Profile

基本資料

 • 姓名: 陳大正
 • 單位: 資訊電機學院行動商務與多媒體應用學系
 • 職稱: 講座教授
 • E-mail: tchen@asia.edu.tw

學歷

 • 台灣師範大學 工業教育 學士
 • 美國愛荷華大學 工業工程 碩士
 • 美國愛荷華大學 工業工程 博士

經歷

 • 國立虎尾科技大學 副校長
 • 國立虎尾科技大學 學生事務長
 • 國立虎尾科技大學 主任秘書
 • 國立虎尾科技大學 資訊管理系系主任

專長

 • 服務系統與科技管理/Service System and Technology Management
 • 作業研究/Operations Research
 • 資訊系統/Information system

JOURNAL PAPERS

期刊論文

EI 2020

陳大正(Ta-Cheng Chen)*、王聖權(Wang, Sheng-Chuan)


EI 2018

陳大正(Ta-Cheng Chen)、王聖權(Wang, Sheng-Chuan)


EI 2018

陳大正(Ta-Cheng Chen)*、吳純慧(Wu, Chun-Hui)、謝益智(Hsieh, Yi-Chih)


SCI 2016

江泰緯(Tai-Wei Chiang)、陳大正(Ta-Cheng Chen)*


SCI 2015

陳大正(Ta-Cheng Chen)*、李安謙(An-Chen Lee)、黃士倫(Shih-Lun Huang)RESEARCH GRANT

研究計畫

2019.08.01 ~ 2020.07.31


2018.08.01 ~ 2019.07.31


2018.08.01 ~ 2019.07.31


2017.08.01 ~ 2018.07.31


2017.08.01 ~ 2018.07.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31


2016.08.01 ~ 2017.07.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31


2014.08.01 ~ 2015.07.31