Profile

基本資料

 • 姓名: 黃秀梨
 • 單位: 護理學院護理學系
 • 職稱: 專案講座教授
 • E-mail: slhwang2@gmail.com

學歷

 • 美國羅斯大學 護理 博士
 • 美國羅素賢哲學院 護理 碩士
 • 政治大學 科技管理 碩士
 • 台灣大學 護理 學士

經歷

 • 美和科技大學護理系講座教授
 • 國立臺北護理健康大學護理系所教授兼校長
 • 中山醫學大學護理學系教授
 • 長庚技術學院護理學系教授兼校長
 • 國立台灣大學醫學院護理學系教授兼系主任
 • 國立台灣大學醫學院護理學系教授
 • 國立台灣大學醫學院護理學系副教授
 • 國立陽明醫學院護理學系講師
 • 國泰綜合醫院護理部護士長、督導、主任
 • 國立護專護理系助教
 • 台大醫院護理部護士

專長

 • 內外科護理/Medical-Surgical Nursing
 • 護理研究/Nursing Research
 • 護理教育/Nursing Education
 • 科技管理/Technology & Innovation Management

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2019

Lin, C. L.(Lin, C. L.)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)、Jiang P.(Jiang P.)、熊乃歡(Lainey Hsiung)*


Other 2019

林韋君、黃翠媛、黃秀梨


SCI 2018

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)*、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


SCI 2018

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)*、Moser, D. K.(Moser, D. K.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Other 2017

Lin, W. C(Lin, W. C)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


SCI 2017

Chen, Y. J.(Chen, Y. J.)*、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Li, C. R.(Li, C. R.)、Yang, C. C.(Yang, C. C.)、Huang, K. L.(Huang, K. L.)、Lin, C.Y.(Lin, C.Y.)、Lee, C.Y.(Lee, C.Y.)


Other 2017

羅琦(Lo, S.)、黃建寧(Huang, C. N.)、郭青萍(Kuo, C. P.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、廖玟君(Liao, W. C.)*


SCI 2017

Hsu, H. T.(Hsu, H. T.)、Lin, K. C.(Lin, K. C.)、Wu, L. M.(Wu, L. M.)、Juan, C. H.(Juan, C. H.)、Hou, M. F.(Hou, M. F.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Liu, Y.(Liu, Y.)*、Dodd, M. J.(Dodd, M. J.)


Other 2017

Li, W. W.(Li, W. W.)、Nhung, D. T.(Nhung, D. T. K.)、Lai, W. S.(Lai, W. S.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2017

Chien, L.Y.(Chien, L.Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)*


Other 2016

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)*、Moser, D. K.(Moser, D. K.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


SCI 2016

Lin, W. C.(Lin, W. C.)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、Liu, C. Y.(Liu, C. Y.)、Yeh, M. L.(Yeh, M. L.)、Yu, C. H.(Yu, C. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2016

林韋君(Lin, W. C.)、黃翠媛(Huang, T. Y.)、吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2015

Lin, Y. C.(Lin, Y. C.)、Liu, C. C.(Liu, C. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Li, C. Y.(Li, C. Y.)、Chou, L. P.(Chou, L. P.)、Liu, C. C.(Liu, C. C.)


SCI 2014

Chen, Y. J.(Chen, Y. J.)、Li, C. R.(Li, C. R.)、Lee, S. H.(Lee, S. H.)、Hsu, B. Q.(Hsu, B. Q.)、Wu, W. Y.(Wu, W. Y.)、Kuo, C. P.(Kuo, C. P.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Lee, M. C.(Lee, M. C.)


SCI 2014

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Liao, W. C.(Liao, W. C.)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)


Other 2014

賴維淑(Lai, W. S.)、洪玉珠(Hong, Y. J.)、曾明月(Tseng, M. Y.)、許淑敏(Hsu, S. M.)、陳春香(Chen, C. H.)、黃美凰(Huang, M. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2014

陳小蓮(Chen, H. L.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、黃翠媛(Huang, T. Y.)


Other 2014

許淑敏(Hsu, S. M.)、陳春香(Chen, C. H.)、黃美凰(Huang, M. H.)、賴維淑(Lai, W. S.)、曾明月(Tseng, M. Y.)、洪玉珠(Hong, Y. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2014

蔡淑美(Tsai, S. M.)、翁瑞宏(Wong, R H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、楊惠真(Yang, H. C.)、林豔辰(Lin, Y. C.)、廖玟君(Liao, W. C.)


SCI 2013

Tsai, M. F.(Tsai, M. F.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Tsay, S. L.(Tsay, S. L.)、Wang, C. L.(Wang, C. L.)、Tsai, F. C.(Tsai, F. C.)、Chen, C. C.(Chen, C. C.)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)


Other 2013

黃翠媛(Huang, T. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2013

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、Moser, D. K.(Moser, D. K.)、Hsieh, Y. S.(Hsieh, Y. S.)、Gau, B. S.(Gau, B. S.)、Chiang, F. T(Chiang, F. T.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2013

Chang, H. P.(Chang, H. P.)、Li, C. Y.(Li, C. Y.)、Chang, Y. H.(Chang, Y. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Su, Y. H.(Su, Y. H.)、Chen, C. W.(Chen, C. W.)


Other 2012

蘇慧芳(Su, H. F.)、陳楚杰(Chen, C. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Other 2012

張華蘋(Chang H. P.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、梁亞文(Liang Y. W.)、何昭霆(Ho, C. T.)


Other 2012

徐淑芬(Hsu, S. F.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2012

Li, W. W.(Li, W. W.)、Kuo, C. T.(Kuo, C. T.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Hsu, H. T.(Hsu, H. T.)


SCI 2012

Li, C. C.(Li, C. C.)、Rew, L.(Rew, L.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2011

Liao, W. C.(Liao, W. C.)、Huang, C. Y.(Huang, C. Y.)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2011

張華蘋(Chang, H. P.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2011

Hsu, H. T.(Hsu, H. T.)、Dodd, M. J.(Dodd, M. J.)、Guo, S. E.(Guo, S. E.)、Lee, K. A.(Lee, K. A.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Lai, Y. H.(Lai, Y. H.)


Other 2011

Chen, L. F.(Chen, L. F.)、Liu, J. C.(Liu, J. C.)、Wang, M. Y.(Wang, M. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Tsai, P. S.(Tsai, P. S.)


Other 2010

林韋君(Lin, W. C.)、袁素娟(Yuan, S. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2010

Hsu, S. M.(Hsu, S. M.)、Ko. W. J.(Ko. W. J.)、Liao, W. C.(Liao, W. C.)、Huang, S. J.(Huang, S. J.)、Chen R. J.(Chen R. J.)、Li, C. Y.(Li, C. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2010

彭碧慧(Peng, P. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2010

莊小玲(Chuang, H. L.)、汪正青(Wang, C. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2010

李佳純(Li, C. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2010

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.,)、Moser, D. K.(Moser, D. K.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Lennie, T. A(Lennie, T. A.)、Chung, M.(Chung, M.)、Heo, S.(Heo, S.)


Other 2010

林韋君(Lin, W. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2009

黃翠媛(Huang, T. Y.)、簡麗瑜(Chien, L. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Other 2009

林淑君(Lin, S. C.)、阮淑萍(Juan, S. P.)、鍾芬芳(Chung, F. F.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


SCI 2009

Huang, G. S.(Huang, G. S.)、Chu, T. S.(Chu, T. S.)、Lou, M. F.(Lou, M. F.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Yang, R. S.(Yang, R. S.)


Other 2009

李秋香(Lee, C. H.)、顏文娟(Yen, W. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2008

Hung, S. H.(Hung, S. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Su, M. J.(Su, M. J.)、Lue, S. H.(Lue, S. H.)、Hsu, C. Y.(Hsu, C. Y.)、Chen, H. L.(Chen, H. L.)、Chen, H. S.(Chen, H. S.)


SCI 2008

Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、Moser, D. K.(Moser, D. K.)、Hsieh, Y. S.(Hsieh, Y. S.)、Lareau, S. C(Lareau, S. C.)、Caroci, A. S(Caroci, A. S.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2007

蕭慧娟(Shiao, H. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2007

徐愬美(Hsu, S. M.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2007

康春梅(Kang, C. M.)、陳小蓮(Chen, H. L.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、朱美春(Chu, M. C.)、張文英(Chang, W. Y.)


Other 2007

Lin, Y. C.(Lin, Y. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*、Lin, C. F.(Lin, C. F.)、Shau, W. Y.(Shau, W. Y.)、Yang, Y. L.(Yang, Y. L.)、Huang, G. S.(Huang, G. S.)、Shu, Y. M.(Shu, Y. M.)、Wu, T.(Wu, T.)


Other 2006

Chen, H. S.(Chen, H. S.)、Su, M. J.(Su, M. J.)、Shyu, F. M.(Shyu, F. M.)、Luh, J. J.(Luh, J. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Su, S.(Su, S.)、Chen, S. J.(Chen, S. J.)、Lai, J. S.(Lai, J. S.)


Other 2006

王玉女(Wang, Y. N.)、蔡秀敏(Tsai, H. M.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2006

簡麗瑜(Chien, L. Y.)、黃翠媛(Huang, T. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2006

高綺吟(Kao, C. Y.,)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2006

李佳純(Li, C. C.)、于博芮(Yu, P. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


SCI 2006

Kuo, H. H.(Kuo, H. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*、Chiu, M. J.(Chiu, M. J.)、Liao, W. C.(Liao, W. C.)


SCI 2006

Hsu, H. T.(Hsu, H. T.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*、Lee, P. H.(Lee, P. H.)、Chen, S. C.(Chen, S. C.)


SCI 2006

Chen, S. C.(Chen, S. C.)、Hsu, H. T.(Hsu, H. T.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Lee, P. H.(Lee, P. H.)


Other 2005

黃翠媛(Huang, T. Y.)、黃璉華(Huang L. H.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


Other 2005

蔡麗雅(Tsai, L. Y.)、姚開屏(Yau, K. P.)、許淑蓮(Hsu, S. L.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*


EI 2005

Chen, H. S.(Chen, H. S.)、Su, M. J.(Su, M. J.)、Luh, J. J.(Luh, J. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Su, S.(Su, S.)、Chen, S. J.(Chen, S. J.)、Lai, J. S.(Lai, J. S.)


SCI 2004

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Chen, H. L.(Chen, H. L.)、Lai, M. Y.(Lai, M. Y.)、Shau, W. Y.(Shau, W. Y.)、Cheng, J. H.(Cheng, J. H.)、Chen, J. J.(Chen, J. J.)、Cheng, G. S.(Cheng, G. S.)


Other 2004

陳佳慧(Chen, C. H.)、蘇美如(Su, M. R.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、陳少傑(Chen, S. J.)、戴玉慈(Dai, Y. T.)、陳恆順(Chen, H. S.)


SCI 2004

Liao, W. C.(Liao, W. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)*、Ko, W. J.(Ko, W. J.)、Wang, S. S.(Wang, S. S.)、Wu, I. C.(Wu, I. C.)


SCI 2004

Lin, M. H.(Lin, M. H.)、Lin, H. Y.(Lin, H. Y.)、Tsao, C. I.(Tsao, C. I.)、Ko, W. J.(Ko, W. J.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Hu, R. H.(Hu, R. H.)、Ho, M. C.(Ho, M. C.)、Wu, Y. M.(Wu, Y. M.)、Chen, S. C.(Chen, S. C.)、Lee, P. H.(Lee, P. H.)


SCI 2004

Tsao, C. I.(Tsao, C. I.)、Lin, H. Y.(Lin, H. Y.)、Lin, M. H.(Lin, M. H.)、Ko, W. J.(Ko, W. J.)、Hsu, R. B.(Hsu, R. B.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Chen, S. C.(Chen, S. C.)、Chou, N. K.(Chou, N. K.)、Tu, H. T.(Tu, H. T.)、Wang, S. S.(Wang, S. S.)BOOKS

專書

藝軒圖書出版社 2005.06

高紀惠總校閱、黃秀梨、高淑芬校閱、王世麗、柯玉誠、廖立人、莊雅婷、謝秀芳、鄭靜瑜、蘇鈺婷譯BOOK CHAPTERS

專書論文

無資料


PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台中:台中金典酒店 2019.08

黃士滋(Shih-Tzu Huang)、徐逸民、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)、柳秋芳


台北:台北國際會議中心 2019.07

李仁慈、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)、張毓泓、徐慧君、李洮俊


London, United Kingdom 2018.09

Chang, C. H.(Chang, C. H.)、Liao, W. C.(Liao, W. C.)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


Rome, Italy 2018.08

Tseng, M. Y.(Tseng, M. Y.)、Ho, M. Y.(Ho, M. Y.)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)、Lai, W. S.(Lai, W. S.)


Taipei, Taiwan 2017.08

Chang, W. T.(Chang, W. T.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Huang, T. Y.(Huang, T. Y.)、Yeh, M. L.(Yeh, M. L.)、Lin, S. F.(Lin, S. F.)


Singapore 2017.07

Chang, H. P.(Chang, H. P.)、Liang, Y. W.(Liang, Y. W.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Berlin, Germany 2017.07

Tseng, M. Y.(Tseng, M. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Ho, M. Y.(Ho, M. Y.)、Lai, W. S.(Lai, W. S.)、Tu, S. Y.(Tu, S. Y.)


Barcelona, Spain 2017.04

吳樺姍(Wu, Hua-Shan)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Kobe, Japan 2016.05

Hong, Y. J.(Hong, Y. J.)、Lai, W. S.(Lai, W. S.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Kobe, Japan 2016.05

Tseng, C. C(Tseng, C. C)、Chen, C. H.(Chen, C. H.)、Hsu, S. M.(Hsu, S. M.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


Seoul, Korea 2015.10

Tseng, M. Y.(Tseng, M. Y.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、Ho, M. Y.(Ho, M. Y.)、Lai, W. S.(Lai, W. S.)、Hong, Y. J.(Hong, Y. J.)


London, UK 2015.09

Lai, W. S.、Hwang, S. L.、Tseng, M. Y.、Hong, Y. J.


London, UK 2015.09

Tseng, M. Y.、Hwang, S. L.、Lai, W. S.、Ho, M. Y.、Hong, Y. J.


Chengdu, Sichuan, China 2015.09

Hong, Y. J.、Lai, W. S.、Hwang, S. L.、Wu, H. S.


Taipei, Taiwan 2015.05

Lai, W. S.、Hwang, S. L.、Hong, Y. J.、Tseng, M. Y.


Osaka, Japan 2015.03

Hong, Y. J.、Lai, W. S.、Hwang, S. L.、Wu, H. S.


Osaka, Japan 2015.03

Lai, W. S.、Hong, Y. J.、Hwang, S. L.


Taipei, Taiwan 2014.09

Hsu, Y. H.、Huang, T. Y.、Hwang, S. L.


Taipei, Taiwan 2014.09

Liao, W. C.、Kuo, C. P.、Huang, C. N.、Hwang, S. L.


Taipei, Taiwan 2014.09

Tsai, S. M.、Liao, W. C.、Wong, R. H.、Hwang, S. L.


Hong Kong 2014.07

Lin, W. C.、Huang, T. Y.、Yu, C. H.、Tsao, L. I.、Hwang, S. L.


Minneapolis, MN, U.S.A 2014.05

Liao, W. C.、Kuo, C. P.、Huang, C. N.、Hwang, S. L.


Osaka, Japan 2013.10

Huang, T. Y.、Chien, L. Y.、Tsai, M. F.、Hwang, S. L.


Bangkok, Thailand 2013.02

Lin, W. C.、Hwang, S. L.


Seattle, WA 2012.09

Huang, T. Y.、Yu, H. C.、Tsai, M. F.、Hwang, S. L.、Yeh, M. L.、Lennie. T. A、Moser, D. K.


Seattle, WA 2012.09

Huang,T. Y.、Tsai, M. F.、Yeh, M. L.、Yu, H. C.、Hwang, S. L.、Lennie, T. A


Seattle, WA 2012.09

Huang, T. Y.、Yu, H. C.、Yeh, M. L.、Tsai, M. F.、Hwang, S. L.


Seattle, WA 2012.09

Huang, T. Y.、Yu, H. C.、Tsai, M. F.、Yeh, M. L.、Hwang, S. L.、Lennie, T. A、Moser, D. K.


高雄:高雄醫學大學 2012.09

張華蘋、陳家玉、陳錦宏、蘇本華、梁亞文、黃秀梨


France, Paris 2012.09

Liao, W. C.、Kuo, C. P.、Huang, C. N.、Hwang, S. L.


中國:南京 2011.09

林韋君、黃秀梨


台北:國防醫學院 2011.09

陳宏梅、黃秀梨


Boston, MA 2011.09

Huang, T. Y.、Hwang, S. L.、Lennie, T. A、Tsai, M. F.、Moser, D. K.


Minneapolis, Minnesota 2011.06

Liao, B. Y.、Liao. W. C.、Huang, C. N.、Kuo, C. P.、Hwang, S. L.


La Valeta, Malta 2011.05

Chang, H. P.、Chen, C. W.、Li, C. Y.、Chang, Y. H.、Hwang, S. L.


San Diego, CA 2010.09

Huang, T. Y.、Hwang, S. L.、Tsai, M. F.、Chiang, F. T、Wang, C. L.、Tsai, F. C.、Chen, C. C.、Fang, C. Y.、Hsieh, K.、Chiou, K. R.


San Diego, CA 2010.09

Huang, T. Y.、Hwang, S. L.、Moser, D. K.、Tsai, M. F.、Chiang, F. T、Wang, C. L.、Tsai, F. C.、Chen, C. C.、Fang, C. Y.、Hsieh, K.


Hong Kong 2010.06

Lin, W. C.、Chien, J. Y.、Yuan, S. C.、Hwang, S. L.


Phoenix, Arizona 2010.06

Li, C. C.、Hwang, S. L.


Indiana, USA 2009.10

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.


高雄:高雄醫學大學 2009.09

楊恩慈、黃秀梨


Boston, USA 2009.09

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.、Lennie, T.、Chung, M.


Durban, South Africa 2009.06

Hwang, S. L.、Hsu, H. T.、Fan, M. I.、Kao, C. T.、Tseng, Y. C.、Chiu, M. Y.


England 2009.03

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.、Hshieh, Y. S、Gau, B. S.、Lennie, F. T、Chung, M. L.、Biddle, M.、Heo, S.


Japan 2009.03

Huang, T. Y.、Hwang, S. L.、Moser, D. K.、Gau, B. S.


Toronto, Canada 2008.09

Huang, T. Y.、Hwang, S. L.、Moser, D. K.、Lennie, T.、Chung, M.


Kaohsiung, Taiwan 2008.02

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.


Lexington, USA 2007.04

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.、Lareau, S. C


Texas, USA 2007.02

Huang, T. Y.、Moser, D. K.、Hwang, S. L.


Karachi, Pakistan 2005.11

Hsu, H. T.、Hwang, S. L.、Lee, P. H.、Chen, S. C.


Karachi, Pakistan 2005.11

Chen, S. C.、Hsu, H. T.、Hwang, S. L.、Lee, P. H.


Berlin, Germany 2005.10

Hwang, S. L.、Liao, W. C.、Ko, W. J.、Chiu, M. J.


Busan, Korea 2005.06

Chen, H. S.、Su, M. J.、Shyu, F. M.、Luh, J. J.、Hwang, S. L.、Su, S.、Chen, S. J.、Lai J. S.


Taipei, Taiwan 2005.05

Hsu, H. T.、Dodd, M. J.、Hwang, C. S.、Liu, M. C.、Hou, M. F.、Hwang, S. L.


Taipei, Taiwan 2005.05

Hwang, S. L.、Chen, H. S.、Chen, C. Y.、Chen, C. H.


Taipei, Taiwan 2005.05

Tsai, L. Y.、Hsu, S. L.、Hwang, S. L.、Yau, K. P.


Taipei, Taiwan 2005.05

Wang, H. C.、Chen, H. L.、Hwang, S. L.


Taipei, Taiwan 2005.05

Kuo, H. H.、Hwang, S. L.、Cheng, A. L.、Chiu, M. J.、Liao, W. C.


Orlando, Florida 2005.04

Hsu, H. T.、Huang, C. S.、Padilla,G.V、Dodd, M. J.、Lee, K. A.、Hwang, S. L.、Noreen C. F.


Lauderdale, Florida 2005.02

Hsu, H. T.、Dodd, M. J.、Lee, K. A.、Padilla,G.V.、Faction,N.C、Hwang, S. L.


New Delhi, India 2004.12

Hwang, S. L.、Chen, H. L.、Lai, M. Y.、Shau, W. Y.、Cheng, J. H.、Chen, J. J.、Cheng, G. S.


中國:蘇州大學 2004.10

陳小蓮、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、邵文逸、鄭振鴻、賴明陽、陳建仲、鄭庚申RESEARCH GRANT

研究計畫

2018.08.1 ~ 2019.07.31

賴維淑、陳幸眉、顏妙芬、林鵬展、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2018.01. ~ 2018.12.15

黃士滋(Shih-Tzu Huang)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


2017.08.1 ~ 2018.07.31

賴維淑、陳幸眉、顏妙芬、林鵬展、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2016.08. ~ 2017.07.31

曾明月、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、洪玉珠(洪玉珠)、賴維淑、吳瑞文、葉小君、何美瑤


2015.08.1 ~ 2016.07.31

曾明月、黃秀梨、洪玉珠、賴維淑、許淑敏、吳瑞文、葉小君


2015.08.1 ~ 2016.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2015.08.1 ~ 2016.07.31

許淑敏、許淑敏、陳春香、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、洪玉珠、黃美凰、蘇惠珍


2014.08.1 ~ 2015.07.31

曾明月、曾明月、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、洪玉珠、賴維淑、許淑敏、何美瑤


2014.08.1 ~ 2015.07.31

許淑敏、許淑敏、陳春香、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、洪玉珠、黃美凰、蘇惠珍


2014.08. ~ 2015.07.31

黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


2013.12.1 ~ 2014.02.28

陳月枝、陳月枝、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2013.01.1 ~ 2016.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2013.01.1 ~ 2014.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2012.08.1 ~ 2013.07.31

陳玉如、陳玉如、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、黃坤崙


2011.08.1 ~ 2012.07.31

黃翠媛、黃翠媛、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、簡麗瑜


2011.08.1 ~ 2012.07.31

廖玟君、廖玟君、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、黃建寧、郭青萍


2011.08.1 ~ 2012.07.31

陳玉如、陳玉如、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、黃坤崙


2011.08.1 ~ 2012.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2011.01.1 ~ 2012.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2011.01.1 ~ 2011.12.31

陳鈺如、陳鈺如、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2010.08.1 ~ 2011.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2010.08.1 ~ 2011.07.31

陳玉如、陳玉如、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2009.08.1 ~ 2010.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2009.08.1 ~ 2010.10.31

蔡秀敏、蔡秀敏、王秀紅、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)、王毅新、陳幸眉


2009.08.1 ~ 2010.07.31

黃翠媛、黃翠媛、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2008.08.1 ~ 2009.07.31

蔡秀敏、蔡秀敏、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2008.08.1 ~ 2009.07.31

黃翠媛、黃翠媛、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2007.08.1 ~ 2008.07.31

黃翠媛、黃翠媛、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2006.08.1 ~ 2007.07.31

高碧霞、高碧霞、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2006.08.1 ~ 2007.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2006.05.1 ~ 2006.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2005.08.1 ~ 2006.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2004.08.1 ~ 2005.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2004.01.1 ~ 2004.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2004.08.1 ~ 2005.07.31

黃貴薰、黃貴薰、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2003.08.1 ~ 2004.07.31

黃貴薰、黃貴薰、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2003.08.1 ~ 2004.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2003.08.1 ~ 2003.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2003.03.1 ~ 2004.02.29

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2003.06.30 ~ 2005.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.07.1 ~ 2003.06.30

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.01.1 ~ 2002.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.08. ~ 2003.07.31

廖玟君(Liao, W. C.)、黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.08.1 ~ 2003.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.08.1 ~ 2003.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2002.01.1 ~ 2002.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2001.08.1 ~ 2002.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2001.08.1 ~ 2002.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2001.07.1 ~ 2002.06.30

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2001.01.1 ~ 2001.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2000.07.1 ~ 2001.06.30

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2000.11.1 ~ 2001.12.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2000.08.1 ~ 2001.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


2000.08. ~ 2001.07.31

廖玟君(Liao, W. C.)、黃秀梨(Hwang, Shiow-Li)


1999.08.1 ~ 2000.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


1998.08.1 ~ 1999.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


1997.08.1 ~ 1998.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


1996.08.1 ~ 1997.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)


1995.08.1 ~ 1996.07.31

黃秀梨(Hwang,Shiow-Li)AWARDS

獲獎

2015.12.30

授獎單位:


2013.10.7

授獎單位: 行政院


2013.05.9

授獎單位: 中華民國護理師護士公會全國聨合會Technology Transfers

技術轉移

無資料


Exhibitions

展演

無資料


create

創作

無資料


Course Information

授課課程

TK300031B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
1.認識護理工作相關法律條例 2.了解護理倫理之理論與原則於臨床照護之應用。


TK300031A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.認識護理工作相關法律條例 2.了解護理倫理之理論與原則於臨床照護之應用。


TK300025A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.能了解兒科常見疾病之生、病理及其醫療護理處置 2. 能了解各年齡層兒科個案的健康問題及其照護原則。 3. 能了解各年齡層兒童的溝通原則與互動方法。 4. 能了解各年齡層兒童身體檢查與評估之重點及技巧。 5. 能理解照護兒童之倫理原則。6能認識兒科護理師之專業角色與功能。


TK300014B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
學生能理解正常身體特徵的變化範圍,並藉此辨認身體的異常狀況


TK300014A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
學生能理解正常身體特徵的變化範圍,並藉此辨認身體的異常狀況


TK300011B

(大學日間部 )【第109學年第1學期:B班】
1.了解護理專業核心素養。 2.認識護理典範人物。 3.了解護理人員之角色與功能。 4.認識護理教育學制及其未來發展方向。


TK300011A

(大學日間部 )【第109學年第1學期:A班】
1.了解護理專業核心素養。 2.認識護理典範人物。 3.了解護理人員之角色與功能。 4.認識護理教育學制及其未來發展方向。Thesis Advisor

指導論文

徐淑芬 101

護理研究所


徐玉清 100

護理研究所


黃貴薰 097

護理學研究所


黃翠媛 096

護理學研究所


楊恩慈 096

護理學研究所


曾雅涓 095

護理學研究所


鄭淑華 094

護理學研究所


李佳純 094

護理學研究所


徐愬美 094

護理學研究所


洪聖惠 094

護理學研究所College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

無資料