Profile

基本資料

 • 姓名/Name: 龔自良
 • 單位/Department: 資訊電機學院資訊工程學系 , 資訊電機學院光電與通訊學系
 • 職稱/Job title: 副教授
 • E-mail: tlkung@asia.edu.tw

學歷/Education

 • 國立交通大學 資訊科學與工程 博士

經歷/Experience

 • 亞洲大學資訊工程學系專任副教授 (2014.2~迄今)
 • 亞洲大學資訊工程學系專任助理教授 (2009.2~2014.1)
 • 致遠科技股份有限公司研發工程師 (2001.8~2004.7)

專長/Discipline expertise

 • 計算機理論與演算法/Computer Theory and Algorithms
 • 機器學習、資料探勘與聚類分析/Machine Learning, Data Mining and Cluster Analysis
 • 自然語言處理/Natural Language Processing
 • 組合學、離散數學/Combinatorics, Discrete Mathematics

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)


SCI 2021

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Hon-Chan Che(Hon-Chan Chen)*、Chia-Hui Lin(Chia-Hui Lin)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


SCI 2020

Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Dajin Wang(Dajin Wang)、Yuan-Hsiang(Yuan-Hsiang Teng)*


Other 2020

Chun-Nan Hun(Chun-Nan Hung)、Mohamad Abda(Mohamad Abdallah)*、Jui-I Weng(Jui-I Weng)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


SCI 2019

Xiaoyan Li(Xiaoyan Li)、Yuan-Hsiang(Yuan-Hsiang Teng)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Qi Chen(Qi Chen)、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)*


SCI 2018

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*、Hon-Chan Che(Hon-Chan Chen)


EI 2018

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*


SCI 2018

HON-CHAN CHE(HON-CHAN CHEN)*、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、LIH-HSING HS(LIH-HSING HSU)


SCI 2017

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*、Yuan-Hsiang(Yuan-Hsiang Teng)、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、Ying-Lin Hsu(Ying-Lin Hsu)


SCI 2017

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)*


SCI 2017

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*、Chun-NanHung(Chun-NanHung)


EI 2016

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Chuan-Hsien(Chuan-Hsien Mao)、Yen-Tsung Li(Yen-Tsung Lin)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)*、Chien-Erh We(Chien-Erh Weng)


SCI 2016

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Yuan-Hsiang(Yuan-Hsiang Teng)、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin, 林政寬)、Hsing-Chung(Hsing-Chung Chen)*


SCI 2015

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、H.-C. Chen(H.-C. Chen)*


SCI 2015

H.-C. Chen(H.-C. Chen)*、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Y.-H. Zou(Y.-H. Zou)、H.-W. Mao(H.-W. Mao)


EI 2015

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


SCI 2015

Hon-Chan Che(Hon-Chan Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Li-Yen Hsu(Li-Yen Hsu)


EI 2015

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*


EI 2014

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*


SCI 2014

龔自良(TZU-LIANG KUNG)*


SCI 2014

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*、林政寬(Cheng-Kuan Lin)、徐力行(Lih-Hsing Hsu)


SCI 2014

沈偉誌(Wei-Chih Shen)*、謝淑惠(Shwn-Huey Shieh)、蔡明宏(Ming-Hung Tsai)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、黃文信(Wen-Hsin Huang)、丁俊夫(Chun-Fu Ting)、馮俊龍(Chun-Lung Feng)


SCI 2013

Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、Jimmy J.M. T(Jimmy J.M. Tan)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)*


SCI 2013

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*


SCI 2013

陳興忠(Hsing-Chung Chen)*、Marsha Anjan(Marsha Anjanette Violetta)、翁健二(Chien-Erh Weng)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


SCI 2013

Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*、Jimmy J.M. T(Jimmy J.M. Tan)


SCI 2011

Cheng Kuan L(Cheng Kuan Lin)、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*、Jimmy J. M.(Jimmy J. M. Tan)


SCI 2011

Hon-Chan Che(Hon-Chan Chen)*、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


SCI 2011

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、Tyne Liang(Tyne Liang)、Jimmy J. M.(Jimmy J. M. Tan)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


SCI 2010

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))、Yuan-Hsiang(Yuan-Hsiang Teng)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


SCI 2010

滕元翔(Yuan-Hsiang Teng)、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


EI 2010

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))*、Y.-K. Shih(Y.-K. Shih)、T.-H. Tsai、L.-H. Hsu(L.-H. Hsu)


SCI 2009

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、Tyne Liang(Tyne Liang)*、Jimmy J.M. T(Jimmy J.M. Tan)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)


EI 2009

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang Kueng))、Cheng-Kuan L(Cheng-Kuan Lin)、Tyne Liang(Tyne Liang)、Lih-Hsing Hs(Lih-Hsing Hsu)、Jimmy J.M. T(Jimmy J.M. Tan)BOOK CHAPTERS

專書論文

Springer 2021

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Springer 2021

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Switzerland 2021

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、王癸元(Kuei-Yuan Wang)


Springer 2021

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Springer 2018

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Springer 2018

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Springer 2018

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


IOS Press 2015

龔自良(TZU-LIANG KUNG)CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Kaohsiung City, Taiwan 2020.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Hon-Chan Chen、Chia-Hui Lin、Lih-Hsing Hsu


Toyama, Japan 2019.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Chun-Nan Hung


Japan, Matsue, Kunibiki Messe 2018.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Yuan-Hsiang Teng、Chun-Nan Hung


Japan, Matsue, Kunibiki Messe 2018.07

Lidan Wang、Ningning Liu、Cheng-Kuan Lin、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Yuan-Hsiang Teng


Japan, Matsue, Kunibiki Messe 2018.07

Chun-Nan Hung、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、En-Cheng Zhang


Japan / Hamamatsu / Congress Center at ACT CITY Hamamatsu 2017.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Chun-Nan Hung


Japan / Hamamatsu / Congress Center at ACT CITY Hamamatsu 2017.07

Chun-Nan Hung、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


台灣/彰化/大葉大學 2017.05

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、張正龍、游文旗、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


台灣/台中/逢甲大學 2017.05

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Chun-Nan Hung、Hon-Chan Chen、Jui-Yu Hung、Lih-Hsing Hsu


Japan, Fukuoka, Fukuoka Institute of Technology 2016.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、C.-N. Hung、Y.-H. Teng、J.-Y. Hung、L.-H Hsu


Japan, Fukuoka, Fukuoka Institute of Technology 2016.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、C.-N. Hung、C.-K. Lin、C.-H. Lin、L.-H. Hsu


Taiwan, Taichung City 2016.07

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)


Taiwan, Taichung City 2016.07

陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Z.-M. Lin、Y.-F. Huang、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、P.-C. Yeh、Q.-H. Ruan


台灣/彰化/大葉大學 2016.05

洪春男、洪源鍵、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


台灣/彰化/建國科技大學 2015.11

洪春男、洪源鍵、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Kyoto, Japan 2015.05

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Hsiang-Chun Chen、Hon-Chan Chen、Lih-Hsing Hsu


Tokyo, Japan 2014.12

陳宏昌(Hon-Chan Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Taichung, Taiwan 2014.12

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、陳宏昌(Hon-Chan Chen)、徐力行(Lih-Hsing Hsu)、王啟倫(Chi-Lun Wang)


Kyoto, Japan 2014.05

Hon-Chan Chen、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、L.-H. Hsu


Kyoto, Japan 2014.05

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Hon-Chan Chen


Taichung, Taiwan 2013.12

陳宏昌(Hon-Chan Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Taichung 2013.12

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、陳宏昌(Hon-Chan Chen)


Taichung 2013.12

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


Hualien, Taiwan 2013.04

龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Hon-Chan Chen


Tokyo, Japan 2013.03

Hon-Chan Chen、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、Yun-Hao Zou


Palermo, Italy 2012.07

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K、林政寬(Cheng-Kuan Lin)、譚建民(Jimmy J. M. Tan)、陳宏昌(Hon-Chan Chen)、陳興忠(Hsing-Chung Chen)


Palermo, Italy 2012.07

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


Stockholm, Sweden 2012.07

陳宏昌(Hon-Chan Chen)、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K、毛信惟(H.-W. Mao)


Las Vegas, USA 2011.07

陳宏昌(Hon-Chan Chen)、龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K、徐力行(Lih-Hsing Hsu)


Penghu, Taiwan 2011.05

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


Taichung, Taiwan 2010.08

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K、石圜鋼(Yuan-Kang Shih)、徐力行(Lih-Hsing Hsu)


Seoul, Korea 2010.08

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K、陳興忠(Hsing-Chung Chen)、Jimmy J.M. Tan


Seoul, Korea 2010.08

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


Las Vegas, USA 2010.07

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang KRESEARCH GRANT

研究計畫

2021.08.01 ~ 2022.07.31

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


2020.08.01 ~ 2021.07.31

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


2018.08.01 ~ 2019.07.31


2017.08.01 ~ 2018.07.31


2016.08.01 ~ 2017.10.31


2015.08.01 ~ 2016.07.31

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

龔自良(TZU-LIANG KUNG)


2012.08.01 ~ 2013.07.31

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


2011.08.01 ~ 2012.07.31

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


2010.08.01 ~ 2011.07.31

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang K


2009.08.01 ~ 2010.07.31

龔自良(Tzu-Liang Kung (Tz-Liang KAWARDS

獲獎

2021.07.06

授獎單位: 科技部


2020.07.28

授獎單位: 本校


2020.03.10

授獎單位: 本校


2019.09.05

授獎單位: 科技部


2019.05.02

授獎單位: 本校


2018.10.05

授獎單位: 科技部


2018.06.14

授獎單位: 本校


2018.03.15

授獎單位: 本校


2017.09.26

授獎單位: 科技部


2017.07.10

授獎單位: International Association for Computer and Information Science


2017.03.15

授獎單位: 本校


2016.08.24

授獎單位: 科技部


2015.09.04

授獎單位: 科技部


2014.12.16

授獎單位:


2014.07.31

授獎單位: 本校


2014.03.15

授獎單位:


2014.03.15

授獎單位: 本校


2013.06.26

授獎單位:


2013.03.16

授獎單位:


2013.03.16

授獎單位:


2013.03.13

授獎單位:


2012.03.17

授獎單位: 本校


2012.02.29

授獎單位:


2011.09.09

授獎單位: Marquis Who’s Who Publications


2011.03.19

授獎單位:


2010.03.20

授獎單位:Course Information

授課課程

GRG00093Y

(大學日間部 )【第110學年第1學期:Y班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093J

(大學日間部 )【第110學年第1學期:J班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


GRG00093C

(大學日間部 )【第110學年第1學期:C班】
教育同學正確的資訊使用概念,並且教授資訊科技基本原理以及與日常生活相關的應用


EP300250B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】


EE300104A

(大學日間部 )【第110學年第1學期:A班】
隨著資訊科技產業的蓬勃發展,各種計算與儲存的資料正快速地產生與累積。如何充分掌握不斷變動的各種大量非結構化資料以及如何釐清數據間錯綜複雜的關聯與因果以從資料中發掘有價值的知識為當代資料科學的核心價值。


EE300011B

(大學日間部 )【第110學年第1學期:B班】
學生學習微積分基本理論,尤其是關於連續、極限、微分應用、均值定理、積分方法與應用等演算技巧,並培養學生具備資訊數學程式設計以求解數學問題的能力。Thesis Advisor

指導論文

毛信帷 101

資訊工程學系College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

資訊工程學系 110

指導教授: 龔自良
學生姓名: 楊逸凡


資訊工程學系 109

指導教授: 龔自良
學生姓名: 林映辰


資訊工程學系 108

指導教授: 龔自良
學生姓名: 林孟璇