Welcome

蘇文郁 助理教授

基本資料

 • 姓名:蘇文郁/Wen-Yu Su
 • 任職單位:生物資訊與醫學工程學系 助理教授
 • E-mail:wenyusu@asia.edu.tw

學歷

 • 逢甲大學 材料科學 學士
 • 台灣大學 醫學工程 碩士
 • 台灣大學 醫學工程 博士

經歷

 • 台北科技大學 助理教授
 • 匯特生物科技 研發總監
 • 中臺科技大學 助理教授

專長

 • 生化及生醫工程
 • 醫療器材
 • 生物醫學材料
 • 組織工程