-Lei Sha(Chun-Lei Shan)、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2021

Amadou W. Ja(Amadou W. Jallow)、李信達(Shin-Da Lee)*、何玉山(Ho, Yuh-Shan)


SCI 2021

Michael Anek(Michael Anekson Widjaya)、李信達(Shin-Da Lee)*、Yuh-Shan Ho(Yuh-Shan Ho)


SCI 2021

Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、V Bharath Ku(V Bharath Kumar)、Liang-Yi Wu(Liang-Yi Wu)、Hsiao-Chuan(Hsiao-Chuan Chang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Li-Shan Wei(Li-Shan Wei)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、V Vijaya Pad(V Vijaya Padma)、李信達(Shin-Da Lee)*、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)


SCI 2021

Kunanya Maso(Kunanya Masodsai)、Yi-Yuan Lin(Yi-Yuan Lin)、Sih-Yin Lin(Sih-Yin Lin)、Chia-Ting Su(Chia-Ting Su)、李信達(Shin-Da Lee)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)*


SCI 2021

Jessie Chao-(Jessie Chao-Yun Chi)、李信達(Shin-Da Lee)、Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、Stanley Yung(Stanley Yung Liu)、Yih-Jeng Tsa(Yih-Jeng Tsai)、Po-Han Fu(Po-Han Fu)、Hua Ting(Hua Ting)*


SCI 2021

Cheng-Ju Wu(Cheng-Ju Wu)、Hua Ting(Hua Ting)、Chuan-Chao L(Chuan-Chao Lin)、Yi-Chung Che(Yi-Chung Chen)、Ming-Che Cha(Ming-Che Chao)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2021

Ruisheng Yun(Ruisheng Yun)、Yiwen Bai(Yiwen Bai)、Yan Lu(Yan Lu)、Xubo Wu(Xubo Wu)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Jia-Wen Cui(Jia-Wen Cui)、Yi Hong(Yi Hong)、Yu-Min Kuo(Yu-Min Kuo)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、Xu-Bo Wu(Xu-Bo Wu)、Zhen-Yang Cu(Zhen-Yang Cui)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Thi Phuong L(Thi Phuong Le)、Ya-Ling Tzen(Ya-Ling Tzeng)、Chih-Hsin Mu(Chih-Hsin Muo)、丁化(Hua Ting)、Fung-Chang S(Fung-Chang Sung)、李信達(Shin-Da Lee)、Yu-Kuei Teng(Yu-Kuei Teng)*


SCI 2020

B Mahalakshm(B Mahalakshmi)、Nancy Maurya(Nancy Maurya)、李信達(Shin-Da Lee)、V. Bharath K(V. Bharath Kumar)*


Other 2020

Amadou W. Ja(Amadou W. Jallow)、Shin-Da Lee(Shin-Da Lee)、Yuh-Shan Ho(Yuh-Shan Ho)*


SCI 2020

Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、James Kok-Su(James Kok-Suh Wong)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Yung-Chun Ch(Yung-Chun Chi)、Yi-Chen Yu(Yi-Chen Yu)、李信達(Shin-Da Lee)、丁化(Hua Ting)*


SCI 2020

Hsin-Yu Mao(Hsin-Yu Mao)、Hui-Chuan Hs(Hui-Chuan Hsu)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、Yi Hong(Yi Hong)、Ming-Cheng Z(Ming-Cheng Zhou)、Hai-Liang Hu(Hai-Liang Huang)、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、陳卓昇(Jwo-Sheng Chen)、丁化(Hua Ting)、鄭宇容(Yu-Jung Cheng)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

Hsiu-I Chen(Hsiu-I Chen)、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Xu-Bo Wu(Xu-Bo Wu)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2020

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Ying-Jui Ho(Ying-Jui Ho)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、劉億帆(Yi-Fan Liu)、林懿苑(Yi-Yuan Lin)、黃志揚(Chih-Yang Huang)、歐秀中(Hsiu-chung Ou)、Hai-liang Hu(Hai-liang Huang)、李信達(Shin-Da Lee)*


EI 2019

Mahalakshmi(Mahalakshmi B)、Huang HL(Huang HL)、李信達(Shin-Da Lee)、V.BHARATH KU(VELMURUGAN BHARATH KUMAR)*


SCI 2019

林懿苑(Yi-Yuan, Lin)、洪怡(Yi, Hong)、Shao-Hong Yu(Shao-Hong Yu)、吳緒波(Xu-Bo, Wu)、徐偉成、陳卓昇(Jwo-Sheng, Chen)、丁化(Hua, Ting)、楊艾倫(Ai-Lun, Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2019

Kunanya Maso(Kunanya Masodsai)、林懿苑(Yi-Yuan, Lin)、Rungchai Cha(Rungchai Chaunchaiyakul)、蘇佳廷(Chia-Ting, Su)、李信達(Shin-Da Lee)、楊艾倫(Ai-Lun, Yang)*


SCI 2018

林懿苑(Lin, Yi-Yuan)、陳卓昇(Jwo-Sheng Chen)、吳緒波(Xu-Bo Wu)、徐偉成、Rungchai Cha(Rungchai Chaunchaiyakul)、任曉莉(Xian-Li Zhao)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、鄭宇容、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、李信達(Shin-Da Lee)、Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Chiung-Wei C(Chiung-Wei Chen)、I-Ning Huang(I-Ning Huang)、丁化(Hua Ting)*


SCI 2018

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、李信達(Shin-Da Lee)、Fang-Yu Pai(Fang-Yu Pai)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Yi-Fang Chan(Yi-Fang Chang)、丁化(Hua Ting)*


SCI 2018

黃秋錦(Chiu-Ching Huang)、林懿苑(Yi-Yuan Lin)、郭棠瑋(Tang-Wei Kuo)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2018

邱秀靜(hsiu-Ching-Chiu)、Louise Ada(Louise Ada)、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2017

Ming-Fen Hsu(許明芬)、余思賢(Szu-Hsien Yu)、Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(Huang, Chih-Yang)、廖翊宏(Yi-Hung Liao)、Jessica Lu(Jessica Lu)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)*


Other 2017

Kunanya Maso(Kunanya Masodsai)、Yi-Yuan Lin(Yi-Yuan Lin)、李信達(Shin-Da Lee)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)*


Other 2016

李舒萍(Shu-Ping Lee)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2016

林懿苑(Lin, Yi-Yuan)、鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、胡軍(Jun Hu)、禇立希(Li-Xi Chu)、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、高崇蘭(Chung-Lan Kao)、林則彬(Tzer-Bin Lin)、郭家驊(Chia-Hua Kuo)、楊艾倫(Ai-Lun Yang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2016

楊湘琴(Sun-Chin Yang)、Chia-Chi Wan、李信達(Shin-Da Lee)、Yu Chung Lee(Yu Chung Lee)、Kuei-Hui Cha(Kuei-Hui Chan)、Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、Donovan L. F(Donovan L. Fogt)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2016

黃仁景(Ren-Jing Huang)、Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、李信達(Shin-Da Lee)、Wei-Che Wang(Wei-Che Wang)、Ling-Hui Tse(Ling-Hui Tseng)、Yu-Pin Chen(Yu-Pin Chen)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Hua Ting(Hua Ting)*


SCI 2016

黃志揚(Chih-yang Huang)、Yi-Yuan Lin(Yi-Yuan Lin)、Chih-Chao Hs(Chih-Chao Hsu)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)、Hua Ting(Hua Ting)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、李信達(Shin Da Lee)*


SCI 2016

李信達(Lee SD)、KUO Wei-wen(KUO Wei-wen)、HO Ying-Jui(HO Ying-Jui)、LIN Ann-chi(LIN Ann-chi)、DAY Cecilia(DAY Cecilia Hsuan)、Viswanadha V(Viswanadha Vijaya Padma)、WANG Hsueh F(WANG Hsueh Fang)、KUO Chia-hua(KUO Chia-hua)、LAI Chao-hun(LAI Chao-hung)、黃志揚(Chih-yang Huang)*


Other 2016

Cher-Ming Li(Cher-Ming Liou)、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2016

吳柏蒼(Bor-Tsang Wu)、Chiang MC(Chiang MC)、Tasi CY(Tasi CY)、Kuo CH(Kuo CH)、Shyu WC(Shyu WC)、Kao CL(Kao CL)、Huang CY(Huang CY)、李信達*


SCI 2016

林懿苑(Yi-Yuan Lin)、Po-Shiuan Hs(Po-Shiuan Hsieh)、Yu-Jung Chen(Yu-Jung Cheng)、Shiu-Min Che(Shiu-Min Cheng)、Chiao-nan (J(Chiao-nan (Joyce) Chen)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)*、李信達*


SCI 2016

白培英(Peiying Pai)、Ching Jung L(Ching Jung Lai)、Ching-Yuang(Ching-Yuang Lin)、Yi-Fan Liou(Yi-Fan Liou)、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*


SCI 2015

丁化(Ting H)、Liou CM(Liou CM)、Shih TS(Shih TS)、Wang CH(Wang CH)、Chang SY(Chang SY)、Chung AH(Chung AH)、Lee JF(Lee JF)、Wang L(Wang L)、Huang RJ(Huang RJ)*、李信達*


SCI 2015

林懿苑(Lin YY)、李信達、Su CT(Su CT)、Cheng TL(Cheng TL)、Yang AL(Yang AL)*


SCI 2015

張瑋翔(Wei-Hsiang Chang)、Tsai YL(Tsai YL)、Huang CY(Huang CY)、Hsieh CC(Hsieh CC)、Chaunchaiyak(Chaunchaiyakul R)、Fang Y(Fang Y)、李信達、Kuo CH(Kuo CH)*


SCI 2015

賴美智(Mei-Chih Lai)、Lin JG(Lin JG)、Pai PY(Pai PY)、Lai MH(Lai MH)、Lin YM(Lin YM)、Yeh YL(Yeh YL)、Cheng SM(Cheng SM)、Liu YF(Liu YF)、Huang CY(Huang CY)、李信達*


SCI 2015

黃志揚(Chih-yang Huang)*、Hsu TC(Hsu TC)、Kuo WW(Kuo WW)、Liou YF(Liou YF)、李信達(Shin Da Lee)、Ju DT(Ju DT)、Kuo CH(Kuo CH)、Tzang BS(Tzang BS)


SSCI 2015

李舒萍(Shu-Ping Lee)*、李信達(Shin-Da Lee)、Yuan-Lin Lia(Yuan-Lin Liao)、An-Chi Wang(An-Chi Wang)


SCI 2015

侯建文(Hou CW)、李信達、Kao CL(Kao CL)、Cheng IS(Cheng IS)、Lin YN(Lin YN)、Chuang SJ(Chuang SJ)、Chen CY(Chen CY)、Ivy JL(Ivy JL)、Huang CY(Huang CY)*、Kuo CH(Kuo CH)*


SCI 2014

鄧玉貴(Teng Yu Kuei)、黃璟隆(Jing-Long Huang)、葉國偉(Kuo-Wei Yeh)、傅令嫻(Lin-Shien Fu)、林佳慧(Chia-Huei Lin)、馬維芬(Wei-Fen Ma)、李信達、蔣立琦(Li-Chi Chiang)*


SCI 2014

Teng Yu Kuei(Teng Yu Kuei)、Li-Chi Chian(Li-Chi Chiang)、Ko-Huang Lue(Ko-Huang Lue)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Lee Wang(Lee Wang)、李舒萍(Shu-Ping Lee)、Hua Ting(Hua Ting)、李信達*


SCI 2014

鄭宇容(Cheng, Yu-Jung)、徐偉成(Woei-Cherng Shyu)、鄧薏賢(Yi-Hsien Teng)、藍于琁(Lan Yu Hsuan)、李信達*


SCI 2014

Mei -Chih La(Mei -Chih Lai)、Jaung-Geng L(Jaung-Geng Lin)、Pei-Ying Pai(Pei-Ying Pai)、Lai Hsin Lai(Lai Hsin Lai)、Lin Min Lin(Lin Min Lin)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Yi-Fan Liu(Yi-Fan Liu)、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*


SCI 2014

Cher-Ming Li(Cher-Ming Liou)、Shiow-Chwen(Shiow-Chwen Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Timothy Will(Timothy Williams)、Hua Ting(Hua Ting)、李信達*


SCI 2014

Wei-Kung Che(Wei-Kung Chen)、Yu-Lan Yeh(Yu-Lan Yeh)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Jing-Ying Li(Jing-Ying Lin)、Bor-Show Tza(Bor-Show Tzang)、James A. Lin(James A. Lin)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Fong-Li Wu(Fong-Li Wu)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)、李信達*、


SCI 2014

Lee, Che-Hsi(Lee, Che-Hsin)、李信達、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Su-Chuan Lai(Su-Chuan Lai)、Cheng, Yu-Ju(Cheng, Yu-Jung)*


SCI 2014

Hua Ting(Hua Ting)、Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、Ching-Hsiang(Ching-Hsiang Lai)、Shen-Wen Cha(Shen-Wen Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Teng-Yao Kuo(Teng-Yao Kuo)、Ching-Haur C(Ching-Haur Chang)、Tung-Sheng S(Tung-Sheng Shih)、李信達*


SCI 2014

Cher-Ming Li(Cher-Ming Liou)、Shiow-Chwen(Shiow-Chwen Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hua Ting(Hua Ting)、李信達*


SSCI 2014

Wang Hsiao-C(Wang Hsiao-Chiao)、Yann-Fen C C(Yann-Fen C Chao)、Jen-Chen Tsa(Jen-Chen Tsai)*、Min-Huey Chu(Min-Huey Chung)、Yang-Hao Yu(Yang-Hao Yu)、Liang-Wen Ha(Liang-Wen Hang)、李信達


SCI 2014

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cheng, Yu-Ju(Cheng, Yu-Jung)、Liang-Yi Wu(Liang-Yi Wu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Shin Lee(Yi-Shin Lee)、Ming-Che Wu(Ming-Che Wu)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Hua Ting(Hua Ting)、李信達*


SCI 2014

Yuan-Yang Ch(Yuan-Yang Cheng)、Hsin-Bang Le(Hsin-Bang Leu)、Tzeng-Ji Che(Tzeng-Ji Chen)、Chen-Ling Ch(Chen-Ling Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、李信達、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)*


SCI 2014

Jeng-Shyan D(Jeng-Shyan Deng)、李信達、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ming-Jen Fan(Ming-Jen Fan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Wei-Syun Hu(Wei-Syun Hu)、Yi-Ching Hua(Yi-Ching Huang)、V. Bharath K(V. Bharath Kumar)、黃志揚(Chih-yang Huang)*、、、


SCI 2014

Cheng, Yu-Ju(Cheng, Yu-Jung)、鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Yi-Hsien Ten(Yi-Hsien Teng)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)、Hsiu-Ling Ch(Hsiu-Ling Chen)、李信達*


SCI 2013

李信達(Shin-Da Lee)、Ted Weita La(Ted Weita Lai)、Shinn-Zong L(Shinn-Zong Lin)、Chen-Huan Li(Chen-Huan Lin)、Yung-Hsiang(Yung-Hsiang Hsu)、Chi-Yuan Li(Chi-Yuan Li)、Hsiao-Jung W(Hsiao-Jung Wang)、Wei Lee(Wei Lee)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)*、、、


SCI 2013

李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2013

Chen-Huan Li(Chen-Huan Lin)、Hsu-Tung Lee(Hsu-Tung Lee)、李信達(Shin-Da Lee)、Wei Lee(Wei Lee)、Chin-Wen Che(Chin-Wen Chental Cho)、Shinn-Zong L(Shinn-Zong Lin)、Hsiao-Jung W(Hsiao-Jung Wang)、Hideyuki Oka(Hideyuki Okano)、Chung-Y Hsu(Chung-Y Hsu)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)*、、


SCI 2013

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Cheng, Yu-Ju(Cheng, Yu-Jung)、Liang-Yi Wu(Liang-Yi Wu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Shin Lee(Yi-Shin Lee)、Ming-Che Wu(Ming-Che Wu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Hua Ting(Hua Ting)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2013

Hsiao-Chiao(Hsiao-Chiao Wang)*、Jen-Chen Tsa(Jen-Chen Tsai)、Yann-Fen C.(Yann-Fen C. Chao)、Min-Huey Chu(Min-Huey Chung)、Yang-Hao Yu(Yang-Hao Yu)、Kuo-Liang Ch(Kuo-Liang Chiu)、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2013

Michael Chia(Michael Chia)、Chin-An Liao(Chin-An Liao)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wen-Chih Lee(Wen-Chih Lee)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、M. Brennan H(M. Brennan Harris)、Tung-Shiung(Tung-Shiung Hsu)、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Yueh-Ling Hs(Yueh-Ling Hsieh)、Nae-Cherng Y(Nae-Cherng Yang)、Kun-Ling Tsa(Kun-Ling Tsai)、Kai-Ling Che(Kai-Ling Chen)、Chiou-Sheng(Chiou-Sheng Tsai)、陳怡如(I-Ju Chen)、Bor-Tsang Wu(Bor-Tsang Wu)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2013

Yi-Hung Liao(Yi-Hung Liao)、Kun-Fu Liao(Kun-Fu Liao)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Wei-Hsiang C(Wei-Hsiang Chang)、John L. Ivy(John L. Ivy)、Jeffrey R. B(Jeffrey R. Bernard)、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2013

Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Yung-Yang Li(Yung-Yang Liu)*、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2013

Ming-Chieh W(Ming-Chieh Wu)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、黃志揚(Chih-yang Huang)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Wei-Horng Je(Wei-Horng Jean)、李信達*、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2012

Szu-Hsien Yu(Szu-Hsien Yu)、Hui-Yu Huang(Hui-Yu Huang)、Mallikarjuna(Mallikarjuna Korivi)、Ming-Fen Hsu(Ming-Fen Hsu)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Chung-Yu Che(Chung-Yu Chen)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Ru-Ping Lee(Ru-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*、


SCI 2012

Shih-Chang C(Shih-Chang Chen)、Chin-An Liao(Chin-An Liao)、李信達(Shin-Da Lee)、Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、Cheng-Te Lin(Cheng-Te Lin)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2012

黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Fan-Ni Wu(Fan-Ni Wu)、James A. Lin(James A. Lin)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2012

李信達(Shin-Da Lee)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Ching-Yi Tas(Ching-Yi Tasi)、Chang-Hai Ts(Chang-Hai Tsai)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)*、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)


SCI 2012

鄭秀敏(Shiu-Min Cheng)、Tsung-Jung H(Tsung-Jung Ho)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、I-Ju Chen(I-Ju Chen)、Chung-Lan Ka(Chung-Lan Kao)、Fen-Ni Wu(Fen-Ni Wu)、James A Lin(James A Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*、


SCI 2012

MING-CHIEH W(MING-CHIEH WU)、YING-LAN TSA(YING-LAN TSAI)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、CHUNG-LAN KA(CHUNG-LAN KAO)、CHIEN-WEN HO(CHIEN-WEN HOU)、CHUNG-YU CHE(CHUNG-YU CHEN)、MALLIKARJUNA(MALLIKARJUNA KORIVI)、WEI-HORNG JE(WEI-HORNG JEAN)、李信達(Shin-Da Lee)*、CHIA-HUA KUO(CHIA-HUA KUO)


SCI 2012

Hua Ting(Hua Ting)、Ren-Jing Hua(Ren-Jing Huang)、Hsiao-Sui Lo(Hsiao-Sui Lo)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Shu-Yun Chan(Shu-Yun Chang)、Lee Wang(Lee Wang)、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2011

I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Shih-Wei Hua(Shih-Wei Huang)、Hsang-Chu Lu(Hsang-Chu Lu)、Ching-Lin Wu(Ching-Lin Wu)、Ying-Chieh C(Ying-Chieh Chu)、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

JUI-LIEN CHE(JUI-LIEN CHEN)、DING-PENG YE(DING-PENG YEH)、JO-PING LEE(JO-PING LEE)、CHUNG-YU CHE(CHUNG-YU CHEN)、CHIH-YANG HU(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、CHIU-CHOU CH(CHIU-CHOU CHEN)、TERRY B.J. K(TERRY B.J. KUO)、CHUNG-LAN KA(CHUNG-LAN KAO)、CHIA-HUA KUO(CHIA-HUA KUO)*


SCI 2011

Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、Ding-Peng Ye(Ding-Peng Yeh)、李信達(Shin-Da Lee)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2011

Hua Ting(Hua Ting)、Ruey-Hong Wo(Ruey-Hong Wong)、Hao-Jan Yang(Hao-Jan Yang)、李舒萍(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)、Lee Wang(Lee Wang)*


SCI 2010

Hsiu-Hua Che(Hsiu-Hua Chen)、Yi-Liang Che(Yi-Liang Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)、Shih-Chang C(Shih-Chang Chen)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2010

李信達(Shin-Da Lee)、Lo MJ(Lo MJ)*


SCI 2010

Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Wen-Jane Lee(Wen-Jane Lee)、李信達(Shin-Da Lee)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Tsan-Hung Ch(Tsan-Hung Chiu)、Kun-Ling Tsa(Kun-Ling Tsai)、Wen-Cheng Hs(Wen-Cheng Hsu)、Wayne Huey-H(Wayne Huey-Herng Sheu)*


SCI 2010

Cher-Ming Li(Cher-Ming Liou)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Hua Tin(Hua Tin)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Chen JS(Chen JS)、Wang HJ(Wang HJ)、Chang WC(Chang WC)、Jao CC(Jao CC)、Wu BT(Wu BT)、Shyu WC(Shyu WC)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Hsiu-Chung O(Hsiu-Chung Ou)、Tuzz-Ying So(Tuzz-Ying Song)、Yueh-Chiao Y(Yueh-Chiao Yeh)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Shun-Fa Yang(Shun-Fa Yang)、Tsan-Hung Ch(Tsan-Hung Chiu)、Kun-Ling Tsa(Kun-Ling Tsai)、Kai-Ling Che(Kai-Ling Chen)、Yun-Jhen Wu(Yun-Jhen Wu)、Chiou-Sheng(Chiou-Sheng Tsai)、Li-Yun Chang(Li-Yun Chang)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、李信達(Shin-Da Lee)*、


SCI 2010

Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Chien-Kuei Y(Chien-Kuei Yeh)、Chia-Ting Su(Chia-Ting Su)、Chia-Wen Lo(Chia-Wen Lo)、Ko-Long Lin(Ko-Long Lin)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2010

Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、Chien-Kuei Y(Chien-Kuei Yeh)、Chia-Ting Su(Chia-Ting Su)、Chia-Wen Lo(Chia-Wen Lo)、Ko-Long Lin(Ko-Long Lin)、李信達(Shin-Da Lee)*


Other 2010

Shih-Ping Li(Shih-Ping Liu)、李信達(Shin-Da Lee)、Hsu-Tung Lee(Hsu-Tung Lee)、Demeral Davi(Demeral David Liu)、Hsiao-Jung W(Hsiao-Jung Wang)、Ren-Shyan Li(Ren-Shyan Liu)、Shinn-Zong L(Shinn-Zong Lin)、Woei-Cherng(Woei-Cherng Shyu)*


SCI 2009

Jung-Shi Wan(Jung-Shi Wang)、Shu-Man Chen(Shu-Man Chen)、Shu-Ping Lee(Shu-Ping Lee)、李信達(Shin-Da Lee)*、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、City C. Hsie(City C. Hsieh)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)


SCI 2009

Hua Ting(Hua Ting)、Hsiao-Sui Lo(Hsiao-Sui Lo)、Shu-Yun Chan(Shu-Yun Chang)、Ai-Hui Chung(Ai-Hui Chung)、Pai-Chuan Ku(Pai-Chuan Kuan)、Su-Chuan Yua(Su-Chuan Yuan)、Chien-Ning H(Chien-Ning Huang)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2009

Hsien-Yu Pen(Hsien-Yu Peng)、Gin-Den Chen(Gin-Den Chen)、Kwong-Chung(Kwong-Chung Tung)、Ya-Wen Chien(Ya-Wen Chien)、Cheng-Yuan L(Cheng-Yuan Lai)、Jiuan-Miaw L(Jiuan-Miaw Liao)、Jyh-Cherng S(Jyh-Cherng Shyu)、Chen-Li Chen(Chen-Li Cheng)、李信達(Shin-Da Lee)、Tzer-Bin Lin(Tzer-Bin Lin)


SCI 2009

Chi-Hsien Ch(Chi-Hsien Chen)、Yeh-Feng Liu(Yeh-Feng Liu)、李信達(Shin-Da Lee)、Chih-Yang Hu(Chih-Yang Huang)、Wen-Chih Lee(Wen-Chih Lee)、Ying-Lan Tsa(Ying-Lan Tsai)、Chien-Wen Ho(Chien-Wen Hou)、Yi-Sheng Cha(Yi-Sheng Chan)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*


SCI 2009

Yi-Chang Che(Yi-Chang Cheng)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Chieh-Hsi Wu(Chieh-Hsi Wu)、Wen-Tong Shu(Wen-Tong Shu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Li-Ming Chen(Li-Ming Chen)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)*、李信達(Shin-Da Lee)


SCI 2008

李信達(Shin-Da Lee)、Wei-Wen Kuo(Wei-Wen Kuo)、Ying-Jui Ho(Ying-Jui Ho)、Ann-Chi Lin(Ann-Chi Lin)、蔡長海(Chang-Hai Tasi)、Hsueh-Fang W(Hsueh-Fang Wang)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Ai-Lun Yang(Ai-Lun Yang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Jin-Ming Hwa(Jin-Ming Hwang)*


SCI 2008

Yueh-Min Lin(Yueh-Min Lin)、Shu-Kuei Hua(Shu-Kuei Huang)、Hsueh Fang W(Hsueh Fang Wang)、Li-Mien Chen(Li-Mien Chen)、Fuu-Jen Tsai(Fuu-Jen Tsai)、Hsi-Hsien Hs(Hsi-Hsien Hsu)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)、Paulus S. Wa(Paulus S. Wang)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、李信達(Shin-Da Lee)*


SCI 2008

Te-Chih Liu(Te-Chih Liu)、Yung-Yang Li(Yung-Yang Liu)、李信達(Shin-Da Lee)、黃志揚(CHIH-YANG HUANG)、Kuei-Yu Chie(Kuei-Yu Chien)、I-Shiung Che(I-Shiung Cheng)、Chih-Yuan Li(Chih-Yuan Lin)、Chia-Hua Kuo(Chia-Hua Kuo)*BOOKS

專書

平安文化 2014.11

李信達(Shin Da Lee)BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

2021-04-21 ~ 2040-01-13

中華民國發明專利:I725704


2020-06-21 ~ 2039-05-30

中華民國發明專利:I696453


2020-03-21 ~ 2038-11-28

中華民國發明專利:I688379


2019-10-01 ~ 2038-07-26

中華民國發明專利:I673047


2019-06-13 ~ 2039-06-13

大陸地區發明專利:ZL 2019 1 0510062.XCONFERENCE PAPERS

研討會論文

無資料


RESEARCH GRANT

研究計畫

2020.11.01 ~ 2021.10.31

李信達(Shin-Da Lee)


2019.04.01 ~ 2020.03.31

李信達(Shin-Da Lee)


2019.11.01 ~ 2020.10.31

李信達(Shin-Da Lee)


2017.09.01 ~ 2018.08.31

李信達(Shin-Da Lee)、白培英(Pei-Ying Pai)、黃國書(Kuo-Shu Huang)


2016.10.01 ~ 2017.09.30

李信達(Shin-Da Lee)、黃秋錦(Chiu-Ching, Huang)AWARDS

獲獎

2018.08.01

授獎單位: 科技部


2017.08.01

授獎單位: 科技部


2016.08.01

授獎單位: 科技部


2015.08.01

授獎單位: 科技部


2014.08.01

授獎單位: 科技部


2013.08.01

授獎單位: 科技部


2012.08.01

授獎單位: 科技部


2011.08.01

授獎單位: 科技部


2010.10.08

授獎單位: 國際青年商會中華民國總會


2010.08.01

授獎單位: 科技部Technology Transfers

技術轉移

2017.12.25 ~ 2019-11-29

生物科技學系 及 鉌亞大興業股份有限公司


2018.11.01 ~ 2021-10-31

職能治療學系 及 信咚企業股份有限公司


2020.06.20 ~ 2040-06-19

物理治療學系 及 亮眼科技股份有限公司Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TR300095A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
介紹不同領域物理治療專業之趨勢與新知,課程內容涵蓋神經、骨科、心肺及小兒四大專科之外,也包含癌症及燙傷物理治療。


TA100133A

(研究所博士班 )【第110學年第1學期:A班】
使學生瞭解國內外健康照護、長期照護等相關領域的研究之發展情況Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料