Profile

基本資料

 • 姓名: 潘信宏
 • 單位: 資訊電機學院行動商務與多媒體應用學系
 • 職稱: 助理教授
 • E-mail: vincentpan@live.asia.edu.tw

學歷

 • 朝陽科技大學 資訊科技博士

經歷

 • 現職:亞洲大學 行動商務與多媒體應用系 助理教授
 • 兼任資訊發展處教學支援組組長 2010 / 08 ~ 迄今
 • 勤益科技大學 專任教師 資訊管理系 方案八博士教師 2009 / 09 ~ 2010 / 07
 • 朝陽科技大學 資訊管理系 兼任講師 2008 / 09 ~ 2010 / 08
 • 朝陽科技大學 企業管理系 專案約聘人員 2003 / 10 ~ 2005 / 10
 • 億網科技 主任工程師 2001 / 04 ~ 2003 / 09

專長

 • 計算機網路與網際網路/Computer Network and Internet
 • Web技術/Web Technology
 • 程式語言與軟體工程/Programming Languages and Software Engineering
 • 資料庫與資料工程/Database and Data Engineering
 • 人工智慧/Artificial Intelligence
 • 嵌入式系統/Embedded Systems

JOURNAL PAPERS

期刊論文

SCI 2021

潘信宏(Shin Hung Pan)、王淑卿(Shu-Ching Wang)


SCI 2020

潘信宏(Shin Hung Pan)、王淑卿(Shu-Ching Wang)


EI 2020

陳政煥(Cheng-Huan Chen)*、陳奕瑄(Yi-Xuan Chen)、周允歆(Yun-Hsin Chow)、潘信宏(Shin Hung Pan)


Other 2020

王淑卿(SHU-CHING WANG)、YU-LING LIN(YU-LING LIN)、江茂綸(MAO-LUN CHIANG)、潘信宏(Shin Hung Pan)


Other 2020

S.C. Wang(S.C. Wang)*、W.L. Lin(W.L. Lin)、潘信宏(Shin Hung Pan)、P.C. Lin(P.C. Lin)


Other 2019

王淑卿(Shu-Ching Wang)*、Hsiu-Wei Hsu(Hsiu-Wei Hsu)、潘信宏(Shin Hung Pan)、Yung-Hsiang(Yung-Hsiang Su)


Other 2013

潘信宏、王淑卿(S.C. Wang)、嚴國慶(K.Q. Yan)、羅有隆(Y.L. Lo)


EI 2009

王淑卿(S.C. Wang)、潘信宏(Pan Shin Hung)、羅有隆(Y.L. Lo)、嚴國慶(K.Q. Yan)


SCI 2008

王淑卿(S.C. Wang)、潘信宏(Pan Shin Hung)、嚴國慶(K.Q. Yan)、羅有隆(Y.L. Lo)


EI 2007

王淑卿(S.C. Wang)、潘信宏(Pan Shin Hung)、嚴國慶(K.Q. Yan)、羅有隆(Y.L. Lo)


Other 2007

王淑卿、潘信宏(Pan Shin Hung)、嚴國慶、羅有隆CONFERENCE PAPERS

研討會論文

Morioka, Japan 2019.10

S.C. Wang(Shu-Ching Wang)、H.W. Hsu(Hsiu-Wei Hsu)、H.H. Wang(Hung-Hsuan Wang)、潘信宏(Shin Hung Pan)、P.C Lin(Po-Chien Lin)


Morioka, Japan 2019.10

S.C. Wang(Shu-Ching Wang)、W.S. Hsiung(Wei-Shu Hsiung)、Y.S. Lin(Yi-Syuan Lin)、R.C. Chen(Rong-Chung Chen)、潘信宏(Shin Hung Pan)


台灣/台中/朝陽科技大學 2019.03

簡鉦衛(Jheng Wei Jian)、潘信宏(Shin Hung Pan)


Japan/Kyoto/Kyoto University 2019.03

潘信宏(Shin Hung Pan)、曾憲雄(Shian-Shyong Tseng)


台灣/台北 2018.06

王經篤(Jing-Doo Wang)、連耀南(Yao-Nan Lien)、潘信宏(Shin Hung Pan)


台灣/台中/朝陽科技大學 2018.04

潘信宏(Shin Hung Pan)


Sapporo, Japan 2015.07

潘信宏、王淑卿(Shu-Ching Wang)、王順生(Shun-Sheng Wang)、莊竣龍(Jiun-Lung Juang)


Singapore 2015.02

潘信宏


Osaka, Japan 2014.07

潘信宏、王淑卿(Shu-Ching Wang)、王順生(Shun-Sheng Wang)


Bali, Indonesia 2013.07

潘信宏(Pan Shin Hung)、王淑卿(Shu-Ching Wang)、王順生(Shun-Sheng Wang)


朝陽科技大學 2007.04


逢甲大學 2005.12


輔仁大學 2005.11


遠東技術學院 2005.05RESEARCH GRANT

研究計畫

無資料


AWARDS

獲獎

無資料


Course Information

授課課程

ES300218A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】
修過本課程之後,學生預期將可獲得足夠的人工智慧基礎知識,以進一步探討機器學習、專家系統、自然語言處理、類神經網路、演化式計算、模糊系統、資料探勘、演算法等更專精課程。


ES300188A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】


ES300176B

(大學日間部 )【第109學年第2學期:B班】
由淺入深的學習規劃,搭配實用的範例進行教學,除了解說各種語法、函式用途及程式執行流程,最後更規劃5個方向與訴求不同的實戰範例(網路留言版、會員系統、網路相簿、購物車,以及行動購物網站),供學習與實務運用。


ES300176A

(大學日間部 )【第109學年第2學期:A班】
由淺入深的學習規劃,搭配實用的範例進行教學,除了解說各種語法、函式用途及程式執行流程,最後更規劃5個方向與訴求不同的實戰範例(網路留言版、會員系統、網路相簿、購物車,以及行動購物網站),供學習與實務運用。Thesis Advisor

指導論文

簡鉦衛 108林佑蓁 105張育瑄 104